"track" translation into Polish

EN

"track" in Polish

EN track
volume_up
{noun}

1. general

track (also: way, trajectory)
-- at the track, you know the romance revolving around those high performance cars.
... po torze zna to romantyczne uczucie którym darzy się szybkie samochody.
Europe is on quite the wrong track in this area, as in so many others.
Europa jest na złym torze w tym obszarze, tak jak i w wielu innych.
We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
track (also: mark, remnant, scent, trace)
And, at the end, although it may rise, it will just cross the mind, like a bird crossing the sky without leaving any track.
Może pojawi się jeszcze, ale tylko przelotnie, jak ptak przecinający przestworza, nie pozostawiając śladu.
track (also: clue, lead, scent, trail)
When I ran out of the building at three in the morning, I saw something that stopped me in my tracks.
Jak wybiegłam z budynku o trzeciej nad ranem, zobaczyłam coś, co zbiło mnie z tropu.
In 1999, it press-ganged Turkey into becoming a candidate country, and continued on this wrong track by opening accession negotiations with Ankara in 2005.
W 1999 roku wymusiła na Turcji, by ta stała się krajem kandydującym, i podążała tym niewłaściwym tropem, otwierając proces negocjacji akcesyjnych w Ankarze w 2005 roku.
track
I went out on a gravel track a couple of weeks before this meet to see how far I could run,
2 tygodnie wcześniej poszłam na bieżnię......żeby sprawdzić, jak mi pójdzie.

2. IT

track (also: path)
The multilateral track will provide a framework in which common challenges can be addressed.
Ścieżka wielostronna zapewni ramy umożliwiające sprostanie wspólnym wyzwaniom.
I also think that we are still on the wrong track with regard to Kyoto.
Uważam też, że cały czas idziemy złą ścieżką w odniesieniu do protokołu z Kioto.
If we follow this path, then we will be on the right track.
Podążając tą ścieżką, pójdziemy we właściwym kierunku.

3. sports

track (also: lane, chute)
-- at the track, you know the romance revolving around those high performance cars.
... po torze zna to romantyczne uczucie którym darzy się szybkie samochody.
Europe is on quite the wrong track in this area, as in so many others.
Europa jest na złym torze w tym obszarze, tak jak i w wielu innych.
We found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.

4. technology

Context sentences for "track" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe can also use satellite tags to track animals as they move through the oceans.
Używamy również nadajników satelitarnych do namierzania zwierząt wędrownych.
EnglishA fast-track procedure will be used by the Commission to ensure a rapid decision.
Komisja zastosuje procedurę w trybie pilnym, aby zapewnić szybkie podjęcie decyzji.
EnglishWe found her in a railway track, raped by many, many men, I don't know many.
Znaleźliśmy ją na torach kolejowych, zgwałconą przez wielu mężczyzn, nie wiem ilu.
English-- at the track, you know the romance revolving around those high performance cars.
... po torze zna to romantyczne uczucie którym darzy się szybkie samochody.
EnglishI believe we are on the right track, and we therefore wish to continue.
Uważam, że jesteśmy na właściwej drodze i dlatego chcemy ten proces kontynuować.
EnglishLet me share with you for a moment a few thoughts on the track record of the euro.
Teraz podzielę się z Państwem kilkoma spostrzeżenia dotyczącymi doświadczeń strefy euro.
EnglishThat is intolerable, and Russia is on the wrong track with such a policy.
Jest to niedopuszczalne, a Rosja jest na złej drodze prowadząc taką politykę.
EnglishHis interventions always reassure me that we are indeed on the right track.
Jego interwencje zawsze upewniają mnie, że podążamy we właściwym kierunku.
EnglishUsers may choose to track only some of the framed pages, or only the frameset itself.
Można jednak wybrać śledzenie tylko niektórych stron w ramkach lub samego zestawu ramek.
EnglishThat is why I believe we are on the right track, including with Galileo.
Dlatego jestem przekonany, że obraliśmy właściwą drogę i mam na myśli również Galileo.
EnglishNow I should say, before that, what I did is I posted a conductor track of myself conducting.
Powinienem wcześniej wspomnieć, że załączyłem też nagranie, w którym dyrygowałem.
EnglishNow, that would be, if you will, the top green track, which doesn't mean too much.
To odpowiadałoby ścieżce zielonej, co na razie mało dla was oznacza.
EnglishI've also set up a project in Kenya, and what we do is we track the performance of Kenyan MPs.
Uruchomiłam projekt w Kenii, zajmujemy się śledzeniem działań kenijskich posłów.
EnglishMr Barnier, please stay on track and pursue this matter with greater urgency.
Panie Komisarzu Barnier! Proszę nadal podążać w tym kierunku i pilniej zająć się tą sprawą.
English. - (FR) Mr President, Mr Barrot, I believe we are on the right track.
sprawozdawca. - (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu Barrot!
EnglishI mean, if I track her down and she takes Maya before she's ready...
To znaczy, jeśli bym ją znalazł a ona wzięła by Maye przed tym jak byłaby gotowa...
EnglishAlso, the implementation of the SAA interim agreement is broadly on track.
Trwa także wdrażanie umowy przejściowej w sprawie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.
EnglishI went out on a gravel track a couple of weeks before this meet to see how far I could run,
2 tygodnie wcześniej poszłam na bieżnię......żeby sprawdzić, jak mi pójdzie.
EnglishThis, I daresay, is the best proof that you are on the right track.
To jest, śmiem twierdzić, najlepszy dowód na to, że jest pan na dobrej drodze.
EnglishI will certainly look into it and see whether we can track some patterns in this.
Z pewnością zajmę się tą sprawą i zobaczymy, czy uda się zaobserwować tutaj określone tendencje.