"token" translation into Polish

EN

"token" in Polish

EN token
volume_up
{noun}

1. general

token (also: cue, omen, pledge, portent)
(The Members rose and gave a standing ovation as a token of their solidarity)
(Posłowie powstali z miejsc i zgotowali owację na stojąco na znak solidarności)
As a token of our solidarity, we Europeans wished to support the Taiwanese people by providing disaster relief.
Europejczycy na znak solidarności chcieliby wesprzeć ludność Tajwanu, dostarczając im pomoc.
Now he that betrayed him had given them a token, saying, Whomsoever I shall kiss, that is he; take him, and lead him away safely.
A ten, który go wydawał, dał im był znak, mówiąc: Któregokolwiek pocałuję, tenci jest, imajcież go, a wiedźcie ostrożnie.
token (also: icon, symbol)
token (also: sign, symbol)
token (also: coupon, stamp, lottery ticket)
token (also: coupon)

2. IT

token
And you can see that each of the experimenters is actually holding up a little, yellow food dish. and that's what the monkey can for a single token.
Widzicie, że każdy z eksperymentatorów trzyma mały żółty pojemnik z jedzeniem i właśnie tyle małpa dostaje za jeden żeton.
So everything costs one token, but as you can see, sometimes tokens buy more than others, sometimes more grapes than others.
Więc wszystko kosztuje jeden żeton, ale jak widać, czasami za żeton można kupić więcej niż innym razem, czasami więcej winogron niż innym razem.
Medals and tokens similar to euro coins: application to non-participating Member States (
Medale i żetony podobne do monet euro (stosowanie rozporządzenia do nieuczestniczących państw członkowskich) (
token

Synonyms (English) for "token":

token

Context sentences for "token" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe weren't very creative at the time we started these studies, so we just called it a token.
Na początku naszych badań nie byliśmy zbyt kreatywni, więc nazwaliśmy ją żetonem.
EnglishThis new budget line will therefore be included using a token entry (p.m.).
Ta nowa pozycja budżetowa będzie zatem uwzględniona w formie zapisu symbolicznego (p.m.).
EnglishWe should try to help our own people and by the same token help others.
Powinniśmy pomóc naszym własnym obywatelom, a tym samym pomóc także innym.
EnglishSo we need this Small Business Act and it must be more than just a token.
A zatem potrzebujemy tego Small Business Act i musi on być czymś więcej niż tylko słowami.
EnglishBy the same token, I repeat my proposal to create a European credit rating authority.
Powtarzam również mój wniosek o powołanie europejskiego organu oceniającego wiarygodność kredytową.
EnglishThere are token projects in the programme involving native species.
Program zawiera symboliczne projekty dotyczące rodzimych gatunków.
EnglishMr President, please treat this as a small token of appreciation for your excellent work.
Proszę, panie przewodniczący, traktować to jako drobny gest z podziękowaniem za pana znakomitą pracę.
EnglishAre we on the side of token autonomy or real autonomy?
Czy jesteśmy po stronie symbolicznej autonomii, czy rzeczywistej autonomii?
EnglishWould being a step removed from cash for a few seconds by being paid by token make a difference?
Czy to, że płaciliśmy najpierw w żetonach miało jakiś wpływ?
EnglishAnd, by the same token, we can turn that tide. ~~~ We can start making better, wiser, more sustainable decisions.
Możemy zacząć podejmować lepsze, mądrzejsze, bardziej ekologiczne decyzje.
EnglishBy the same token, free trade - the accelerated spread of free trade - is no solution.
Według tych samych kryteriów rozwiązaniem nie jest wolny handel - przyspieszone rozprzestrzenianie wolnego handlu.
EnglishBy the same token it is supposed to improve the way the policy is accepted and assessed by EU citizens.
Tym samym ma poprawić jej odbiór i ocenę przez obywateli Unii.
EnglishAnd in the same token, the solution becomes clear, because this isn't, therefore, about changing human nature.
Tym samym, rozwiązanie staje się jasne, ponieważ to nie chodzi zatem o zmianę natury ludzkiej.
EnglishI do set my bow in the cloud, and it shall be for a token of a covenant between me and the earth.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishThose who have been brought to justice are either not convicted or receive token punishments.
Sprawcy doprowadzeni przed oblicze wymiaru sprawiedliwości albo są uniewinniani, ale otrzymują symboliczne kary.
EnglishBy the same token, we believe that data has to be collected to promote better understanding of the problem.
Zatem uważamy również, że należy zbierać dane, by przyczynić się do lepszego zrozumienia problemu.
EnglishBy the same token, they give the green light to those who are included in their tight circle of corruption.
W taki sam sposób dają one zielone światło tym, którzy są uczestnikami tego ścisłego kręgu korupcji.
EnglishThey really cared about their monkey token dollar.
Naprawdę troszczyły się o swojego małpiego żetonowego dolara.
EnglishBut by the same token, you can get your hope back again.
Ale w taki sam sposób można nadzieję odzyskać.
EnglishBy the same token, however, we will only achieve our targets if we allow industry to play its part.
Ale jednocześnie uda się nam zrealizować te cele jedynie w takim przypadku, jeżeli pozwolimy przemysłowi wziąć w tym udział.