"to" translation into Polish

EN

"to" in Polish

PL
volume_up
to {conj.}
PL

"to" in English

EN
volume_up
to {conj.}
EN
volume_up
to {pron.}
EN

to {preposition}

volume_up
to (also: at, by, from, into)
The report compares the right to the Internet with the right to attend school.
Sprawozdanie porównuje prawo do dostępu do Internetu z prawem do uczęszczania do szkoły.
AUC: ↓ 12 % (↓ 4 to ↓ 19) Cmax: ↓ 13 % (↓ 5 to ↓ 20) Cmin: ↓ 14 % (↓ 2 to ↓ 24)
AUC: ↓ 12 % (↓ 4 do ↓ 19) Cmax: ↓ 13 % (↓ 5 do ↓ 20) Cmin: ↓ 14 % (↓ 2 do ↓ 24)
We went to China and to India, to Bentonville, Arkansas, to Washington, D.C. and to Sacramento.
Potem do Chin, do Indii, do Bentonville, Arkansas, Waszyngtonu i do Sacramento.
to (also: after, for, pro, behind)
I voted for the report because I believe it to be exceptionally important.
Zagłosowałam za sprawozdaniem, ponieważ uważam je za wyjątkowo istotne.
I want to thank the Commission for its statement and the rapporteur for his report.
Chcę podziękować Komisji za deklarację, a sprawozdawcy za sprawozdanie.
I would like to thank my fellow Members for voting in favour of this report.
Chciałbym podziękować posłom za głosowanie za przyjęciem sprawozdania.
to (also: at, towards, toward, unto)
and it passed along to the side over against the Arabah northward, and went down unto the Arabah;
Stamtąd idzie ku stroni, która jest przeciwko równinom na północy, i ciągnie się ku Araba.
We will make the road from violent activities into politics harder to travel.
Drogę od przemocy ku rozwiązaniom politycznym uczynimy trudniejszą do przebycia.
There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.
Nie będzie, ktoby sądził sprawę twoję ku uleczeniu; lekarstwa ku uleczeniu mieć nie będziesz.
PL

to {adverb}

volume_up
Co ja ujrzawszy złożyłem to do serca mego, a widząc to wziąłem to ku przestrodze.
Then I beheld, and considered well; I saw, and received instruction:
Potem zaczęło to wyglądać bardziej realistycznie, i musiałem to narysować.
Then I started to get a little more realistic and I have to start drawing the stuff.
Sądzę, że wiedzą państwo, iż obecnie wygląda na to, że podejście to jest kwestionowane.
For the moment, then, I think you know that this approach appears to be disputed.

Synonyms (Polish) for "to":

to
Polish

Context sentences for "to" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishSlovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podruž nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
Slovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
EnglishFrance Nycomed France SAS 28 rue Pages FR-92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
France Nycomed France SAS 28 rue Pages FR- 92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
EnglishLatvija Wyeth-Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
Latvija Wyeth- Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishLuxembourg/ Luxemburg SCS. Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
Luxembourg/ Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
EnglishHadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ-160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
Hadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ- 160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
EnglishEstrada de Alfragide, nº 67Alfrappark, Edificio, 2610-008 Amadora Portugal Tel:
Estrada de Alfragide, nº 67 Alfrapark, Edifício, 2610- 008 Amadora Portugal Tel:
EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishKnown hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishThe name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
W dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
EnglishBiogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark
Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania
EnglishVelmetia 50 mg/ 850 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Velmetia 50 mg/ 850 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
Englishge Clear to slightly opalescent, colourless to slightly yellowish liquid. lon 4.
na Przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółtawy płyn. nia ole
English* Metals to be included need to be based on the specific manufacturing process.
* Rodzaje uwzględnianych metali są zależne od konkretnego procesu produkcyjnego.