"to the point" translation into Polish

EN

"to the point" in Polish

volume_up
to {prp.}
PL
volume_up
to {conj.}

EN to the point
volume_up
{adverb}

Similar translations for "to the point" in Polish

the article
the conjunction
Polish
point noun
to point verb

Context sentences for "to the point" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishBut the point is, if it's a production tool, why do we have to worry about that?
Ale skoro jest to narzędzie produkcji, dlaczego ludzie mają się o nie martwić?
EnglishAt that point Europe will be itself resetting its political centre of gravity.
W tej sytuacji sama Europa zmieni położenie swego politycznego środka ciężkości.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
EnglishFinally, in the debate on this subject, I believe that one point has been missed.
Kończąc powiem, że uważam, że w tej debacie nie zwróciliśmy uwagi na jeden aspekt.
English(DE) Commissioner, that last point relates to precisely what I am concerned about.
(DE) Pani komisarz! Ostatnia pani uwaga dotyczy dokładnie tego, o co mi chodzi.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishAnd here's the really important point. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
I - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.
EnglishAnd the turning point was probably, in our terms, when we had the first computer.
I punktem zwrotnym, w naszym rozumieniu, było posiadanie pierwszego komputera.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Jako politycy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ludzie nie lubią państwa.
EnglishMy second point relates to the free market in the rights of areas under vines.
Moja druga uwaga dotyczy wolnego rynku w zakresie praw obszarów uprawy winorośli.
EnglishThat is a procedural point and you should bring it before the competent committee.
To jest kwestia proceduralna. Pan Poseł powinien przedłożyć ją właściwej komisji.
EnglishWe also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo.
Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu.
EnglishAnother point that was made by several speakers was welfare during transport.
Kolejny punkt, o którym mówiło kilku mówców, to dobrostan w trakcie transportu.
EnglishIn my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.
Moim zdaniem to zależy od dwu kwestii: sytuacji wyjściowej i naszych oczekiwań.
EnglishThe third and final point that I wish to make relates to the marking of toys.
Trzecią i ostatnią kwestią, którą chciałabym podnieść, jest znakowanie zabawek.
EnglishAs my fifth point, may I say that there is a need for a strengthening of Frontex.
Piątą sprawą, którą chcę poruszyć, jest potrzeba wzmocnienia agencji Frontex.
EnglishIt is not possible, at this point, to go into all the proposals that were made.
Omówienie wszystkich przedłożonych propozycji nie jest na tym etapie możliwe.
EnglishI would like to point out that not all women in rural areas live in the same way.
Chciałabym zauważyć, że nie wszystkie kobiety na obszarach wiejskich żyją tak samo.
EnglishMy second point relates to our southern neighbourhood and Libya in particular.
Moja druga uwaga dotyczy naszego sąsiedztwa południowego, a w szczególności Libii.