"the problem is that…" translation into Polish

EN

"the problem is that…" in Polish

EN the problem is that…
volume_up

the problem is that…
See the problem is that, as humans, these three can separate.
Problem polega na tym, że u ludzi te trzy układy mogą być rozdzielne.
The problem is that, so far, industry and Member States have not promoted them sufficiently.
Problem polega na tym, że jak dotychczas przedmiotowy przemysł oraz państwa członkowskie wystarczająco ich nie promowały.
problem polega na tym, że

Similar translations for "the problem is that…" in Polish

the article
the conjunction
Polish
problem noun
problem adjective
is verb
Polish
to be verb
that conjunction
that pronoun

Context sentences for "the problem is that…" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt that time, we consumed more fat, but we did not have the problem with obesity.
W owym czasie jedliśmy więcej tłuszczów, ale nie mieliśmy problemu z otyłością.
EnglishMadam President, in Ireland two years ago, in December 2008, we had a problem.
Pani Przewodnicząca! Dwa lata temu, w grudniu 2008 roku, był problem w Irlandii.
EnglishIf the Council fails to tackle this problem, it will fall short of its obligations.
Jeżeli Rada nie rozwiąże tego problemu, to nie wywiąże się ze swoich zobowiązań.
EnglishFor all this potential, there remains the problem of replacing the vehicle fleet.
Pomimo tak wielkiego potencjału istnieje jeszcze problem wymiany pojazdów na nowe.
EnglishThe problem with marketing and advertising cannot be ascribed to the media as such.
Problem z marketingiem i reklamami nie może zostać przypisany mediom jako takim.
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
To jedyna droga sprostania temu problemowi w sposób skuteczny, poważny i trwały.
EnglishThe problem affects migrant groups particularly severely and the Roma community.
Problem ten szczególnie poważnie dotyczy grup migrantów oraz społeczności romskiej.
EnglishThis fact lay at the heart of the problem in Belgium and not the language issue.
To właśnie ten fakt leży u źródła problemów w Belgii, a nie kwestia językowa.
EnglishWe have the problem of funding the system of health care in the Member States.
Mamy problem z finansowaniem systemu opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.
EnglishAnd we, therefore, have a problem, because they escape traditional diplomacy.
W tym miejscu mamy problem, bo to wymyka się możliwościom tradycyjnej dyplomacji.
EnglishWe will not solve the mobility problem completely on the back of it, of course not.
Za jego pomocą nie rozwiążemy całkiem problemu mobilności - oczywiście, że nie.
EnglishAnd are we not creating a political problem from accidental legal shortcomings?
I czy nie wywołujemy politycznego problemu z przypadkowych uchybień prawnych.
EnglishLadies and gentlemen, the problem of tax havens is not a mere technical issue.
Panie i panowie! Problem rajów podatkowych nie jest jedynie problemem technicznym.
EnglishIt is a criminal act and a problem which either escalates or diminishes over time.
Jest to działanie przestępcze i problem, który z czasem nasila się albo zmniejsza.
EnglishHuman trafficking is also still a serious problem within the European Union.
Handel ludźmi stanowi wciąż ważny problem także na terytorium Unii Europejskiej.
EnglishFor some countries migration is a huge social, financial and political problem.
Dla niektórych jest olbrzymim problemem społecznym, finansowym i politycznym.
EnglishThe problem of Western Sahara is a political problem, a problem of decolonisation.
Problem Sahary Zachodniej jest problemem politycznym, problemem dekolonizacji.
EnglishThe problem of fundamental rights, most importantly women's rights, remains intact.
Nadal nierozwiązana pozostaje kwestia praw podstawowych, szczególnie praw kobiet.
EnglishThe problem of minorities in this region must not be one which will create conflict.
Nie wolno dopuścić, aby problem mniejszości w regionie doprowadził do konfliktu.
EnglishThe problem in connection with cross-border coach travel is also unresolved.
Nie rozwiązano także problemu dotyczącego transgranicznych podróży autokarowych.