EN thought
volume_up
{noun}

thought (also: idea, brainchild)
And so, I thought this was an interesting idea, and I incorporated it into a design workshop.
Pomyślałem, że to interesujący pomysł, i włączyłem to w warsztaty projektowe.
And I could see why he thought, you know -- it was so beautifully done.
Przyjrzeliśmy się gniazdu i zrozumiałam, skąd jego pomysł.
And he thought, "That's a really neat idea!" ~~~ So he went to find them.
I pomyślał, "To naprawdę doskonały pomysł!" Odnalazł ich.
thought (also: idea, mind)
The thought of foolishness is sin; And the scoffer is an abomination to men.
Zła myśl głupiego jest grzechem, a pośmiewca jest obrzydliwością ludzką.
But maintain that thought for the entire duration of the eight seconds.
Utrzymuj jednak tę myśl przez cały czas trwania ośmiu sekund.
And for the first several hours, there was exactly one thought in my head.
I przez pierwsze kilka godzin, w mojej głowie była tylko i wyłącznie jedna myśl.
thought (also: thinking)
While that might be a somewhat morbid thought, I think it has some really profound implications that are worth exploring.
Takie myślenie może się wydawać chore, ale rodzi to uzasadnione pytania warte odpowiedzi.
It was like in one verbal swoop he had channeled my thoughts on life and medicine and Confucius.
Odniosłam wrażenie jak gdyby jego porada powiązała moje myślenie na temat życia, medycyny i Konfucjusza.
In the language of my students, "Deep thought matters when you're contemplating what to do about things that matter."
Mówiąc językiem moich studentów, "Głębokie myślenie się liczy kiedy zastanawiasz się co zrobić z rzeczami, które się liczą."
I have come to the view, having thought about it long and hard, that food security is a very important aspect of our global population growth.
Po długim i wnikliwym namyśle uznałem, że bezpieczeństwo żywności stanowi bardzo istotny czynnik przyrostu ludności na świecie.

Context sentences for "thought" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere may be a degree of freedom of thought, but there is not freedom of action.
Może w pewnym zakresie istnieje wolność myśli, ale nie ma wolności działania.
EnglishI only stopped because I thought if I got caught, what would happen to my mother.
Przestałem brać bo bałem się co się stanie z moja matką jeśli mnie przyłapią.
EnglishShe said he never thought of God, never talked about God, didn't believe in God.
Powiedziała, że nigdy nie myślał o Bogu, nigdy nie mówił o Bogu, nie wierzył w Boga.
EnglishAnd so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.
EnglishWe never thought it would happen that they would win over Sweden! ~~~ (Applause)
Nigdy nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do tego, że pokonają Szwecję! (Brawa)
EnglishMaybe the last mile problem really should be thought of as the last mile opportunity.
Może problem ostatniej mili powinien być postrzegany jako szansa ostatniej mili.
EnglishAnd they were all alone, and I thought, "This is the secret life of men."
Wszyscy siedzieli sami i pomyślałam "Oto sekretne życie mężczyzn." ~~~ (Śmiech)
EnglishThings that were thought impossible just a few years ago can actually be measured now.
Rzeczy uważane jeszcze kilka lat temu za niemożliwe teraz dają się zaobserwować.
EnglishAnd that simulation that I showed you that you thought was bird flu -- that was SARS.
Symulacja, którą wam pokazałem, i myśleliście, że to ptasia grypa, to był SARS.
EnglishSo I ask the Commissioner to give thought to this and to set clear guidelines.
Proszę zatem pana komisarza o przemyślenie tej kwestii i podanie jasnych wytycznych.
EnglishSecondly, it has to be said that we know less than we thought we did some time ago.
Po drugie należy powiedzieć, że wiemy mniej, niż spodziewaliśmy się jakiś czas temu.
EnglishThou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
EnglishAnd Rick is as a pagan god, which I thought was kind of appropriate, in a certain way.
A Rick jest jak pogański bóg, co jest, jak sądzę, na swój sposób dość stosowne.
EnglishMr President, we have, of course, given this matter a great deal of thought.
Panie przewodniczący! Oczywiście głęboko zastanawialiśmy się nad tą kwestią..
EnglishSo children both know more and learn more than we ever would have thought.
Więc dzieci zarówno wiedzą jak i uczą się więcej niż kiedykolwiek byśmy pomyśleli.
EnglishNow that's one drawing, so I thought maybe it's time for Piranesi to meet Escher.
Tak, to jest rysunek. ~~~ Cóż, pomyślałem, że może to czas, aby Piranesi poznał Escher.
English"Parting thought: when there's bigger and better errors, we'll have them."
„Wniosek końcowy: gdy pojawią się błędy większe i doskonalsze, dopadniemy je.”
EnglishSo I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."
Pomyślałem "Może jeśli zrobiłbym im mieszkania, wprowadziłby się do nich".
EnglishWhen Judah saw her, he thought her to be a harlot; for she had covered her face.
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishI thought it was the questioner who had a supplementary, plus two other Members.
Sądziłam, że autor pytania oraz dwaj inni posłowie mają prawo do pytania uzupełniającego.