"told From" translation into Polish

EN

"told From" in Polish

See the example sentences for the use of "told From" in context.

Context sentences for "told From" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe told me: 'you are from Vorarlberg, go across the border, to Liechtenstein or Switzerland!'
Powiedział mi: "Pochodzisz z Vorarlbergu, przekrocz granicę Lichtensteinu lub Szwajcarii!”.
English(Which wise men have told From their fathers, and have not hid it;
Co mędrzy powiedzieli, a nie zataili, co mieli od przodków swoich;
EnglishQuestion Time, we were told, was to be from 19:30 to 20:30.
Powiedziano nam, że tura pytań ma trwać od godz. 19:30 do godz.
EnglishWe're told, from many sources, that anyone can achieve anything.
Z wielu stron słyszymy, że każdy może osiągnąć wszystko.
EnglishBut the story is not told from inwards out, but rather as if by a stranger who, amazed, calls the past to mind.
Jednak nie snuje opowieści od wewnątrz, lecz jak ktoś obcy, kto ze zdumieniem uświadamia sobie przeszłość.
Englishhath it not been told you from the beginning?
Izali się wam nie opowiada od początku?
EnglishIt was also felt in the run-up to the referendum, where some voices coming from Europe told us that the outcome of our vote did not matter.
Było to również dostrzegalne w okresie poprzedzającym referendum, gdy w Europie odezwały się głosy, że wynik naszego głosowania nie ma znaczenia.
EnglishAnd if you are told from your earliest days that nothing good is going to come from your community, that is bad and ugly, how could it not reflect on you?
Jeśli od najmłodszych lat słyszycie, że wasza społeczność nie jest nic warta, że jest zła i brzydka, jak ma się to ujemnie na was nie odbić?

Other dictionary words

English
  • told From

Translations into more languages in the bab.la English-Polish dictionary.