EN tight
volume_up
{adjective}

1. "limited"

tight (also: charged, fractious, fraught, hectic)
volume_up
napięty {adj. m}
As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Jak zauważyli przedmówcy, terminarz jest bardzo napięty.
The timetable that you are giving us is extremely tight.
Harmonogram, jaki nam pan wyznacza, jest niezwykle napięty.
The schedule is very challenging and tight.
Grafik jest napięty i stawia przed nami wyzwania.
tight (also: finite, hidebound, limited, obtuse)
At a time when local authority budgets are becoming increasingly tight, it is also important for us to reduce the amount of work to be done by their administrative staff.
W czasach, gdy budżety władz lokalnych są coraz bardziej ograniczone, musimy także ograniczać nakłady pracy personelu administracyjnego.
It is unreasonable to have such a rigid budget model that the tightest budget margins are in precisely those areas where the needs are greatest.
Nierozsądne jest projektowanie tak sztywnego budżetu, w ramach którego najbardziej ograniczone rezerwy budżetowe posiadamy w obszarach, w których potrzebujemy największych rezerw.
In order to avoid disputes and approve the budget quickly, we need to propose a sensible budget, which, in the current period of lingering economic crisis, means a tight budget.
Aby uniknąć sporów i szybko przyjąć budżet, musimy zaproponować sensowny projekt, który w obecnych warunkach utrzymującego się kryzysu gospodarczego oznacza ograniczony budżet.

2. "displeased"

tight (also: acerb, acid, sour, tart)
volume_up
kwaśny {adj. m}
tight (also: acerb, acerbic, acrid, acrimonious)
volume_up
cierpki {adj. m}

3. "constrictive"

tight (also: cramped, exiguous, narrow, poky)
volume_up
ciasny {adj. m}
A skin site with minimal wrinkling and not covered by tight clothing is recommended.
Zaleca się wybór miejsca na skórze z jak najmniejszą ilością zmarszczek i nieprzykrytego ciasną odzieżą.
We have to solve all these problems in the knowledge that margins are tight and that the Council will be reluctant to provide extra funding.
Musimy rozwiązać wszystkie te problemy ze świadomością, że marginesy są ciasne, a Rada niechętnie przyzna dodatkowe finansowanie.
. ~~~ You might enjoy the awkwardly tight, cut-off pajama bottoms with balloons.
To zdjęcie przedstawia mnie w bardzo niezręcznym okresie mojego życia Możecie podziwiać niewygodnie ciasne, ucięte spodenki od pidżamy w baloniki.
tight (also: clinging, clingy, tight-fitting)
volume_up
obcisły {adj. m}
tight

4. "taut"

tight (also: charged, fractious, fraught, hectic)
volume_up
napięty {adj. m}
As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Jak zauważyli przedmówcy, terminarz jest bardzo napięty.
The timetable that you are giving us is extremely tight.
Harmonogram, jaki nam pan wyznacza, jest niezwykle napięty.
The schedule is very challenging and tight.
Grafik jest napięty i stawia przed nami wyzwania.
tight (also: strained, tenuous)
tight (also: huddled, constricted)
tight (also: taut, tense, tensed, tightened)

5. "strict"

tight (also: abstemious, exact, precise, rigid)
volume_up
ścisły {adj. m}
This tight reporting system will ensure that the plans will materialise as planned.
Ten ścisły system sprawozdawczości zapewni, że plany zostaną zrealizowane zgodnie z zamierzeniami.
The tight link between public finances and the financial and economic crisis is very clear.
Ścisły związek między finansami publicznymi a kryzysem finansowym i gospodarczym jest nader oczywisty.
Success can only be achieved with strong command structures, determined leadership and very tight schedules.
Sukces można osiągnąć, tylko mając silne struktury dowodzenia, zdecydowane przywództwo i ścisły harmonogram prac.
tight (also: charged, fractious, fraught, hectic)
volume_up
napięty {adj. m}
As previous speakers have noted, the timetable is extremely tight.
Jak zauważyli przedmówcy, terminarz jest bardzo napięty.
The timetable that you are giving us is extremely tight.
Harmonogram, jaki nam pan wyznacza, jest niezwykle napięty.
The schedule is very challenging and tight.
Grafik jest napięty i stawia przed nami wyzwania.
tight (also: beloved, costly, dear, expensive)
volume_up
drogi {adj. m}
tight (also: acerbic, acrid, acute, aquiline)
volume_up
ostry {adj. m}
Some people question whether our airport security measures are too tight.
Niektórzy mają wątpliwości co do tego, czy stosowane na lotniskach środki bezpieczeństwa nie są zbyt ostre.
Article 14 of the directive provides for the possibility of detention in specific cases and it also puts extremely tight legal controls on them.
Artykuł 14 dyrektywy mówi o możliwości zatrzymania w niektórych specyficznych przypadkach i również nakłada na nie niesamowicie ostre kontrole prawne.
The content is the same, but the wording is tighter.
Treść jest taka sama, ale sformułowanie ostrzejsze.
This report proposes strict and tighter controls.
Sprawozdanie zawiera propozycję wprowadzenia surowych i zaostrzonych środków kontroli.
More power needs to be given to the regions and local actors, and central government needs to relax its tight control.
Regiony i podmioty lokalne muszą otrzymać większą władzę, a rząd centralny musi poluzować swoją surową kontrolę.
tight

