"together now" translation into Polish

EN

"together now" in Polish

See the example sentences for the use of "together now" in context.

Similar translations for "together now" in Polish

together adverb
now adverb

Context sentences for "together now" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe would like the Council to allow us to take those steps which we can take together now.
Chcielibyśmy, żeby Rada pozwoliła nam na kroki, które teraz możemy podjąć wspólnie.
EnglishFor we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now.
Bo wiemy, iż wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd.
EnglishWe Nordic countries are no stranger to historical conflicts, but are now working together.
Nam, państwom skandynawskim, nie są obce historyczne konflikty, ale obecnie działamy razem.
EnglishWe should be the ones to point to the European value added of acting together now.
Powinniśmy zmierzać do wytworzenia europejskiej wartości dodanej, polegającej na wspólnym działaniu.
EnglishWe are very grateful that we can now be together without resorting to weapons and changing borders.
Jesteśmy bardzo wdzięczni, że możemy być teraz razem bez uciekania się do broni i zmiany granic.
EnglishWe must now work together to provide suitable financial resources for these political tasks.
Teraz musimy pracować razem, aby zapewnić odpowiednie środki finansowe na wymienione zadania polityczne.
EnglishLet us now stand together to put a stop to the trafficking in human beings in Europe, which is a modern form of slavery.
Połóżmy wspólnie kres handlowi ludźmi w Europie, współczesnej formie niewolnictwa.
EnglishMove them together, and now this is an active piece.
Przenosimy razem kilka kawałków i wtedy ten fragment się aktywuje.
EnglishNow, together, we can and we must, fulfil the promise of peace.
Teraz razem możemy i musimy wypełnić obietnicę pokoju.
EnglishIt is good that we should be having this debate together here now.
To dobrze, że toczymy dziś wspólnie tę debatę.
EnglishNow, together, we have an opportunity to remove the barriers to their future, and leave the past behind.
Teraz jednak razem mamy okazję usunąć bariery, jakie odgradzają ich od przyszłości i zostawić przeszłość za sobą.
EnglishNow, together, we can help that work succeed.
Dziś wspólnie możemy przyczynić się do sukcesu tych dążeń.
EnglishPut the Commission together now, as fast as possible.
Proszę sformować Komisję już teraz, bezzwłocznie.
EnglishAll together now. ~~~ Everybody: I am my connectome.
(Śmiech) Wszyscy razem: Mój konektom to ja.
EnglishWe will now go together to the press conference.
Teraz pójdziemy razem na konferencję prasową.
EnglishOil used to be one of the forces holding Iraq together; now it is the most significant cause of the country's disintegration.
Ropa była jednym z czynników spajających Irak. ~~~ Teraz jest najważniejszą przyczyną rozpadu tego kraju.
English(DE) Mr President, first of all, let me say that I think it is very good that we can now sit together down here.
(DE) Panie przewodniczący! Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem to bardzo dobrze, że dziś tutaj jesteśmy.
EnglishThe Member States are now working together to coordinate a European approach to the issue of human biomonitoring.
Obecnie państwa członkowskie pracują wspólnie nad skoordynowaniem europejskiego podejścia do kwestii biomonitoringu człowieka.
EnglishWe must respond now, together.
Musimy wspólnie zareagować już teraz.
EnglishAnd now, together, what we can see on this ocean of color that's temperature, we can see ten-day worms of makos and salmon sharks.
A tutaj - na tym kolorowym oceanie, oznaczającym temperatury, widzimy dziesięciodniowe robaczki ostronosów i lamn pacyficznych.

Other dictionary words

English
  • together now

Search for more words in the Swahili-English dictionary.