EN tone
volume_up
{noun}

tone
The tone, content and substance of the message were entirely unambiguous.
Ton, treść i znaczenie wiadomości było całkowicie jednoznaczne.
Perhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.
Być może nie było to prawdą, ale istnieje taki ton głosu, który nie kłamie.
I welcome the conciliatory tone adopted by Mr Pittella and by the Presidency.
Cieszy mnie pojednawczy ton przyjęty przez pana posła Pittellę oraz prezydencję.
tone (also: cue, signal, theme, output)
If there was a dial tone and you dialed a number, the odds were two in three you wouldn't get the number you were intending to reach.
Jeśli sygnał był a ty wybrałeś numer prawdopodobnie 2 na 3 razy nie połączyłeś się z wybranym numerem.
tone (also: ton)
tone (also: cast, nuance, shade, tint)
At the same time, some top-down sort of stuff: might decide that it's lonely and look for skin tone, or might decide that it's bored and look for a toy to play with.
W tym samym czasie robot może zdecydować, że jest samotny i zaczyna szukać odcieni skóry, albo może zdecydować, że jest znudzony i rozejrzeć się za zabawką.
And you will have noticed that the hues and tones are like "Avatar."
Zauważyliście pewnie, że kolory i odcienie jak w "Avatarze".
tone (also: audio, noise, sound)
It's called Pavlovian fear conditioning -- where a tone ends with a brief shock.
W tzw. pawłowowskim warunkowaniu lęku dźwięk kończy się krótkim wstrząsem.
And the animal's going to hear a tone -- and a flash of light occurred there.
Zwierzę usłyszy dźwięk -- pojawia się tu błysk światła.
And the same tone is going to play, and the light is going to flash again.
Zabrzmi ten sam dźwięk, a światło znowu się zaświeci.
tone (also: annotation, overtone)

Context sentences for "tone" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe resolution is measured in tone but confirms that Ukraine has a European future.
Rezolucja jest stonowana, ale potwierdza się w niej europejską przyszłość Ukrainy.
EnglishUnfortunately, the tone and approach of the report could have been a great deal better.
Niestety, wydźwięk i podejście przedstawione w sprawozdaniu mogłyby być lepsze.
EnglishHowever, allow me to tone down the enthusiasm that some have for this package.
Jednak proszę mi pozwolić trochę ostudzić entuzjazm, jaki w niektórych budzi ten pakiet.
EnglishThere were some questions or criticisms about the tone of the negotiations.
Pojawiają się pewne pytania lub uwagi krytyczne na temat tonu negocjacji.
EnglishI voted against this resolution because of its anti-American tone.
Głosowałem przeciwko tej rezolucji ze względu na jej antyamerykański wydźwięk.
EnglishWhile the change of tone is important, it does not of course in itself deliver concrete outcomes.
Zmiana tonu, choć ważna, sama w sobie oczywiście nie zapewnia konkretnych wyników.
EnglishDiddy vows to tone down his bling.
Po pierwsze widzimy, że coś się dzieje, gdy raper P. ~~~ Diddy obiecuje zdjąć swoje łańcuchy.
EnglishThe only reason these people buy touch tone phones is because you can't buy rotary phones anymore.
Oni kupują telefony z klawiaturą tylko dlatego że nie można już dostać telefonów z tarczą.
Englishbut I could wish to be present with you now, and to change my tone; for I am perplexed about you.
Chciałbym teraz być u was i odmienić głos mój, ponieważ wątpię o was.
EnglishOr simply a matter of using a harsher tone and coming up with diplomatic or economic sanctions?
Czy chodzi o użycie ostrzejszego tonu i wprowadzenie sankcji dyplomatycznych i ekonomicznych?
EnglishWe get them to behave, to tone it down, not to be too intense.
Chcemy, żeby były grzeczne, żeby się hamowały, nie były zbyt ogniste.
EnglishAlthough results vary across the different Member States, the general tone is positive.
Mimo że wyniki bardzo się różnią w poszczególnych państwach członkowskich, ogólna tendencja jest pozytywna.
EnglishThe reason why I asked to take the floor is the belligerent tone that some colleagues have adopted.
Poprosiłam o możliwość zabrania głosu w związku z wojowniczym tonem, jaki przyjęli niektórzy z Państwa.
EnglishMyalgia Arthritis Increased muscle tone and cramping
Ból mięśni, Zapalenie stawów Zwiększone napięcie i kurcze mięśni
EnglishThey'll alter their vocal tone, often making their vocal tone much lower.
Zmieniają tembr głosu, często mówiąc niżej.
EnglishHowever, a cooperative tone can achieve much more in this area than the appearance of coercion.
Niemniej jednak atmosfera współpracy pozwala na o wiele większe osiągnięcia w tym zakresie niż stosowanie przymusu.
EnglishThe headset has SafeTone technology, which cuts off loud noises and ensures a safe average sound level in the headset.
Wbudowana funkcja SafeTone odcina głośne dźwięki i utrzymuje bezpieczny średni poziom głośności.
English(FR) Mr President, Amnesty International has set the tone of our debate in a statement issued today.
(FR) Panie przewodniczący! Amnesty International określiła kierunek naszej dzisiejszej debaty w swoim oświadczeniu.
English(Laughter) And you notice nobody is tone-deaf, right?
(śmiech) Widzicie, nie ma nikogo głuchego, prawda?
English(DE) Mr President, the amendment is not as rude in tone as the prototype but the facts are unchanged.
(DE) Panie przewodniczący! Ta poprawka nie jest tak niegrzeczna jak jej pierwowzór, lecz fakty pozostają niezmienione.