"told us that" translation into Polish

EN

"told us that" in Polish

See the example sentences for the use of "told us that" in context.

Similar translations for "told us that" in Polish

to tell verb
us pronoun
Polish
US noun
Polish
that conjunction
that pronoun

Context sentences for "told us that" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Berlato has told us that tobacco imports reached EUR 1.2 billion last year.
Poseł Berlato mówił, że w ostatnim roku import tytoniu wyniósł aż 1mld 200 mln euro.
EnglishLast night, Commissioner Figeľ told us that culture is more important than business.
Zeszłej nocy, komisarz Figeľ powiedział nam, że kultura jest ważniejsza niż biznes.
EnglishLibertas told us one thing, and now we have discovered it is very different.
Natomiast Libertas mówiła jedno, a teraz odkrywamy, że jest zupełnie inaczej.
EnglishMr Leinen, earlier today, told us that it was actually more of a social Europe.
Dziś pan poseł Leinen powiedział nam, że w rzeczywistości była to raczej Europa socjalna.
EnglishYou could have told us that things were going to be a bit shaky before this summit.
Mógł nam Pan powiedzieć, że przed tym szczytem wystąpią pewne problemy.
EnglishThat is what he told us in his diplomatic way, for which I have the utmost respect.
Oczywiście powiedział to nam w sposób dyplomatyczny, za co mam dla niego ogromny szacunek.
English(DE) Yesterday, the media told us that the Opel plant in Antwerp will close.
(DE) Wczoraj dowiedzieliśmy się z mediów, że fabryka Opla w Antwerpii zostanie zamknięta.
EnglishBy doing something, the fact that nobody told us we couldn't do it, we did it.
Robimy coś, o czym nikt nigdy nie powiedział, że nie da się zrobić. ~~~ Więc to zrobiliśmy.
EnglishThat is what consumers' associations at national and European level told us.
Taką opinię przekazały nam stowarzyszenia konsumentów szczebla krajowego i europejskiego.
EnglishAs we were talking, Roman told us that he's kind of an inventor on the side.
Gdy rozmawialiśmy, Roman powiedział nam, że dodatkowo jest także kimś w rodzaju wynalazcy.
EnglishThe producer told us they were looking for some sweet, innocent and beautiful fresh face.
Producent powiedział nam, że szukają słodkiej, niewinnej oraz pięknej świeżej twarzy.
EnglishThe reconstruction efforts are only just getting under way, as you told us.
Jak usłyszeliśmy, wysiłki związane z odbudową nabierają dopiero tempa.
EnglishYou could have told us that you would have to curtail some of the debates.
Mógł nam Pan powiedzieć, że będzie Pan musiał ograniczyć część debat.
EnglishYou tell us this and have told us this each time that we question you.
Powiedziała nam to pani i powtarza za każdym razem, kiedy zwracamy się do pani pytaniem.
EnglishThe only thing my mother told us about him was that his family was very poor.
Mama powiedziała mi o nim tylko jedno: jego rodzina była biedna.
EnglishShe told us of the success of our Erasmus Mundus and poverty alleviation programmes.
Powiedziała nam o sukcesie naszego programu Erasmus Mundus oraz programów likwidowania ubóstwa.
EnglishHe told us that he had applied for asylum and after a while, he started to speak to us in Greek.
Powiedział nam on, że ubiega się o azyl, a po chwili zaczął mówić do nas po grecku.
EnglishAt one point she told us how nice things were since the Berlin wall had come down.
Wtedy ona stwierdziła, że piękne czasy nastały po upadku muru.
EnglishTherefore, I would also like to thank you sincerely for what you have told us.
Chciałbym zatem również szczerze podziękować państwu za to, co mieliście nam dzisiaj do powiedzenia.
EnglishYou told us that the Commission had held a dispassionate debate on crimes against humanity.
Powiedział nam pan, że Komisja odbyła spokojną debatę na temat zbrodni przeciwko ludzkości.

Other dictionary words

English
  • told us that

In the English-Esperanto dictionary you will find more translations.