"told my" translation into Polish

EN

"told my" in Polish

See the example sentences for the use of "told my" in context.

Context sentences for "told my" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy doctors told me that my lung capacity had gone down to 70 percent, and it was killing me.
Lekarze powiedzieli mi, że pojemność moich płuc zmalała do 70% i to mnie zabijało.
EnglishBut he answered and said unto him that told him, Who is my mother?
A on odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któraż jest matka moja?
EnglishThe only thing my mother told us about him was that his family was very poor.
Mama powiedziała mi o nim tylko jedno: jego rodzina była biedna.
EnglishAnd so I told my mother, "I’m happy though, I’m really happy."
Więc powiedziałem mojej matce: "Jestem szczęśliwy, jestem naprawdę szczęśliwy."
English(Laughter) "After what I just told you?" My whole life, my father's been there.
Przez całe moje całe życie mój ojciec był dla mnie wsparciem.
EnglishAnd he said unto her, Behold, I have not told it my father nor my mother, and shall I tell thee?
I rzekł do niej: Otom jej ojcu memu i matce mojej nie oznajmił, a tobie bym miał oznajmić?
EnglishAnyway, they told my dad that Sean died from friendly fire... and he refused to believe them.
Nieważne, powiedzieli mojemu tacie że Sean zginął od naszego ognia... oczywiście im nie uwierzył.
EnglishAnd I told them -- my people, with the Americans here -- separate.
Powiedziałem im: moi rodacy - tutaj, amerykanie - tam, osobno.
EnglishSo, remember I told you about my brother's stem cell transplant.
Mówiłem o wszczepie z komórek macierzystych u mojego brata.
EnglishThe professor told me that my characters were too much like him, an educated and middle-class man.
Profesor powiedział mi, że moje postacie były za bardzo jak on, wykształcone osoby z klasy średniej.
EnglishAnd you know, I came back to school, I finished my degrees and told my parents I wanted to be a banjo player.
Wiecie, wróciłem do szkoły, skończyłem studia i powiedziałem rodzicom, że chcę grać na banjo.
EnglishI went and told my headmaster that, at prep school.
Powiedziałem o tym dyrektorowi tego prywatnego liceum.
English~~~ I have told you my job is to get it down to the Schwarzchild radius. ~~~ And the truth is, I'm not quite there.
Chcę ograniczyć ten obszar do promienia Schwarzschilda, a jeszcze nie udało mi się tego zrobić.
EnglishMy mother told me to take it smaller.
Moja mama poradziła mi, żebym pracował na mniejszych rozmiarach.
EnglishWhen I was little -- and by the way, I was little once -- my father told me a story about an 18th century watchmaker.
Jak byłem mały - a byłem kiedyś mały - ojciec opowiedział mi historię osiemnastowiecznego zegarmistrza.
EnglishSo I told my lab members that I would rap for TED, and they said, "No, you won't." ~~~ And then I thought --
Więc powiedziałem członkom mojego laboratorium, że zarapuję dla TED, a oni: "Nie ma mowy." I wtedy pomyślałem --
EnglishAnd I went home, and I told my sister Christine.
Wróciłam do domu i powiedziałam siostrze, Christine.
EnglishIn fact, my mother told me eventually that I was the little kid in the village who cried all the way to school.
Moja mama powiedziała mi kiedyś, że byłem jedynym dzieckiem w wiosce, które płakało przez całą drogę do szkoły.
EnglishSo my grandfather told me when I was a little girl, "If you say a word often enough, it becomes you."
Kiedy byłam małą dziewczynką, mój dziadek powiedział mi: "Jeśli wypowiadasz dane słowo wystarczająco często, to ono staje się tobą."
EnglishI told a bunch of my engineers, "Look we're going to walk into Walter Reed, and you're going to see people, lots of them, missing major body parts.
Dlatego poleciałem z kilkoma facetami do szpitala wojskowego Walter Reed.

Other dictionary words

English
  • told my

Moreover, bab.la provides the Thai-English dictionary for more translations.