"together under" translation into Polish

EN

"together under" in Polish

See the example sentences for the use of "together under" in context.

Similar translations for "together under" in Polish

together adverb
under adverb
Polish
under preposition

Context sentences for "together under" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is why I am supporting the initiative to bring these forms of transport together under a single directive.
Dlatego, też popieram inicjatywę objęcia tych form transportu jedną dyrektywą.
EnglishIt is unfortunate that statistics and taxes are lumped together under 'environmental accounting'.
Niestety te dane statystyczne i podatki wrzuca się do jednego worka jako "rachunki ekonomiczne środowiska”.
EnglishA lot of people are getting together, and working under this umbrella I told you about earlier, the ONE Campaign.
Wielu ludzi zbiera się razem i pracuje pod patronatem kampanii ONE, o której wcześniej wam mówiłem.
EnglishAnd they're large enough to get all of the benefits that we can have when millions of us work together under good rules.
I są na tyle duże, by uzyskać wszystkie korzyści gdy miliony ludzi pracują razem według dobrych zasad.
EnglishSo matter and the forces of nature all are put together under the rubric of vibrating strings.
Tu widzimy jednolitość: Z tego samego budulca powstają cząsteczki materii, elektrony i kwarki, czy promieniowania - fotony i grawitony.
EnglishI am therefore in favour of civil protection and humanitarian aid being brought together under the portfolio of a single Commissioner.
Dlatego popieram ujęcie ochrony cywilnej i pomocy humanitarnej w zakresie obowiązków jednego komisarza.
EnglishAlthough they have been grouped together under the so-called new '2020 strategy', these are old guidelines.
Chociaż zostały one zebrane pod tak zwanym nowym szyldem "strategii na 2020 rok”, to wciąż mamy do czynienia ze starymi wytycznymi.
EnglishI am aware of the creation of an association bringing together owners of vessels under 10 metres long in the UK fleet.
Jestem świadomy powstania w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenia zrzeszającego właścicieli jednostek o długości poniżej 10 metrów.
EnglishThat is what the European Commission, the European Parliament and the Council have managed to do together, under the aegis of the French Presidency.
Zdołały tego wspólnie dokonać Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada pod egidą prezydencji francuskiej.
EnglishNow they are to be brought together under one roof, in new premises designed by Viennese architecture office COOP HIMMELB(L)AU.
W przyszłości wszystkie biura znajdą się pod jednym dachem, w obiekcie zaprojektowanym przez wiedeńską pracownię architektoniczną COOP HIMMELB(L)AU.
EnglishThe guidelines for the 2012 budget procedure consist of assorted individual sections drawn together under the headings 'economy' and 'consolidation'.
Wytyczne dotyczące procedury budżetowej na rok 2012 składają się z różnych pojedynczych sekcji, opracowanych łącznie pod tytułem "gospodarka” i "konsolidacja”.
EnglishBut this is the reason why the EU health strategy adopted in 2007 aims to bring together, under a coherent framework, all policies that impact on health.
Ale to właśnie dlatego strategia zdrowotna UE przyjęta w 2007 r. ma na celu połączenie, poprzez ujęcie w spójne ramy, wszystkich polityk mających wpływ na zdrowie.
EnglishBy forcing very different nations, cultures and economies together under a rigid, undemocratic Soviet-style bureaucracy, you are entering very dangerous waters indeed.
Zmuszając bardzo różne narody, kultury i gospodarki do bycia razem za pomocą sztywnej i niedemokratycznej biurokracji w sowieckim stylu, wkraczacie na naprawdę niebezpieczny teren.
EnglishBy bringing them together under a single umbrella, I believe we can tap into their inherent innovation potential in order to deploy Europe-wide solutions that address societal challenges.
Wierzę, że łącząc je w jeden filar możemy stworzyć spójny potencjał innowacyjny, który pozwoli na upowszechnienie ogólnoeuropejskich rozwiązań dla wyzwań społecznych.

Other dictionary words

English
  • together under

Moreover, bab.la provides the Greek-English dictionary for more translations.