"toward" translation into Polish

EN

"toward" in Polish

EN

toward {preposition}

volume_up
toward (also: at, by, from, into)
Or happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Albo o szczęściu: "Dążenie do szczęścia = schodzenie ku nieszczęściu.
After withdrawal of therapy, blood pressure gradually returns toward baseline.
Po odstawieniu preparatu ciśnienie krwi stopniowo powraca do wartości początkowych.
The maximal increase in blood pressure has been observed toward the end of infusion.
Maksymalny obserwowany wzrost ciśnienia krwi występował do momentu zakończenia infuzji.
toward (also: at, to, towards, unto)
Or happiness: "Striving toward happiness = moving toward unhappiness."
Albo o szczęściu: "Dążenie do szczęścia = schodzenie ku nieszczęściu.
Now Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom.
A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że się serce królewskie obróciło ku Absalomowi,
The new Government also promised reforms on the path toward EU membership.
Nowy rząd obiecał również przeprowadzenie reform skierowanych ku członkostwu w UE.
Here too the situation calls for swift action from Brussels toward Ankara.
W tym względzie sytuacja również prosi się o szybkie działanie ze strony Brukseli wobec Ankary.
And yet, I had an unusual position toward this.
A także, wykazywałam wobec tego niezwykłą postawę.
Yet more needs to be done and we need to conduct a more aggressive policy toward Belarus.
Jednakże trzeba uczynić coś więcej, a my musimy prowadzić bardziej agresywną politykę wobec Białorusi.
Then the passageway narrowed, so he couldn't turn his head back toward Eve.
Wtedy przejście zwężało się, więc nie mógł obrócić swojej głowy w stronę Eve.
It patently veers toward propaganda.
To oczywiście zmierza w stronę propagandy.
We should be able to make that choice easier for them to get toward the legitimate world, because if we don't, they will go toward the criminal world.
W przeciwnym przypadku skierują się w stronę bezprawia.

Context sentences for "toward" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn the four sides were the porters, toward the east, west, north, and south.
I byli odźwierni po czterech stronach, na wschód, na zachód, na północy, i na południe.
EnglishFor his lovingkindness is great toward us; And the truth of Jehovah [endureth] for ever.
Albowiem rozszerzone jest nad nami miłosierdzie jego, a prawda Pańska trwa na wieki.
EnglishThen Moses set apart three cities beyond the Jordan toward the sunrising;
Tedy oddzielił Mojżesz trzy miasta z tej strony Jordanu na wschód słońca.
EnglishI believe that this is the only way we can move toward becoming a modern parliament.
Jestem przekonana, że jest to jedyny sposób na to, abyśmy stali się nowoczesnym parlamentem.
EnglishAnd Joshua stretched out the javelin that was in his hand toward the city.
I podniósł Jozue chorągiew, którą miał w ręce swej, przeciwko miastu.
EnglishCome, and see the works of God; [He is] terrible in his doing toward the children of men.
Pójdźcież, a oglądajcie sprawy Boże; straszny jest w sprawach swoich przy synach ludzkich.
EnglishThe second step is that we see one heading toward us, we have to stop it.
Kolejny krok to jeśli zobaczymy asteroidę zmierzającą w naszym kierunku, musimy ją zatrzymać.
EnglishThe second of the four values is this movement toward ethics and fair play.
Drugą z czterech wartości jest ruch w kierunku etyki i fair play.
English(Laughter) And so some of these things are actually more geared toward expression and communication.
(Śmiech) Niektóre z tych rzeczy są projektowane pod kątem ekspresji i komunikacji.
EnglishThis register is a step toward transparency, but just a step.
Rejestr ten jest krokiem w kierunku przejrzystości, ale tylko jednym krokiem.
EnglishThe new Google experience that we’re working toward is founded on three key design principles:
Nowe docelowe środowisko usług Google bazuje na trzech kluczowych zasadach projektowych:.
Englishhaving heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have toward all the saints,
Usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i miłości przeciwko wszystkim świętym,
EnglishIs it by thy wisdom that the hawk soareth, (And) stretcheth her wings toward the south?
Choć na nim chrzęści sajdak, i błyszczy się oszczep, i drzewce.
EnglishShe catches up with the lead pack and is pushing toward the finish line.
Idź." To fantastyczna historia i wszyscy wiemy jak się kończy.
Englishwhich he made to abound toward us in all wisdom and prudence,
Którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności.
EnglishWe must do everything that is in Europe's power to help Somalia to take a course toward peace.
Musimy zrobić wszystko, co jest w mocy Europy, aby pomóc Somalii obrać kurs w kierunku pokoju.
EnglishAnd they would see a coral head, maybe 10 feet away, and start moving over toward that coral head.
Wyławiały kraby, a jak tylko któryś dotknął ramienia, już było po nim.
EnglishI was also perfect toward him; And I kept myself from mine iniquity.
A będąc doskonały przed nim, wystrzegałem się nieprawości mojej.
EnglishFor great is thy lovingkindness toward me; And thou hast delivered my soul from the lowest Sheol.
Ponieważ miłosierdzie twoje wielkie jest nademną, a tyś wyrwał duszę moję z dołu głębokiego.
EnglishWhat shall I render unto Jehovah For all his benefits toward me?
Cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa jego, które mi uczynił?