"till" translation into Polish

EN

"till" in Polish

PL
PL
EN

till {noun}

volume_up
1. commerce
When I was first elected in 1979, the group chairmen led the way in taking from the till.
Gdy po raz pierwszy zostałem wybrany w 1979 r., przewodniczący grup celowali w pobieraniu pieniędzy z kasy.
I've kept the tiles; I've kept the floors; I've kept the trunking; I've got in some recycled fridges; I've got some recycled tills; I've got some recycled trolleys.
Wobec ziemniaków, wobec mleka zobowiązuję się wobec porów i brokuł... Zachowałem płytki, podłogi, rury, zdobyłem lodówki z recyklingu, kasy z recyklingu, również wózki.

Synonyms (English) for "till":

till

Context sentences for "till" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishand knew her not till she had brought forth a son: and he called his name JESUS.
Ale jej nie uznał, aż porodziła onego syna swego pierworodnego, i nazwał imię jego Jezus.
EnglishBut I have a baptism to be baptized with; and how am I straitened till it be accomplished!
Aleć mam być chrztem ochrzczony; a jakom jest ściśniony, póki się to nie wykona!
EnglishAll the days of my warfare would I wait, Till my release should come.
Po wszystkie dni wymierzonego czasu mego będę oczekiwał przyszłej odmiany mojej.
EnglishFor he must reign, till he hath put all his enemies under his feet.
Bo on musi królować, póki by nie położył wszystkich nieprzyjaciół pod nogi jego.
EnglishTill you kill your first guy, you think you have to learn how to kill.
Zanim zabijesz pierwszego człowieka myślisz, że można się nauczyć zabijania.
EnglishVerily I say unto you, This generation shall not pass away, till all things be accomplished.
Zaprawdę powiadam wam, żeć nie przeminie ten wiek, ażby się to wszystko stało.
EnglishThe students don't usually leave the computer lab till 2 or 3 a.m.
Studenci zwykle nie opuszczają laboratorium komputerowego przed 2 lub 3 w nocy.
Englishif thieves by night, would they not destroy till they had enough?
gdyby się wkradli złodzieje w nocy, azażby szkodzili więcej nad potrzebę swoję?
EnglishIn his days shall the righteous flourish, And abundance of peace, till the moon be no more.
Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje.
EnglishUp till now the institutions have had the right to refuse to disclose information.
Jak dotąd instytucje miały prawo odmówić ujawnienia informacji.
EnglishVerily I say unto you, This generation shall not pass away, till all these things be accomplished.
Zaprawdę powiadam wam, że nie przeminie ten wiek, ażby się to wszystko stało.
EnglishI have pursued mine enemies, and destroyed them; Neither did I turn again till they were consumed.
Goniłem nieprzyjacioły moje, i wytraciłem je, a nie wróciłem się, ażem je wyplenił.
EnglishWhat we saw up till now was from the Pacific. ~~~ This is from the Atlantic.
Oglądaliśmy zdjęcia z Pacyfiku, to Atlantyk, jeszcze głębiej.
EnglishAnd his lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due.
A rozgniewawszy się pan jego, podał go katom, ażby oddał to wszystko, co mu był winien.
EnglishWait till you see, maybe next year, what kind of windows we've invented.
Poczekaj jeszcze rok, to zobaczysz jakie okna my stworzyliśmy.
EnglishI, for one -- and I'm not kidding -- didn't eat real spinach or broccoli till I was 19.
Ja, na przykład, i nie jest to żart, nie jadłem prawdziwego szpinaku ani brokułów aż skończyłem 19 lat.
EnglishBreak thou the arm of the wicked; And as for the evil man, seek out his wickedness till thou find none.
Potrzyj ramię niepobożnego i złośnika, dowiaduj się o jego niezbożności, aż go nie stanie.
EnglishCan it be that the criteria used up till now have been so inappropriate?
Czyżby dotychczasowe kryteria były aż tak niewłaściwe?
EnglishWhen I was first elected in 1979, the group chairmen led the way in taking from the till.
Gdy po raz pierwszy zostałem wybrany w 1979 r., przewodniczący grup celowali w pobieraniu pieniędzy z kasy.
EnglishIf you looked at glucose molecules till you were blind, you wouldn’t see why they tasted sweet.
Możesz patrzeć na cząsteczki glukozy, aż oślepniesz, a i tak nie dojdziesz dlaczego to ma słodki smak.