"the gateway to" translation into Polish

EN

"the gateway to" in Polish

See the example sentences for the use of "the gateway to" in context.

Similar translations for "the gateway to" in Polish

the article
the conjunction
Polish
gateway noun
to preposition
Polish
to conjunction

Context sentences for "the gateway to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
Sądzę, że swoboda przemieszczania się jest przepustką do demokracji i wiedzy.
EnglishIt is a gateway to the markets and the energy routes of Asia and the Middle East.
Stanowi bramę do rynków i szlaków energetycznych Azji i Bliskiego Wschodu.
EnglishThese instructions are available from the Gateway to the European Union.
Instrukcje te są dostępne w ramach programu Unii Europejskiej pod nazwą Gateway.
EnglishIt will be the gateway towards candidate status for membership of the European Union.
Będzie bramą do uzyskania statusu kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej.
EnglishSlovenia is the gateway to the Western Balkans, and Europe's path leads through this gateway.
Słowenia stanowi wrota na Bałkany Zachodnie, a ścieżka Europy biegnie przez te wrota.
EnglishFor other people, including some in this House, it seems merely to be a gateway to fraud.
Dla innych, w tym niektórych w tej Izbie, polityka ta wydaje się być jedynie polem do nadużyć.
EnglishThe Community trade mark and the Community registered design are the gateway to a single market.
Wspólnotowy znak towarowy i zarejestrowany wzór wspólnotowy są drogą do jednolitego rynku.
EnglishA few years ago, Gateway came out with flat screen TVs.
Kilka lat temu, Gateway wprowadził na rynek telewizory z płaskim ekranem.
EnglishIt became a gilded gateway into a world full of pirates and shipwrecks and images in my imagination.
Było jak pozłacana brama do świata pełnego piratów i wraków statków, do świata mojej wyobraźni.
EnglishOf course, these must not act as a gateway for social dumping.
Oczywiście nie mogą one otwierać drogi do dumpingu socjalnego.
EnglishI refuse to witness humanity going through that gateway.
Odmawiam bycia świadkiem tego, jak ludzkość przekracza ten próg.
EnglishIt is a true gateway to an electronic, centralised, interoperable and automated customs system.
Jest to prawdziwa brama do elektronicznego, scentralizowanego, interoperacyjnego i zautomatyzowanego systemu celnego.
EnglishOSPF Interior Gateway Protocol
otwarty protokół bramki wewnętrznej przesyłania najkrótszą trasą
EnglishLocated as it is in the middle of the Mediterranean, the South is the gateway to Europe and the link between different worlds.
Położone pośrodku regionu Morza Sródziemnego Południe jest bramą Europy i pomostem łączącym różne światy.
English(EL) Mr President, ladies and gentlemen, Greece is the main gateway for illegal immigrants into the whole of Europe.
(EL) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przez Grecję prowadzi główną trasa nielegalnych imigrantów do całej Europy.
English. ~~~ But this will be the gateway that will connect the modern economy and the modern world to my country."
Inni się wstrzymają, ale to będą wrota, które połączą nowoczesną ekonomię i nowoczesny świat z moim krajem."
EnglishAnd it became a gateway to the community.
Ludzie wchodzili i mówili: "Co, do...?
EnglishIt was the gateway to Europe for many a long day, but the mandatory stopover in Shannon will now go, under this agreement.
Przez długi czas stanowił on wrota do Europy, lecz obowiązkowe międzylądowanie w Shannon podlegać będzie teraz omawianej umowie.
EnglishTurkey has a pivotal role to play as a gateway between West and East and we should be sending positive and welcoming signals.
Turcja ma do odegrania kluczową rolę jako brama pomiędzy Wschodem i Zachodem i powinniśmy wysyłać sygnały pozytywne i zachęcające.
EnglishExterior Gateway Protocol

Other dictionary words

English
  • the gateway to

Even more translations in the Spanish-English dictionary by bab.la.