"together" translation into Polish

EN

"together" in Polish

EN

together {adverb}

volume_up
All Europe came together, and its people came together in one Parliament.
Europa się zjednoczyła, a jej obywatele zasiedli razem w jednym parlamencie.
We have worked together for these very worthy goals and together we have made a difference.
Pracowaliśmy razem, aby osiągnąć te bardzo szlachetne cele i razem udało nam się dokonać zmian.
We must tackle these problems together, with determination and creativity.
Musimy stawić czoła tym problemom razem, z determinacją i kreatywnością.
together
volume_up
wraz {adv.} [elev.]
Together with Mr Geier, I have tabled a number of deleting amendments.
Wraz z panem posłem Geierem przedstawiliśmy szereg poprawek skreślających.
The ECB, together with the NCBs of the euro area, contributes to both.
EBC wraz z bankami centralnymi krajów strefy euro ma wkład we wszystkie te działania.
Polyethylene bottles containing 100 chewable tablets together with a desiccant and a child-resistant
polietylenowych butelkach zawierających 100 tabletek do żucia wraz z substancją
You should avoid taking SIFROL together with antipsychotic medicines.
Należy unikać przyjmowania leku SIFROL jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi.
You should avoid taking MIRAPEXIN together with antipsychotic medicines.
Należy unikać przyjmowania leku MIRAPEXIN jednocześnie z lekami przeciwpsychotycznymi.
With the safety network, we will achieve clarity together with the necessary flexibility.
Dzięki sieci bezpieczeństwa osiągniemy jasność, a jednocześnie konieczną elastyczność.
together (also: communally)
For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
When the morning stars sang together, And all the sons of God shouted for joy?
Gdy wespół śpiewały gwiazdy zaranne, a weselili się wszyscy synowie Boży.
in whom ye also are builded together for a habitation of God in the Spirit.
Na którym też i wy się wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożem w Duchu Świętym.
They're all living together, right.
Pokazywano je w tym samym czasie.
China, over the same time period, went in exactly the opposite direction, very painfully holding this huge civilization, civilization-state, together.
W tym samym czasie Chiny szły zupełnie inną drogą. ~~~ Z ogormnym wysiłkiem podtrzymywały tą ogromną cywilizację.

Synonyms (English) for "together":

together

Context sentences for "together" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat will give us common ground in order, together, to negotiate with the Chinese.
To pozwoli nam znaleźć wspólny język, który pomoże nam w negocjacjach z Chinami.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishIn that way, we can together establish a high standard at the European level.
W ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.
EnglishWe do want as part of the action plan to pull together that regional cooperation.
Rzeczywiście w ramach planu działania chcemy zacieśnić współpracę regionalną.
EnglishSo this person is a key link in connecting mass media and social media together.
Osoba ta jest głównym ogniwem łączącym ze sobą mass media i media społeczne.
EnglishI feel that the proposals sit well together, but sadly the targets are too low.
Uważam, że wnioski dobrze się uzupełniają, lecz cele są niestety zbyt niskie.
EnglishThat will assuage their fears and provide them with new reasons to live together.
To uśmierzy ich lęki i da im nowe powody, by zgodnie koegzystować. Panie Komisarzu!
EnglishHe moveth his tail like a cedar: The sinews of his thighs are knit together.
Okrywają go drzewa cieniste cieniem swoim, a ogarniają go wierzby nad potokami.
EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Być może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
EnglishYour proposal didn't mean that we were going to apply for Seoul Hospital together?
Twoje oświadczyny wcale nie znaczą, że przyjmiemy... propozycję od szpitala w Seulu.
EnglishWe really have worked together very constructively and I enjoyed it very much.
Współpracowaliśmy bardzo konstruktywnie i była to dla mnie duża przyjemność.
EnglishThey can therefore be seen together, examined together and debated together.
Dlatego też należy postrzegać je łącznie, analizować łącznie i łącznie je omawiać.
EnglishTogether they have produced a comprehensive and balanced report, which I commend.
Stworzyli oni wszechstronne i zrównoważone sprawozdanie, które zasługuje na pochwałę.
EnglishThese are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
Istnieją sprawy i obszary, które możemy rozwiązać tylko poprzez wspólne działanie.
EnglishWe must stand on our principles but work together to achieve our common goals.
Musimy bronić naszych zasad, ale współpracować w realizacji naszych wspólnych celów.
EnglishTo that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
Uważam, że nasze instytucje mają obowiązek współpracy, by osiągnąć ten cel.
EnglishMr President: 'When Europe meets a good idea, they go around the world together'.
Panie przewodniczący! "Kiedy Europa wpada na dobry pomysł, wspólnie idą przez świat”.
EnglishTo come together to ensure that these rights be respected is our solemn duty.
Naszym świętym obowiązkiem jest wspólne zapewnienie poszanowania tych praw.”.
EnglishThere is no other option than to work together in the face of this deep crisis.
W obliczu tego głębokiego kryzysu nie ma innej możliwości, niż współpraca.
EnglishToday I want to emphasise also that Europe and America can work more closely together.
Pragnę dziś również podkreślić, że Europa i Ameryka mogą współpracować ściślej.