"towards" translation into Polish

EN

"towards" in Polish

EN

towards {preposition}

volume_up
towards (also: at, by, from, into)
This is an act of disrespect towards all of us and towards the people of Europe.
Jest to przejaw braku poszanowania do nas wszystkich, a także dla obywateli Europy.
This may help Turkey move towards Europe and not towards the Middle East.
Może to pomóc Turcji zbliżyć się do Europy, a nie do Bliskiego Wschodu.
The make a significant contribution towards implementing the Lisbon objectives.
W znacznym stopniu przyczyniają się one do realizacji celów lizbońskich.
Is it heading towards a multicultural Europe or towards a pan-Islamic state?
Czy w kierunku wielokulturowej Europy, czy raczej w kierunku państwa panislamskiego?
They are being punished for looking westwards towards NATO and the EU, rather than towards Moscow.
Są karani za patrzenie w kierunku Zachodu, ku NATO i UE niż w kierunku Moskwy.
This proposal is a step towards the consolidation of tax on profits.
Omawiana propozycja stanowi krok w kierunku konsolidacji opodatkowania zysków.
towards (also: at, to, toward, unto)
The Republic of Moldova's path towards democracy has been difficult and it has now turned towards Europe.
Droga Republiki Mołdowy ku demokracji była trudna i teraz zwróciła się ku Europie.
The Kirilov report is a first step towards this simplification.
Sprawozdanie pana posła Kirilova stanowi pierwszy krok ku takiemu uproszczeniu.
To others, it is the first step towards possible military intervention.
Dla innych jest to pierwszy krok ku ewentualnej interwencji wojskowej.
towards (also: about, circa, like)
With an EU-wide relief of approximately EUR 6.3 billion, we are also providing a tangible stimulus towards growth in Europe's small and medium-sized enterprise sector.
Zmniejszając w skali UE obciążenia o około 6,3 miliarda euro, dostarczamy też konkretnego bodźca do wzrostu europejskiemu sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.
towards (also: about)
The role of CEIOPS is augmented, and it is worth stressing that it was the discussion around Solvency II that led the way towards mainstream thinking on enhanced roles for the Level 3 committees.
Rola CEIOPS została zwiększona i warto podkreślić, że to dyskusja wokół Solvency II utorowała drogę do głównego myślenia o zwiększonej roli komitetów poziomu 3.
towards (also: all around)
This must form the basis of European policy towards Russia.
Takie podejście musi leżeć u podstaw europejskiej polityki w stosunku do Rosji.
This is arrogance towards the democratic ground rules.
To arogancja w stosunku do podstawowych reguł demokracji.
I would very much like them to show the same tolerance towards me.
Chciałabym, żeby również oni byli w stosunku do mnie tolerancyjni.

Context sentences for "towards" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Obie strony muszą uczynić wzajemny gest, aby znaleźć rozwiązanie polityczne.
EnglishIt is a budget which is directed towards investment and it is an anti-crisis tool.
Jest to budżet nastawiony na inwestycje i jest on narzędziem antykryzysowym.
EnglishNabucco may prove to be an excellent step towards ensuring energy security.
Nabucco może być bardzo dobrym krokiem na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.
EnglishThis represented a significant step forward towards bringing about equal opportunities.
Stanowiło to istotny postęp we wprowadzaniu równych szans dla kobiet i mężczyzn.
EnglishTreatment of an overdose should be directed towards the support of vital functions.
Postępowanie w przypadku przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności życiowych.
EnglishIs that the solution that we have been working towards all this time in these debates?
Czy to jest rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy podczas tych wszystkich dyskusji?
EnglishI therefore feel that the country should continue towards achieving this goal.
Uważam zatem, iż kraj ten powinien kontynuować wysiłki na rzecz osiągnięcia tego celu.
EnglishA bacterium, which has no consciousness at all, wants to move towards light.
A bakteria, która w ogóle nie ma świadomości, chce poruszać się za światłem.
EnglishNow what we see is huge biomass towards the poles and not much biomass in between.
To biomasa z dna morskiego. ~~~ Najwięcej jej przy biegunach, a niewiele przy równiku.
EnglishClear-mindedness and open attentiveness towards each other befit its traditions.
Przenikliwość i wyczulenie na sprawy innych wpisują się w jego tradycje.
EnglishOur CAP must be an opportunity to take a step towards adopting greener practices.
WPR musi stwarzać szansę na przyjęcie bardziej proekologicznych praktyk.
EnglishI can well imagine that it is something you would like to work towards.
Wyobrażam sobie, że jest to przedsięwzięcie, które chcielibyście panowie podjąć.
EnglishI believe that the Commission has done a great deal towards achieving these objectives.
Jestem przekonany, że Komisja robi wiele dla osiągnięcia przedmiotowych celów.
EnglishThis report reflects a real desire to converge towards a knowledge society.
Sprawozdanie to odzwierciedla prawdziwą chęć budowania społeczeństwa wiedzy.
EnglishOnce the first-step agreements are concluded, we will continue towards this objective.
Gdy tylko zostaną zawarte umowy wstępne, będziemy kontynuować realizację tego celu.
EnglishOur eyes are turned, today, towards the European Union's southern neighbours.
Nasze oczy zwrócone są dzisiaj na południowych sąsiadów Unii Europejskiej.
EnglishIndeed, we believe that everyone should contribute towards dealing with the crisis.
W istocie rzeczy uważamy, że każdy powinien wnieść wkład w zwalczanie skutków kryzysu.
EnglishThey were protesting against a mistaken and unsocial policy towards the crisis.
Protestowali przeciwko błędnej i antysocjalnej polityce antykryzysowej.
EnglishIn addition, the EIT must make a positive contribution towards student mobility.
Ponadto EIT musi wykazać się pozytywnym wkładem w mobilność studentów.
EnglishLet us look towards our future, Mr President, and accept our duty to build it.
Spójrzmy w naszą przyszłość i zaakceptujmy nasz obowiązek jej tworzenia.