EN

throw {noun}

volume_up
1. general
throw (also: cast, flip, group, part)
We'll just throw theJet Skis on the trailer and head to the mountains.
Na koniec filmu wrzucimy kawałek o nartach i rzut na góry.
główny wewnętrzny rzut sierpowy
rzut przez jedno ramię
throw (also: toss)
throw (also: reproach)
2. American English
throw (also: shawl)
The European Union has to throw all its weight into the equation in order to pick up on these shortcomings.
Unia Europejska powinna położyć na szalę wszytko, aby naprawić te nieprawidłowości.

Context sentences for "throw" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTen years on, I do not think we should throw the baby out with the bathwater.
Po dziesięciu latach nie wydaje mi się, że powinniśmy wylewać dziecko z kąpielą.
EnglishWe believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.
Wierzymy, że Europejczycy wreszcie zagłosują i wyrzucą ten traktat do kosza.
EnglishMadam President, I would like to throw some light on one particular aspect today.
Pani przewodnicząca! Chciałbym dziś naświetlić ten szczególny aspekt sprawy.
EnglishThey're dying to throw the whole thing out and start fresh, but they can't.
Umarliby za możliwość rzucenia wszystkiego i zaczęcia od nowa, ale nie mogą.
EnglishEveryone is ready to throw in money, in terms of free money aid to developing countries.
Każdy jest gotów dać pieniądze jako wolny datek na pomoc krajom rozwijającym się.
EnglishUnscrew the capped needle and throw away as directed by your healthcare professional.
Należy odkręcić zabezpieczoną igłę i wyrzuć zgodnie z instrukcjami personelu medycznego.
EnglishAnd all of Tucson could be like this if everybody would just revolt and throw away the rake.
Takie mogłoby być całe Tucson, gdyby wszyscy zbuntowali się i wyrzucili grabie.
EnglishAnd then and only then, we throw down that mathematical structure.
Wtedy, i tylko wtedy, wprowadzamy układ współrzędnych Matematyka służy rozmowie.
EnglishI do not think we can afford to throw fish back in the sea when they are so valuable.
Nie uważam, żeby stać nas było na wyrzucanie z powrotem do morza ryb, które tak wartościowe.
EnglishHowever, in this connection, we should not throw the baby out with the bathwater.
Jednak w związku z tym nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą.
Englishand I will cut off the cities of thy land, and will throw down all thy strongholds.
I wygubię miasta ziemi twojej, a poburzę wszystkie twierdze twoje.
EnglishBut at the time we had to throw in the towel. ~~~ It was deemed impossible.
Ale wówczas musieliśmy go porzucić, gdyż uznaliśmy go za niemożliwy.
EnglishI am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
Przypominam państwu o tym, ponieważ zbyt łatwo jest wylać dziecko z kąpielą.
EnglishThe EU solution is to throw millions of euros at renovating and building thousands of houses.
Rozwiązaniem UE jest wydawanie milionów euro na wyremontowanie i budowę tysięcy domów.
EnglishRemember we used to throw things away, and we'd point to away?
Pamiętacie, że kiedyś wyrzucaliśmy gdzieś rzeczy i wskazywaliśmy na "gdzieś"?
English. - The EU likes to throw its weight around when it comes to trade.
w imieniu grupy IND/DEM. - Unia Europejska lubi prężyć muskuły, gdy chodzi o handel.
EnglishI hope the House will throw out these resolutions and support the amendments.
Mam nadzieję, że Izba odrzuci te rezolucje i poprze poprawki.
EnglishThese are men who buy you for an hour, for a day, and use you, throw you.
Ci mężczyźni kupują je na godzinę, na dzień, używają i wyrzucają.
English. ~~~ And instead of valuing it, we throw it away.
Raczej boimy się go, a zamiast szanować wyrzucamy do śmietnika.
EnglishI could throw a rock and hit a high school boy who can run faster than 4:15.
Losowy chłopiec ze szkoły średniej potrafiłby biec szybciej.