"tissue" translation into Polish

EN

"tissue" in Polish

PL

"AC" in English

EN tissue
volume_up
{noun}

tissue
Therefore kidney was considered the tissue determining the withdrawal period.
Dlatego też nerki były brane pod uwagę jako tkanka uwzględniana przy określaniu okresu karencji.
The receptors are also found in adipocytes (fat tissue). ina
występują również w adipocytach (tkanka tłuszczowa). zy
Fatty tissue of the skin can build-up at the site of injection.
Podskórna tkanka tłuszczowa może przerastać w miejscu wstrzyknięcia.
If you don't have soap and water, wipe the inside of the cup with a clean, dry tissue or cloth, and wash the cup with soap and warm water later.
Jeśli nie jest możliwe umycie miarki z powodu braku mydła i wody, wnętrze miarki należy wytrzeć czystą, suchą chusteczką higieniczną lub szmatką, a dopiero później umyć mydłem i gorącą wodą.
tissue (also: tissue paper, skin)
tissue (also: handkerchief, wipe)
If you don't have soap and water, wipe the inside of the cup with a clean, dry tissue or cloth, and wash the cup with soap and warm water later.
Jeśli nie jest możliwe umycie miarki z powodu braku mydła i wody, wnętrze miarki należy wytrzeć czystą, suchą chusteczką higieniczną lub szmatką, a dopiero później umyć mydłem i gorącą wodą.

Synonyms (English) for "tissue":

tissue

Context sentences for "tissue" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadograf.
Wzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadograf.
EnglishTissue enhancement generally lasts up to 45 minutes after injection of Gadovist.
Wzmocnienie tkankowe utrzymuje się zwykle do 45 minut po wstrzyknięciu produktu Gadovist.
EnglishBiosearch Ireland National Cell & Tissue Culture Centre Glasnevin Dublin 9 Ireland
Biosearch Ireland, National Cell & Tissue Culture Centre, Glasnevin, Dublin 9, Irlandia.
EnglishThis allows the difference between normal and abnormal tissue to be seen.
Umożliwia to różnicowanie pomiędzy tkankami prawidłowymi i nieprawidłowymi.
EnglishThe body cannot use this dietary fat for energy or convert it into fat tissue.
Organizm nie może zamienić tłuszczu pochodzącego z diety na energię ani na tkankę tłuszczową.
EnglishRenal and urinary disorders Skin and subcutaneous tissue disorders
łącznej Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Zaburzenia ogólne i stany w miejscu
Englishbleeding into tissue or a cavity of your body (haematoma, bruising)
krwawienie z żołądka lub jelita, krwawienie z dróg rodnych, krwawienie z nosa
Englishand connective tissue disorders muscle weakness, back pain skeletal pain, myalgia
zmniejszenie siły mięśniowej, ból pleców bóle kostne, ból mięśni
EnglishYou should not inject your medicine into moles, scar tissue, bruises or your navel.
Nie należy wstrzykiwać leku w znamiona, blizny, siniaki i w pępek.
EnglishAcute or chronic disease which may cause tissue hypoxia such as cardiac or respiratory failure,
ostrą lub przewlekłą chorobą, która może prowadzić do hipoksji tkankowej, taką jak:
EnglishMusculoskeletal and connective tissue disorders Metabolism and nutrition disorders
podania Zaburzenia układu immunologicznego Zaburzenia psychiczne
Englishacute or chronic disease which may cause tissue hypoxia such as:
ostrą lub przewlekłą chorobą, która może prowadzić do hipoksji tkankowej, taką jak:
EnglishThis helps the surgeon to remove the tumour more completely while sparing healthy tissue.
Pomaga to chirurgowi w doszczętnym usunięciu guza jednocześnie oszczędzając zdrową tkankę.
EnglishYou will need to give yourself the injection into the tissue just under the skin.
Lek należy wstrzyknąć w tkankę znajdującą się tuż pod skórą.
EnglishThe mechanism of action includes the binding of factor VIIa to exposed tissue factor.
Mechanizm działania polega na przyłączaniu się czynnika VIIa do odsłoniętego czynnika tkankowego.
EnglishThe maximum total tissue concentration in epithelial lining fluid, alveolar macrophages, t
Maksymalne całkowite stężenie w płynie nabłonkowym, makrofagach nic
EnglishMedDRA system organ class Skin and Subcutaneous Tissue Disorders
zdarzeń niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Nespo wynosi: ec
EnglishDistribution Methylnaltrexone undergoes moderate tissue distribution.
Dystrybucja Metylonaltreksonu bromek ulega rozmieszczeniu w tkankach w stopniu umiarkowanym.
EnglishBasically, it's a force acting on a tissue that it transverses.
Mówiąc wprost, jest to siła działająca na tkankę, przez którą przechodzi.
Englishchemical reactivity of nitric oxide in tissue is unknown.
Kliniczne znaczenie reaktywności chemicznej tlenku azotu w tkance nie jest znane.