"tobacco production" translation into Polish

EN

"tobacco production" in Polish

See the example sentences for the use of "tobacco production" in context.

Similar translations for "tobacco production" in Polish

tobacco noun
Polish
tobacco adjective
Polish
production noun
product noun

Context sentences for "tobacco production" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe liquidation of tobacco production will not stop people smoking.
Przecież likwidacja uprawy tytoniu nie sprawi, że ludzie przestaną palić papierosy.
EnglishThere is no justification for tobacco subsidies linked to production.
Nie ma uzasadnienia dla związanych z produkcją dopłat w sektorze tytoniu.
EnglishThis is because tobacco production is not related to its consumption.
Dlatego, że produkcja tytoniu nie jest związana z jego spożyciem.
EnglishHowever, unfortunately, French tobacco production has disappeared.
Niestety jednak produkcja tytoniu we Francji przestała istnieć.
EnglishMy second concern is with the proposed end of direct subsidies linked to tobacco production.
Moja druga obawa dotyczy planowanego zaprzestania dopłat bezpośrednich związanych z produkcją tytoniu.
EnglishIn my opinion, tobacco production and the composition of tobacco products should also be subject to regulation.
Uważam, że uregulowania wymaga także produkcja i skład wyrobów tytoniowych.
EnglishWe are talking about a catastrophe for people who have devoted their lives to the production of tobacco.
Wielki dramat ludzi, którzy z uprawą tytoniu związali swoje życie.
EnglishThe original text of the resolution mixed up and confused the production of tobacco with its consumption.
W oryginalnym tekście rezolucji zamieniono miejscami pojęcia i pomylono produkcję tytoniu z jego konsumpcją.
EnglishI think that EU tobacco production is 4% too high.
Myślę, że produkcja tytoniu w UE jest o 4% za duża.
EnglishCommissioner Fischer Boel repeated the idea once again today, this time with reference to tobacco production.
Pani Komisarz Fischer Boel po raz kolejny ten pomysł dzisiaj powtórzyła, tym razem w odniesieniu do uprawy tytoniu.
EnglishRomania currently has approximately 1 600 hectares of tobacco plantations providing a production of roughly 3 000 tonnes.
W Rumunii jest obecnie około 1600 hektarów plantacji tytoniu, których produkcja wynosi około 3 tysięcy ton.
EnglishThis is why I endorsed with my vote the position which says that production of tobacco does not influence its consumption.
Dlatego poparłem w głosowaniu stanowisko, które mówi o tym, że produkcja tytoniu nie ma wpływu na jego konsumpcję.
EnglishWere we to restrict or cease tobacco production in Europe, this would not result in a fall in the number of cigarettes smoked.
Jeśli w Europie ograniczymy czy zaprzestaniemy produkcji tytoniu to nie oznacza, że zmniejszy się ilość wypalonych papierosów.
EnglishMoreover, these resources should be topped up to create other jobs in these regions besides those in tobacco production.
Ponadto środki te powinny być uzupełnione funduszami na tworzenie miejsc pracy innych niż związane z produkcją tytoniu w tych regionach.
EnglishAnother example is the support for tobacco production being put in place at the same time as measures to reduce tobacco consumption.
Innym przykładem jest wsparcie dla produkcji tytoniu wprowadzane jednocześnie z instrumentami ograniczającymi spożycie tytoniu.
EnglishAs for direct production-linked subsidies, we advocate the incentives for reconverting tobacco production facilities.
Jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie związane z produkcją tytoniu, jesteśmy zwolennikami zachęt do przekształcenia zakładów do produkcji tytoniu.
EnglishThe report would see production-linked tobacco subsidies extended until 2012 and clearly we cannot accept this.
W sprawozdaniu postuluje się przedłużenie obowiązywania powiązanych z wielkością produkcji dopłat do produkcji tytoniu do 2012 roku, czemu się stanowczo sprzeciwiamy.
EnglishIs it not very strange that we are trying to combat smoking and at the same time are funding tobacco production with European tax revenue?
Czy nie wydaje się dziwne, że staramy się walczyć z problemem palenia, a równocześnie finansujemy produkcję tytoniu z przychodów z podatków?
English. - (PL) Although the vote on the Belato report was positive, it does not resolve the problem of smoking and tobacco production.
na piśmie. - Głosowanie nad sprawozdaniem posła Sergio Berlato, choć pozytywne, to jednak nie rozwiąże problemu palenia i produkcji tytoniu.
EnglishIt will need to be solved, but not at the cost of farmers who have tied themselves to tobacco production and incurred the relevant investment outlay.
Trzeba będzie go rozwiązać, ale nie kosztem rolników, którzy związali się z produkcją tytoniu i ponieśli stosowne nakłady inwestycyjne.

Other dictionary words

English
  • tobacco production

Moreover, bab.la provides the English-Arabic dictionary for more translations.