6. "firm"

tight (also: deep, firm, hard-wearing, heady)
volume_up
mocny {adj. m}
tight (also: clenched, clamped)
tight

Synonyms (English) for "tight":

tight

Context sentences for "tight" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn trying to reach that agreement, we were operating under a very tight timetable.
Dążąc do zawarcia tego porozumienia działaliśmy w warunkach napiętego planu.
EnglishMany people have pushed the Commission to alleviate the very tight dairy situation.
Wiele osób nakłaniało Komisję do złagodzenia bardzo napiętej sytuacji w sektorze mleka.
EnglishIt is good to keep a tight rein on expenditure and acknowledge the demands of common sense.
Dobrze jest trzymać na wydatkach ciężką dłoń i uznać potrzebę zdrowego rozsądku.
EnglishYou know the very tight situation of Heading 4 of the financial framework.
Jak państwo wiecie, sytuacja związana z działem 4 ram finansowych jest bardzo napięta.
EnglishThis time scale is very tight and I fear that there will be problems.
Jest to bardzo wąski przedział czasowy, obawiam się więc, że mogą wystąpić problemy.
EnglishNifedipine Pharmamatch retard is used to reduce the frequency of occurence of a tight, painful
Lek Nifedipine Pharmamatch retard jest stosowany w celu zmniejszania częstości
EnglishYou know, it's been kind of in this sort of tight box for a long, long time.
Szkoła została w ten sposób zaszufladkowana i trwa to do dzisiaj.
EnglishBut it takes a lot of time, and it takes a lot of straw because they're really tight."
Ale potrzeba do tego wiele czasu i wiele bardzo cienkiej słomy".
EnglishPuncture the dispensing tip by screwing cap clockwise until it becomes tight.
Nakłuć końcówkę dozownika przekręcając zakrętkę w kierunku
EnglishScrew the capped needle clockwise onto the pen until it is tight.
Nałożyć igłę (nie zdejmując nasadki) na wstrzykiwacz ruchem obrotowym aż do wyczucia oporu.
EnglishPuncture the dispensing tip by screwing cap clockwise until it becomes tight.
Nakłuć końcówkę dozownika przekręcając zakrętkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara aż do oporu.
EnglishA skin site with minimal wrinkling and not covered by tight clothing is recommended.
Zaleca się wybór miejsca na skórze z jak najmniejszą ilością zmarszczek i nieprzykrytego ciasną odzieżą.
EnglishHow would we have been able to find the funds otherwise, given our tight budgetary constraints?
W jaki inny sposób moglibyśmy znaleźć środki, biorąc pod uwagę ścisłe ograniczenia budżetowe?
EnglishAdditionally, there are tight time constraints on organ viability.
Ponadto istnieją ścisłe ograniczenia czasowe przydatności organów.
EnglishA single currency only works in a tight-knit federal environment.
Jednolita waluta sprawdza się tylko w środowisku ściśle federalnym.
EnglishIt's how we understand the world inside and reflect it outside into this tight loop.
Dotyczy ona naszego rozumienia świata wewnętrznie i okazywania tego na zewnątrz w wyżej wspomnianej pętli.
Englishcough, chest pain or tightness, hoarseness, sore or tight throat, sticky throat secretions, runny
kaszel, uczucie bólu lub ucisku w klatce piersiowej, chrypka, ból lub uczucie ucisku w gardle,
EnglishHamas seems to be embroiled in its struggle with Fatah and to be kept on a tight leash by Iran.
Hamas wydaje się być uwikłany w przepychanki z Fatahem i wygląda na to, że Iran trzyma ich krótko.
EnglishI agree with President Barroso on keeping spending tight.
Zgadzam się z przewodniczącym Barroso w kwestii ograniczenia wydatków.
EnglishWe must quickly put an end to this new tight-fistedness and new hesitancy in the European Union.
Musimy szybko położyć kres temu nowemu skąpstwu i nowemu brakowi zdecydowania w Unii Europejskiej.