"those" translation into Polish

EN

"those" in Polish

EN those
volume_up
{pronoun}

those (also: that)
volume_up
tamte {pron.}
I'm sure some of you who are not so young will remember those pictures.
Na pewno starsi z was pamiętają tamte zdjęcia.
Those victims are today the foundation of our memory, the lasting spiritual basis of European democracy.
Tamte ofiary są dzisiaj fundamentem naszej pamięci, trwałą duchową podstawą europejskiej demokracji.
There is no doubt that those parliaments, our own, national parliaments, have significantly better contact with the citizens.
Nie ma wątpliwości, że tamte parlamenty, nasze, własne, narodowe ten kontakt mają znacznie lepszy.
those
volume_up
tamci {pron.}
And especially if we start to walk like those people did, right?
Szczególnie, gdy zaczniemy chodzić, jak tamci ludzie.

Context sentences for "those" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
EnglishI am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
Cieszę się, że kwestie te zostały wyjaśnione w sprawozdaniu pani poseł Gurmai.
EnglishSome of those patients were also treated with azathioprine or 6- mercaptopurine.
Niektórych z tych pacjentów leczono również azatiopryną lub 6- merkaptopuryną.
EnglishFor those of you who haven't seen dancing bears, these are the dancing bears.
Dla tych, którzy nie widzieli tańczących niedźwiedzi, oto tańczące niedźwiedzie.
EnglishWork has been done in those other countries, so why are we not learning from them?
W tych innych krajach pracę już wykonano, a więc dlaczego nie uczymy się od nich?
EnglishThose little cairns are a visible monument to the law of unintended consequences.
Te kopczyki są widocznym dowodem działania prawa niezamierzonych konsekwencji.
EnglishAnd then he asked them to go away and work on those problems that they’d brought.
Po czym odesłał ich do domu, aby popracowali nad problemami, które przynieśli.
EnglishThe next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Następny ruch miał na celu maksymalne zwiększenie rozmiaru tych sześciokątów.
EnglishIt is what the societies of those countries expect, and it is what they deserve.
Tego oczekują społeczeństwa tych krajów, społeczeństwa tych krajów na to zasługują.
EnglishThe balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.
Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
English. - I will indeed work on those Member States.
wiceprzewodniczący grupy S&D. - Tak, popracuję nad tymi państwami członkowskimi.
EnglishOnly now has the time come to give those provisions and resolutions real content.
Dopiero teraz nadchodzi czas, aby te zapisy i postanowienia wypełnić treścią.
EnglishThose who want to see the Europe of tomorrow should look at the Belgium of today!
Ci, którzy chcą zobaczyć Europę jutra, powinni spojrzeć na dzisiejszą Belgię!
EnglishThose of us who earn a certain income level, we have something called choice.
Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
EnglishI basically see humanity a bit like those three brothers. ~~~ We're all one family.
Postrzegam ludzkość trochę jak tych trzech braci: wszyscy jesteśmy jedną rodziną.
EnglishThe UEN takes the view that the directive meets the expectations of those concerned.
UEN uważa, że dyrektywa stanowi odpowiedź na oczekiwania zainteresowanych stron.
EnglishWe will never forget those innocent victims, as we seek to build a different future.
Nigdy nie zapomnimy tych niewinnych ofiar, starając się budować inną przyszłość.
EnglishWe continue to request the release of all those being detained on political grounds.
Wciąż wzywamy do uwolnienia wszystkich osób zatrzymanych z powodów politycznych.
EnglishTherapy may be continued only in those patients who respond adequately to treatment.
Terapia może być kontynuowana tylko u pacjentów, którzy zareagowali na leczenie.
EnglishThe security of information networks is a priority for all those who use them.
Bezpieczeństwo sieci informatycznych jest priorytetem dla wszystkich użytkowników.