"timber" translation into Polish

EN

"timber" in Polish

PL

EN timber
volume_up
{noun}

timber (also: wood)
Illegal timber is pouring into the EU, and this in itself is completely absurd.
Nielegalne drewno zalewa UE, co jest samo w sobie kompletnym absurdem.
It is estimated that 20 to 40% of the timber felled and exchanged in the world is illegal timber.
Szacuje się, że 20-40 % drewna pozyskiwanego i trafiającego na światowy rynek to drewno nielegalne.
Timber and fish are the key resources for the social and economic development of the West African region.
Drewno i ryby są kluczowymi zasobami dla społecznego i gospodarczego rozwoju regionów wschodnioafrykańskich.

Synonyms (English) for "timber":

timber

Context sentences for "timber" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhen we speak of 'biological natural resources', we are referring to timber and fish.
Gdy mówimy o "naturalnych zasobach biologicznych”, odnosimy się do drewna i ryb.
EnglishOtherwise I thank Mrs Lucas for highlighting the whole problem of trade in timber.
W każdym razie dziękuję pani poseł Lucas za naświetlenie całego problemu handlu drewnem.
EnglishFinally, a series of delegated acts is needed for the timber regulation.
Po trzecie, rozporządzenie w sprawie drewna wymaga serii aktów delegowanych.
EnglishI am thinking of the law on timber exports and Siberian overflight taxes.
Chodzi mi tutaj o przepisy dotyczące eksportu drewna i opłat za przeloty nad Syberią.
EnglishLarge volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
Każdego dnia do portów UE docierają ogromne ilości nielegalnego drewna i produktów z drewna.
EnglishBlood diamonds, smuggled emeralds, timber, that is cut right from under the poorest.
Krwawe diamenty, przemycane szmaragdy, drzewa wycinane prosto spod nosów najbiedniejszych.
EnglishPeople trading in such timber should be taxed to support such studies.
Handlujący tym drewnem winni być opodatkowywani na rzecz tych właśnie badań.
EnglishThey provide a mechanism for tackling the massive illegal trade in timber.
Umowy zapewniają mechanizm walki z masowym nielegalnym handlem drewnem.
EnglishThese agreements are important; they allow us to ensure the traceability of timber.
Umowy te są ważne; pozwalają nam zapewnić identyfikowalność drewna.
EnglishThis is why the International Tropical Timber Organization has such an important part to play.
Dlatego też ogromna rola Międzynarodowej Organizacji do spraw Drewna Tropikalnego.
EnglishMost of these live in the soil or in rotting timber and are highly sensitive to changes.
Większość z nich żyje w ziemi lub spróchniałym drewnie i jest niezwykle podatna na zmiany.
EnglishObviously because it is very cheap to buy timber on the world market.
Oczywiście dlatego, że zakup drewna na rynku światowym jest bardzo tani.
EnglishEven the possession and sale of this timber are not recognised directly as criminal offences.
Nawet posiadanie i sprzedaż takiego drewna nie są bezpośrednio uznawane za przestępstwo.
EnglishAre the 27 Member States passing decisions regulating imports of timber from FLEGT countries?
Czy 27 państw członkowskich uchwala akty prawne regulujące przywóz drewna z krajów FLEGT?
EnglishThe EU must assume its responsibility as one of the world's largest timber importers.
UE musi poczuwać się do odpowiedzialności jako jeden z największych światowych importerów drewna.
EnglishThere is no standard for certifying the legality of timber.
Nie istnieje żadna norma dotycząca poświadczania legalności pozyskanego drewna.
EnglishThe first thing to do is clear the forest to prevent the timber rotting.
Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić jest oczyszczenie lasu, aby nie doszło do gnicia a drewna.
EnglishAccording to the United Nations, 20-40% of world timber production is the result of illegal logging.
Według ONZ 20-40 % światowej produkcji drewna to wynik nielegalnego wyrębu.
EnglishIn 2006, the International Tropical Timber Agreement was signed.
W 2006 r. podpisano Międzynarodową umowę w sprawie drewna tropikalnego.
EnglishAnother positively good idea is to introduce timber certification for the European market.
Z pewnością dobrym pomysłem jest również wprowadzenie certyfikacji drewna na rynku europejskim.