"things" translation into Polish

EN

"things" in Polish

EN things
volume_up
{plural}

1. general

things (also: stuff, paraphernalia)
volume_up
rzeczy {f pl}
Especially when good things happen, and, in particular, when bad things happen.
Zwłaszcza kiedy zdarzają się dobre rzeczy, i dokładnie wtedy, kiedy zdarzają się złe rzeczy.
That means the whole universe, known things and unknown things.
To znaczy, że cały wszechświat znane nam rzeczy i nieznane rzeczy.
Who doeth great things and unsearchable, Marvellous things without number:
Który czyni rzeczy wielkie i niewybadane, dziwne, którym liczby niemasz;
things (also: goings-on, matters, points, affairs)
volume_up
sprawy {f pl}
These are the things that will help us to do both the right things and do them right.
Są to sprawy, które pomogą nam właściwie podejmować właściwe decyzje.
If they were quartered in barracks, things would no doubt be different.
Gdyby byli kwaterowani w koszarach, sprawy niewątpliwie miałyby się inaczej.
Unfortunately, adding value and demonstrating it are two different things.
Niestety, wartość dodana i jej demonstrowanie to dwie różne sprawy.
So here are some of the things they said cause cancer recently: divorce, Wi-Fi, toiletries and coffee.
Oto kilka rzeczy, które według nich powodują raka: rozwód, Wi-Fi, przybory toaletowe, kawa.

2. law

things
When King Henry of England died, he had 18,000 things in his house, but that was the entire wealth of England.
. ~~~ Ale to był cały majątek Anglii.

Synonyms (English) for "thing":

thing

Context sentences for "things" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishSome of the side-effects may be caused by a combination of these three things.
Część działań niepożądanych może być skutkiem połączenia wymienionych czynników.
EnglishWe reorganize things, we change them around, but we don't make anything unnatural.
My je przestawiamy i zmieniamy, lecz nie tworzymy niczego, co jest nienaturalne.
EnglishIt did not happen, and things will only be more difficult as a result in future.
Tak się nie stało i w efekcie sytuacja będzie coraz trudniejsza w przyszłości.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishThat is one of the things that I think is important in developing this policy.
To jest jedna z ważnych kwestii - jak sądzę - przy wypracowywaniu tej polityki.
EnglishWe have introduced, among other things, a mechanism to identify vulnerable persons.
Wprowadziliśmy między innymi mechanizm identyfikacji osób szczególnie narażonych.
EnglishThere are still areas in which we would like to see things being taken further.
Wciąż istnieją obszary, w których chcielibyśmy widzieć bardziej zdecydowany postęp.
EnglishIn my opinion, this depends on two things: the starting point and our expectations.
Moim zdaniem to zależy od dwu kwestii: sytuacji wyjściowej i naszych oczekiwań.
EnglishWho will develop these things and when can we expect a legislative proposal?
Kto opracuje te mechanizmy i kiedy możemy się spodziewać wniosku ustawodawczego?
EnglishWe are all concerned with things that we see in the world that we are aware of.
Wszyscy martwimy się rzeczami, które widzimy na świecie, których jesteśmy świadomi.
EnglishYou know, they say, never play with your food -- but I always play with things.
Ludzie zawsze mówią: nie baw się jedzeniem, ale ja zawsze bawię się rzeczami.
EnglishThe same things can be said about the Romanian communities in Bulgaria and Ukraine.
To samo można powiedzieć o społecznościach rumuńskich w Bułgarii i na Ukrainie.
EnglishThings do have to change but they must change at the European level, surely?
Sytuacja musi się zmienić, ale musi się zmienić na szczeblu europejskim, prawda?
EnglishYou are undermining things with the rendez-vous clause, including the 20% target.
Szkodzicie państwo pewnym sprawom za pomocą klauzuli rendez-vous, w tym celowi 20%.
EnglishAn objectification of the entire issue must be at the heart of things, however.
W każdym razie, w centrum uwagi musi znaleźć się obiektywizacja tej kwestii.
EnglishI mean romantic in the sense of, there are things larger and grander than us.
Mam na myśli romantyczny w znaczeniu przyznania, że jest coś większego od nas.
EnglishBut the noble deviseth noble things; and in noble things shall he continue.
Ale szczodrobliwy o szczodrobliwości myśli, a przy szczodrobliwości stać będzie.
EnglishSo in the spirit of TED they're doing things together because it makes a difference.
Więc podobnie do przesłania TED, działają razem bo tylko tak można coś zmienić.
EnglishSo this is fun for finding where things are relative to the old topography.
To wspaniałe, móc zlokalizować różne miejsca w odniesieniu do starej topografii.