"told that" translation into Polish

EN

"told that" in Polish

See the example sentences for the use of "told that" in context.

Context sentences for "told that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. ~~~ I told you hydrogen sulfide is in us.
I - co najważniejsze - Powiedziałem Wam, że siarkowodór jest w naszych organizmach.
EnglishWe will not be told what to do by any representatives of any other Member State.
Żaden przedstawiciel żadnego z państw członkowskich nie będzie nam mówił, co robić.
EnglishMr Hamon told me that he is not interested as to whether everyone pays their taxes.
Pan poseł Hamon powiedział mi, że nie interesuje go, czy wszyscy płacą podatki.
EnglishAt the beginning, when Anajulina told me, "We would like to start it," I hesitated.
Na początku, kiedy Anajulina powiedziała mi: "Chcielibyśmy zacząć" Zawahałem się.
EnglishAnd Samuel told all the words of Jehovah unto the people that asked of him a king.
A tak Samuel odniósł wszystkie słowa Pańskie do ludu, który go prosił o króla,
EnglishAlways take Revlimid and dexamethasone exactly as your doctor has told you.
Lek Revlimid i deksametazon należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.
EnglishYou should continue to inject Trudexa for as long as your doctor has told you.
Wstrzyknięcia leku Trudexa należy stosować tak długo jak zaleci to lekarz. cz
EnglishI just do wish you would've told me before you went and started this thing because...
Mam tylko nadzieję, że powiesz mi zanim pójdziesz i zaczniesz robić te rzeczy...
EnglishSo, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
EnglishFirst, as regards the accounts, I am told that this is an unqualified opinion.
Po pierwsze, co się tyczy rozliczeń, powiedziano, że jest to opinia bez zastrzeżeń.
EnglishAnd it was told Saul that David was escaped from Keilah; and he forbare to go forth.
A gdy oznajmiono Saulowi, że uszedł Dawid z Ceili, tedy zaniechał wyciągnienia.
EnglishMr Berlato has told us that tobacco imports reached EUR 1.2 billion last year.
Poseł Berlato mówił, że w ostatnim roku import tytoniu wyniósł aż 1mld 200 mln euro.
EnglishI told her she could really believe me.
Na to ona się złapała rękami za głowę, a ja jej mówię, że może mi absolutnie wierzyć.
EnglishFirst of all, I am told that if there is no agreement, there will be no growth.
Po pierwsze, powiedziano mi, że jeśli nie będzie umowy, nie będzie wzrostu.
EnglishWe were told that the Lisbon Treaty is completely different to the Constitution.
Powiedziano nam, że traktat lizboński całkowicie różni się od konstytucji.
EnglishWe are told that the euro is a great success because of its strength as a currency.
Powiedziano nam, że euro jest wielkim sukcesem ze względu na jego siłę jako waluty.
EnglishAlways use CYSTAGON exactly as your doctor or your child's doctor has told you.
Lek CYSTAGON należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza lub lekarza pediatry.
EnglishMake sure you get the Humalog Mix25 that your doctor has told you to use.
Należy upewnić się, że otrzymało się lek Humalog Mix25 przepisany przez lekarza.
EnglishMake sure you get the Humalog Mix50 that your doctor has told you to use.
Należy upewnić się, że otrzymało się lek Humalog Mix50 przepisany przez lekarza.
EnglishMake sure you get the Humalog BASAL that your doctor has told you to use.
Należy upewnić się, że otrzymało się lek Humalog BASAL przepisany przez lekarza.

Other dictionary words

English
  • told that

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.