"today's" translation into Polish

EN

"today's" in Polish

EN today's
volume_up
{adjective}

today's
Today is a great day for European citizens and for European patients.
Dzień dzisiejszy jest wielkim dniem dla obywateli i pacjentów europejskich.
The world today is determined by economic fundamentalism.
Dzisiejszy świat jest ukształtowany przez fundamentalizm gospodarczy.
Today's crisis has a global dimension, which renders this type of solution impossible.
Dzisiejszy kryzys ma wymiar globalny, co uniemożliwia tego typu rozwiązania.

Similar translations for "today's" in Polish

today noun
today adverb

Context sentences for "today's" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishEast Asia today has more of those global hubs than any other region in the world.
W dzisiejszej Azji Wschodniej jest więcej tych centrów niż gdziekolwiek indziej.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
EnglishThis is particularly important today, at a time of demographic crisis in Europe.
Jest to szczególnie istotne dzisiaj, w sytuacji kryzysu demograficznego w Europie.
EnglishThis 'gentlemen's agreement' therefore belongs to the past and has no value today.
Owa "dżentelmeńska umowa” należy więc do przeszłości i jest dziś bezwartościowa.
EnglishDenmark is a constitutional monarchy, ruled today under the 1953 constitution.
Dania jest monarchią konstytucyjną, której ustrój określa konstytucja z 1953 r.
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishListening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
Słuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishThe resolution adopted today by Parliament highlights some of these measures.
Przyjęta dziś przez Parlament rezolucja odnosi się do niektórych z tych środków.
EnglishToday, the financial resources of the Solidarity Fund seem difficult to implement.
Okazuje się się, że trudno jest dzisiaj uruchomić środki z Funduszu Solidarności.
EnglishThat is the issue at stake in the debate and in the mandate that you have today.
O to właśnie chodzi w tej debacie i tego dotyczy mandat, jaki ma pan dzisiaj.
EnglishThat is why I believe some of the comments made here today were really not helpful.
Dlatego też uważam, że część wygłoszonych tutaj uwag naprawdę nie była właściwa.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishToday the General is a baptized Christian evangelist. ~~~ And he's on a mission.
Dzisiaj, generał jest ochrzczonym ewangelistą chrześcijańskim. i wyjechał na misję.
EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Dziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
EnglishToday, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.
W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.
EnglishThis is a subject of ongoing work and COPS is discussing it today, for example.
Obecnie trwają prace nad tym tematem i na przykład KPiB dyskutuje nad nim dzisiaj.
EnglishI think it a great shame that we are having to hold such a debate here today.
Uważam, że sam fakt, że musimy dziś przeprowadzać tę debatę, przynosi nam ujmę.
EnglishToday the ministers are meeting in Stockholm to discuss the Stockholm Programme.
Dziś ministrowe spotykają się w Sztokholmie, by omówić program sztokholmski.

Other dictionary words