"together what" translation into Polish

EN

"together what" in Polish

See the example sentences for the use of "together what" in context.

Similar translations for "together what" in Polish

together adverb
what pronoun
what interjection
Polish

Context sentences for "together what" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOnly together can we pursue what we call in our document 'the European interest'.
Tylko razem możemy zadbać o to, co w naszym dokumencie nazywamy "interesem europejskim”.
EnglishThis is about consumers working together to get what they want out of the marketplace.
Konsumenci współpracują ze sobą, żeby zdobyć to czego potrzebują.
EnglishWe need to think as democrats about how all of us together ratify what we desire.
Jako demokraci musimy zastanowić się, jak mamy wspólnie ratyfikować to, czego ratyfikacji pragniemy.
EnglishSo the G20 leaders get together and they say 'What is the solution?
Tak więc przywódcy G-20 spotykają się i mówią "Jakie jest rozwiązanie?
EnglishWe must work together to explain what we do more effectively.
Musimy wspólnie działać na rzecz skuteczniejszej prezentacji tego, czym się zajmujemy.
EnglishThat is what we, together with several fellow Members, are proposing here in Parliament.
To właśnie, wraz z wieloma posłami, proponujemy w Parlamencie.
EnglishWe must talk very seriously together about what is possible and also what is not possible.
Musimy bardzo poważnie rozmawiać na temat tego, co jest możliwe, ale też o tym co nie jest możliwe.
EnglishAt the end of our first meeting, we got together to talk about what the action items would be, how we'd follow up.
Pod koniec naszego pierwszego spotkania mówiliśmy o tym jak powinny wyglądać nasze działania.
EnglishWe will decide all together what we should do.
Wspólnie zdecydujemy, co powinniśmy robić dalej.
EnglishMr Deprez is right: if you read all the articles together, then what we can achieve here becomes clearer.
Pan poseł Deprez ma rację: jeśli przeczytało się wszystkie artykuły razem, jaśniejsze staje się to, co możemy tu osiągnąć.
EnglishBy the 1950s, we started connecting all the towns together with what a lot of people claim is the eighth wonder of the world, the highway system.
W latach 50. zaczęliśmy łączyć miasteczka ósmym cudem świata: autostradami.
EnglishWe have to stick together, no matter what.
Musimy trzymac się razem, choćby nie wiem co.
EnglishLumping all these services together, which is what repeatedly happens in this House, is risky, in my view.
Łączne traktowanie tych wszystkich rodzajów usług, zgodnie z praktyką często stosowaną w tej Izbie, jest moim zdaniem ryzykowne.
EnglishBut then, if you know everything you can know about those two things, and you put them together, what can you say about this combination?
Kiedy już wiecie wszystko o obydwu i zestawicie ich razem, co możecie powiedzieć o tej kombinacji?
EnglishWorking together is what changes our world.
Współpraca zmienia oblicze naszego świata.
EnglishSo, putting all this together, what really happened was the productivity of our staff was significantly higher than anyone else.
Więc, reasumując, to co naprawdę miało miejsce to produktywność naszego personelu była znacznie wyższa niż kogokolwiek innego.
EnglishAnd now, together, what we can see on this ocean of color that's temperature, we can see ten-day worms of makos and salmon sharks.
A tutaj - na tym kolorowym oceanie, oznaczającym temperatury, widzimy dziesięciodniowe robaczki ostronosów i lamn pacyficznych.
EnglishBy bringing together what we know and what we don't know through analogy, metaphorical thinking strikes the spark that ignites discovery.
Składając razem to co wiemy z tym co nie wiemy - poprzez analogię, metaforyczne myślenie daje iskrę, która rozpala odkrycia.
EnglishWe should tie together what is good in the short term with regard to combating unemployment with what is needed in the long term.
Musimy powiązać to, co jest korzystne w krótkim terminie w zakresie zwalczania bezrobocia z tym, co jest potrzebne w długim terminie.
EnglishIt is also helpful for us all to look together at what remains to be achieved so that the responses to these crises can be as complete as possible.
Warto również przyjrzeć się wspólnie, co pozostaje do zrobienia, aby reakcje na kryzys były możliwie najpełniejsze.

Other dictionary words

English
  • together what

In the Chinese-English dictionary you will find more translations.