"today too" translation into Polish

EN

"today too" in Polish

See the example sentences for the use of "today too" in context.

Similar translations for "today too" in Polish

today noun
today adverb
too adverb
too conjunction
Polish

Context sentences for "today too" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that today's debate, too, has shown that this would not be a realistic goal.
Moim zdaniem dzisiejsza debata również dowiodła, że nie byłby to cel realistyczny.
EnglishWe are working today, too, under the chairmanship of Mrs Berès, for the same representation.
Dzisiaj także pracujemy, pod przewodnictwem pani poseł Berès, nad takim samym sposobem reprezentowania.
EnglishThis country is often described as a success story - and we heard it today from the Council, too.
Ten kraj jest często określany mianem historii sukcesu - co zresztą również dziś usłyszeliśmy od Rady.
EnglishEurope has not dealt with you too severely today, but the ranks of your supporters have been significantly depleted.
Dziś Europa nie potraktowała Was zbyt surowo, ale grono rusofilów znacznie się zmniejszyło.
EnglishWe are also deciding today - much too late - on regulatory action for credit rating agencies.
Dziś także - o wiele za późno - podejmujemy decyzję w sprawie działań regulacyjnych dotyczących agencji ratingowych.
EnglishToday we're often too busy tending to our iPhones and iPods to really stop and get to know ourselves.
Współcześnie jesteśmy zbyt często zajęci wpatrywaniem się w iPhone'y i iPody, by naprawdę zatrzymać się i poznać siebie.
EnglishToday, too, I regret to have to inform you of similar incidents, this time in my own country, Hungary.
Dzisiaj także, z ubolewaniem, muszę państwa poinformować o podobnych przypadkach, tym razem w moim kraju, czyli na Węgrzech.
EnglishEqually, today too, the River Danube comes to attention once the EU has become physically a Black Sea actor.
Tak samo też i dziś na Dunaj zwraca się uwagę, gdy UE stała się fizycznie podmiotem działającym w rejonie Morza Czarnego.
EnglishThis is the issue which generated the greatest interest in today's debate, too, and aroused the most emotion in the Chamber as well.
Jest to kwestia, która wzbudziła też podczas dzisiejszej debaty największe zainteresowanie i emocje na tej sali.
EnglishToday is all too typical of this crisis, because once again the election of the President of the Republic has been postponed.
Dzień dzisiejszy jest aż zbyt typowym przykładem tego kryzysu, ponieważ po raz kolejny przełożono dziś wybory Prezydenta Republiki.
EnglishThat is all too evident today.
EnglishDuring the preceding deliberations and in today's debate too, the question of the CE marking has received particularly close attention.
W trakcie wcześniejszych rozważań, jak również w czasie dzisiejszej dyskusji, szczególną uwagę poświęcono kwestii oznaczenia CE.
EnglishOn the whole, our citizens today are not too worried about this issue because they believe that we take care of this issue and also promote our values.
Generalnie nasi obywatele niezbyt przejmują się tą kwestią, ponieważ sądzą, że się nią zajmujemy, jak również krzewimy nasze wartości.
EnglishIt is also very regrettable that the review of the current financial perspective is only ready today, much too late to introduce that flexibility.
Godne ubolewania jest też to, że przegląd aktualnej perspektywy finansowej jest gotowy dopiero dzisiaj, zbyt późno, aby tę elastyczność wprowadzić.
EnglishToday, too, we often hear voices in this House calling for legal regulations that strike at the traditional family, or at the Christian traditions of Europe.
Dziś także słychać tutaj często głosy nawołujące do regulacji prawnych uderzających w tradycyjną rodzinę czy też w tradycje chrześcijańskie Europy.
EnglishHow many times have Member States tried to align taxation - a prerequisite, as is all too evident today, for good governance of the euro?
Ile razy państwa członkowskie usiłowały ujednolicić zasady opodatkowania - co, jak stało się dziś aż nazbyt oczywiste, jest niezbędne dla sprawnego zarządzania strefą euro?
EnglishThe proportion of sufferers who receive treatment is still too small today, and laws are needed to provide affordable and effective anti-HIV drugs.
Odsetek osób dotkniętych HIV/AIDS korzystających z terapii jest nadal za niski, dlatego potrzebne są przepisy, które zapewnią niedrogie, acz skuteczne leki na HIV.
EnglishToday, too, Lithuania is no longer free: when the Lithuanian Parliament adopts a law aimed at protecting minors, it is castigated for its trouble and shunned.
Litwa także teraz nie jest wolna: gdy Parlament litewski przyjmuje przepisy prawne mające na celu ochronę nieletnich, jest strofowany za te wysiłki i wykluczany poza nawias.
English. - (IT) I am explaining my vote in favour of the report on the protection of human rights, given that they are still being infringed all too often today.
na piśmie. - (IT) Wyjaśniam, dlaczego głosowałem za przyjęciem sprawozdania w sprawie ochrony praw człowieka, biorąc pod uwagę, że współcześnie wciąż są one zbyt często łamane.
English. - We are opposing a continued expansion of the EU budget, which today is already too extensive, with a large part of the funds going to the wrong ends.
na piśmie. - Sprzeciwiamy się dalszemu rozszerzaniu budżetu Unii Europejskiej, który już dziś jest zbyt obszerny, a przy tym ogromna część środków jest przeznaczana na niewłaściwe cele.

Other dictionary words

English
  • today too

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.