"today we" translation into Polish

EN

"today we" in Polish

See the example sentences for the use of "today we" in context.

Similar translations for "today we" in Polish

today noun
today adverb
we pronoun
Polish

Context sentences for "today we" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Dziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
EnglishToday, we are celebrating an anniversary: the 20th anniversary of this prize.
W dniu dzisiejszym świętujemy rocznicę: dwudziestą rocznicę wspomnianej nagrody.
EnglishToday - as we have heard - there are still problems in Serbia and in Montenegro.
Dzisiaj - jak usłyszeliśmy - nadal istnieją problemy w Serbii i Czarnogórze.
EnglishI think that, today, we are under an obligation to help people such as Liu Xiaobo.
Myślę, że dzisiaj na nas ciąży obowiązek pomocy takim ludziom, jak Liu Xiaobo.
English(PL) Madam President, we are today debating macro-financial assistance for Lebanon.
Pani Przewodnicząca! Dyskutujemy dziś na temat wsparcia finansowego dla Libanu.
EnglishThe text we adopted today will provide for much more effective control of imports.
Tekst, który dzisiaj przyjęliśmy zapewni dużo bardziej skuteczną kontrolę importu.
English(NL) Madam President, today we are seeing the outcome of Europe's climate ambitions.
(NL) Pani przewodnicząca! Obserwujemy dziś wynik dążeń Europy w kwestii klimatu.
EnglishToday we have heard what Mr Brown is proposing and what should be on the agenda.
Usłyszeliśmy dziś, co proponuje pan Brown, i co powinno znaleźć się w porządku obrad.
EnglishThe work we are today involved in is a continuation of the initial 2002 Regulation.
To, co dziś robimy stanowi kontynuację pierwotnego rozporządzenia z roku 2002.
EnglishToday we have stated that the situation in Tibet is normal, which is not true.
Dzisiaj stwierdziliśmy, że sytuacja w Tybecie jest normalna, a to nieprawda.
EnglishToday, however, we are talking about someone for whom diamonds may become a curse.
Dzisiaj jednak mówimy o kimś, dla kogo diamenty mogą stać się przekleństwem.
EnglishToday, we are debating, among other things, Turkey's progress towards Europe.
Dziś debatujemy, między innymi, na temat postępów Turcji na drodze do Europy.
EnglishToday we need that same leap in thinking for us to create a viable future.
Dzisiaj potrzebujemy podobnego skoku w myśleniu, aby stworzyć lepszą przyszłość.
EnglishI have allowed myself to make the odd remark today because we are not short of time.
Pozwoliłem sobie poczynić dziś jedną więcej uwagę, ponieważ nie brakuje nam czasu.
EnglishToday, we are discussing a very important urgent resolution on Camp Ashraf.
Dzisiaj dyskutujemy nad bardzo ważną i pilną rezolucją dotyczącą obozu Ashraf.
EnglishToday we are discussing how to get 18 additional MEPs into the European Parliament.
Dziś omawiamy sposób wprowadzenia 18 dodatkowych posłów do Parlamentu Europejskiego.
EnglishWhen that happens - as it has done today - we should rethink this practice.
Kiedy tak się dzieje - tak jak dzisiaj - powinniśmy ponownie rozważyć tę praktykę.
English(RO) I am glad that today we are discussing the relaunching of the social package.
(RO) Cieszę się, że omawiamy dzisiaj sprawę ponownego uruchomienia pakietu socjalnego.
EnglishToday, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
Musimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.

Other dictionary words

English
  • today we

Moreover, bab.la provides the German-English dictionary for more translations.