"told him" translation into Polish

EN

"told him" in Polish

See the example sentences for the use of "told him" in context.

Context sentences for "told him" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's not that it's bad, but I told him, "What's wrong with a Chinese woman?"
Nie ma w tym nic złego, ale spytałam go “Co jest nie tak z chińskimi dziewczynami?”
EnglishAnd it was told him, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.
I dano mu znać, mówiąc: Matka twoja i bracia twoi stoją przed domem, chcąc cię widzieć.
EnglishLarry Murnau said I should get back on... but I told him that he should go.
Larry Murnau powiedział, że ja powinnam wrócić...... ale namówiłam go, żeby to on wsiadł.
English." ~~~ Well without thinking, I told him "Come tomorrow.
Dlaczego nie masz sztucznych nóg?" A on na to: "Czerwony Krzyż jest zamknięty."
EnglishI reiterated our solidarity and told him that we would continue to stand alongside Japan.
Dałem ponownie wyraz naszej solidarności i podkreśliłem, że wciąż stoimy u boku Japonii.
EnglishBut he answered and said unto him that told him, Who is my mother?
A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któraż jest matka moja?
EnglishThe only thing my mother told us about him was that his family was very poor.
Mama powiedziała mi o nim tylko jedno: jego rodzina była biedna.
EnglishAnd there came a messenger, and told him, saying, They have brought the heads of the king's sons.
I przyszedł poseł, który mu oznajmił, mówiąc: Przyniesiono głowy synów królewskich.
EnglishAlexander's mother, his parents, his teacher Aristotle told him the story of Homer's "Iliad."
Matka Aleksandra, rodzice, nauczyciel Arystoteles, opowiadali mu historię o "Iliadzie" Homera.
EnglishAnd the servants of Saul told him, saying, On this manner spake David.
Tedy słudzy Saulowi oznajmili mu, mówiąc: Tak powiedział Dawid.
EnglishSo Obadiah went to meet Ahab, and told him; and Ahab went to meet Elijah.
A tak szedł Abdyjasz przeciw Achabowi, i oznajmił mu to.
EnglishShe told him and he set out the first inquiry into what today we call Dowry Dance.
Opowiedziała mu, a on przeprowadził pierwsze dochodzenie w sprawie tego co dzisiaj nazywamy Tańcem Posagowym.
EnglishI told him we were available - including the High Representative - for mediation work.
Powiedziałem mu, że wszyscy, łącznie z wysokim przedstawicielem, jesteśmy gotowi do prowadzenia mediacji.
EnglishAnd they told him, saying, John the Baptist; and others, Elijah; but others, One of the prophets.
A oni mu odpowiedzieli: Jedni Janem Chrzcicielem, a drudzy Elijaszem, a drudzy jednym z proroków.
EnglishAnd David said unto the young man that told him, Whence art thou?
I rzekł Dawid do młodzieńca, który mu to oznajmił: Skądeś ty?
EnglishIf he tells you he broke up with me, he's lying, because I told him to get out of my face first.
Jeśli wam powie, że to on ze mną zerwał to będzie łgał, bo to ja powiedziałam mu najpierw żeby spadał.
EnglishAnd Samuel told him every whit, and hid nothing from him.
I oznajmił mu Samuel wszystkie słowa, a nie zataił nic przed nim.
EnglishNow David fled, and escaped, and came to Samuel to Ramah, and told him all that Saul had done to him.
A tak Dawid uciekłszy uszedł, a przyszedł do Samuela, do Ramaty, i oznajmił mu wszystko, co mu czynił Saul.
EnglishAnd Jacob stole away unawares to Laban the Syrian, in that he told him not that he fled.
I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim.
EnglishAnd David said unto the young man that told him, How knowest thou that Saul and Jonathan his son are dead?
Zatem rzekł Dawid do młodzieńca, który mu to powiedział: Jakoż wiesz, iż umarł Saul i Jonatan, syn jego?

Other dictionary words

English
  • told him

Search for more words in the Polish-English dictionary.