"torture" translation into Polish

EN

"torture" in Polish

PL

"tortura" in English

EN
EN

torture {noun}

volume_up
That is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
Można to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
The ratification of the Protocol to the Convention against Torture is vital.
Kluczowa jest ratyfikacja protokołu do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur.
Torture is unacceptable and there are no exceptional circumstances to alter this truth.
Tortury są nie do przyjęcia i nie istnieją okoliczności wyjątkowe, które by to zmieniały.
torture (also: torment)
torture (also: torment)
PL

tortura {feminine}

volume_up
Można to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
That is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
Kluczowa jest ratyfikacja protokołu do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur.
The ratification of the Protocol to the Convention against Torture is vital.
Tortury są nie do przyjęcia i nie istnieją okoliczności wyjątkowe, które by to zmieniały.
Torture is unacceptable and there are no exceptional circumstances to alter this truth.

Context sentences for "torture" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe condemn forced disappearances, torture, rape and other violations of human rights.
Potępiamy uprowadzenia, tortury, gwałty i innego rodzaju łamanie praw człowieka.
EnglishThat is a form of torture, that is murder and a total failure of the duty to protect.
Można to określić jako tortury, tj. morderstwo i zaniechanie obowiązku ochrony.
EnglishThe ratification of the Protocol to the Convention against Torture is vital.
Kluczowa jest ratyfikacja protokołu do konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur.
EnglishThey are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.
Są to ogromne obrazy pokazujące tortury i nadużycie władzy, w obfitym stylu Botero.
EnglishHow can we be discussing torture and the fight against it in this subcommittee?
Jak możemy wówczas rozmawiać o torturach i walczyć z nimi w podkomisji?
EnglishUnfortunately, torture takes place all over the world and we constantly condemn it.
Niestety do tortur dochodzi na całym świecie i niezmiennie to potępiamy.
EnglishHuman rights are still mocked and torture is still used, according to the UN report.
Zgodnie z raportem ONZ w tym kraju nadal kpi się z praw człowieka i stosuje się tortury.
EnglishThe High Representative spoke once more today of executions and torture.
Wysoki przedstawiciel ponownie mówił dziś o egzekucjach i stosowaniu tortur.
EnglishIt is without doubt true that torture is the most inhumane and degrading practice.
Bez wątpienia prawdą jest, że tortury są zachowaniem najbardziej nieludzkim i poniżającym.
EnglishPeter Gabriel: So torture is not something that always happens on other soil.
Peter Gabriel: Tortury to coś, co nie zawsze ma miejsce gdzie indziej.
EnglishThe testimony of victims of torture is frequently the only evidence in a case.
Zeznania torturowanych świadków są często jedynym dowodem w sprawie.
EnglishI mean KGB, and not just KGB, used to torture in order to actually get this data.
Kiedyś KGB i nie tylko stosowało tortury, żeby uzyskać takie dane.
EnglishSecond, can this decision be made if a confession has been extracted under torture?
Po drugie, czy może decydować wtedy, kiedy przyznanie się do winy następuje w wyniku tortur?
EnglishWho of you grew up in a family business, ~~~ suffered the torture?
Kto z was nacierpiał się przez dzieciństwo spędzone na pracy w rodzinnym biznesie?
EnglishWe are told that the EU has been active on the issue of torture.
Słyszeliśmy, że UE prowadziła aktywne działania w kwestii zapobiegania torturom.
EnglishTorture is unacceptable and there are no exceptional circumstances to alter this truth.
Tortury są nie do przyjęcia i nie istnieją okoliczności wyjątkowe, które by to zmieniały.
EnglishTorture is a daily occurrence in Iranian prisons, but not only for UK nationals.
W więzieniach irańskich tortury są na porządku dziennym i to nie tylko wobec obywateli brytyjskich.
EnglishWhat public statements about abductions, torture, Guantánamo Bay?
Kiedy oświadczenia publiczne o uprowadzeniach, torturach, zatoce Guantánamo?
EnglishThey are looking for a better life, but they often meet with death, torture and oppression.
Szukają lepszego życia, a często spotyka ich śmierć, tortury i opresja.
English(Music) Text: Uganda ratified the Convention Against Torture in 1986.
(muzyka) Tekst: Uganda ratyfikowała Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur w 1986r.