"tobacco products" translation into Polish

EN

"tobacco products" in Polish

See the example sentences for the use of "tobacco products" in context.

Similar translations for "tobacco products" in Polish

tobacco noun
Polish
tobacco adjective
Polish
products noun
product noun

Context sentences for "tobacco products" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not believe, however, that one can make a comparison between tobacco products and alcohol.
Sądzę jednak, że nie można stawiać znaku równości między wyrobami tytoniowymi i alkoholem.
EnglishIn my opinion, tobacco production and the composition of tobacco products should also be subject to regulation.
Uważam, że uregulowania wymaga także produkcja i skład wyrobów tytoniowych.
EnglishAbolish the subsidies and disadvantage our European farmers by importing tobacco products from abroad?
Mamy znieść dotacje i skazać naszych rolników na porażkę, importując produkty tytoniowe z zagranicy?
EnglishWe believe the public should continue to be informed on matters relating to tobacco and tobacco products.
Uważamy, że powinno się nadal informować społeczeństwo na tematy związane z tytoniem i produktami tytoniowymi.
EnglishMr President, I should like to make some concluding remarks about the Directive on tobacco products.
Panie przewodniczący! Chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć kilka słów o dyrektywie w sprawie produktów tytoniowych.
EnglishI very much welcome the gradual increase in the tax on cigarettes and other tobacco products from 2014 onwards.
Z radością witam stopniowy wzrost podatków na papierosy oraz inne wyroby tytoniowe, który ma nastąpić od 2014 roku.
EnglishAs regards advertising, an increasing comparison is made between labelling needs for tobacco products and vehicles.
W kwestii reklamy zaś dokonywane jest coraz bliższe porównanie między potrzebą oznakowania wyrobów tytoniowych a pojazdów.
EnglishHere my country, as well as the Presidency, is fully committed to fighting the illicit trade in tobacco products.
W tej kwestii mój kraj, podobnie jak prezydencja, podejmują pełne zobowiązanie do zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi.
EnglishSuch an environment is a breeding ground for illegal trade and trafficking of weapons, people, drugs, alcohol and tobacco products.
Takie środowisko jest wylęgarnią nielegalnego handlu oraz przemytu broni, ludzi, narkotyków, alkoholu i produktów tytoniowych.
EnglishTaking the above arguments into account, I believe there is no justification for labelling alcoholic beverages in a similar way to tobacco products.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, za nieuzasadnione uważam etykietowanie napojów alkoholowych na podobieństwo wyrobów tytoniowych.
EnglishI will go to another point which is included in the report, the Tobacco Products Directive, and I think that is a very important issue.
Chciałbym przejść do innej sprawy poruszonej w sprawozdaniu, mianowicie do dyrektywy na temat produktów tytoniowych. Myślę, że jest ona bardzo ważna.
English. - (DE) I am voting in favour of Mr Becsey's report which recommends higher rates of excise duty on tobacco products.
na piśmie. - (DE) Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pana posła Becseya, w którym zaleca się podwyższenie stawek akcyzy stosowanych do wyrobów tytoniowych.
EnglishWhen travelling from one EU country to another, you can take tobacco and alcohol products with you for personal use but not for resale.
Podróżując z jednego państwa UE do innego, możesz zabrać ze sobą alkohol i wyroby tytoniowe przeznaczone na własny użytek, ale nie w celu ich sprzedaży.
EnglishWe must be aware that the fact of tobacco growing in the EU really has no impact on the level of consumption of tobacco products by our citizens.
Musimy mieć świadomość, że fakt uprawiania tytoniu w Unii tak naprawdę nie wpływa na poziom spożycia wyrobów tytoniowych przez naszych obywateli.
EnglishI also believe that updating the definitions of some kinds of tobacco products is essential in order to guarantee an increased level of health protection.
Sądzę również, że aby zagwarantować wyższy poziom ochrony zdrowia niezbędna jest aktualizacja definicji pewnych rodzajów wyrobów tytoniowych.
EnglishWhen talking about excise duties, we must remember that they are levied on clearly defined consumer goods and services: tobacco, alcohol and energy products.
Mówiąc o podatkach akcyzowych, musimy pamiętać, że są one nakładane na wyraźnie określone towary konsumpcyjne i usługi: tytoń, alkohole i nośniki energii.
English. - (PT) Financing of the Community Tobacco Fund is aimed exclusively at promoting information initiatives on the damage tobacco products can cause.
na piśmie. - (PT) Finansowanie Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego ma na celu wyłącznie propagowanie inicjatyw w zakresie informowania o szkodliwości palenia tytoniu.
EnglishWe will continue to push for a Protocol on the elimination of the illicit trade in tobacco products under the WHO Convention on Tobacco Control.
Będziemy nadal naciskać na podpisanie Protokołu w sprawie likwidacji nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w ramach konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu.
EnglishThis has had very serious adverse effects on the rural areas concerned as a whole and has not led to any change in the local consumption of finished tobacco products.
Miało to bardzo poważny, negatywny wpływ na obszary wiejskie ogółem i nie doprowadziło do żadnych zmian pod względem lokalnej konsumpcji gotowych produktów tytoniowych.
EnglishThe Tobacco Products Directive should be amended to include the manufacturer's liability when healthcare costs are being financed as a result of tobacco consumption.
Należy zmienić dyrektywę w sprawie produktów tytoniowych, tak aby zawierała również wytyczne na temat odpowiedzialności producentów za koszty leczenia wywołane paleniem tytoniu.

Other dictionary words

English
  • tobacco products

Translations into more languages in the bab.la German-English dictionary.