"trade partners" translation into Polish

EN

"trade partners" in Polish

See the example sentences for the use of "trade partners" in context.

Similar translations for "trade partners" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
partners noun
Polish
to partner verb
partner noun

Context sentences for "trade partners" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union must initiate this change and set an example to its trade partners.
Unia Europejska musi zainicjować tę zmianę i dać przykład swoim partnerom handlowym.
EnglishThese two principles will soon constitute a precedent for our other trade partners.
Te dwie zasady wkrótce ustanowią precedens dla naszych pozostałych partnerów handlowych.
EnglishThe euro's stability is of paramount importance to the trust of our trade partners.
Stabilność euro jest kwestią o podstawowym znaczeniu dla zaufania naszych partnerów handlowych.
EnglishCooperation with our trade partners must not be restricted to purely economic concerns.
Współpraca z naszymi partnerami nie może ograniczać się do kwestii wyłącznie gospodarczych.
EnglishChina was number two on the EU's trade partners list in 2007.
Z kolei Chiny w roku 2007 znalazły się na drugim miejscu listy partnerów handlowych UE.
EnglishTrade between the four partners has increased, although to a lesser degree than was initially expected.
Handel pomiędzy czterema partnerami wzrósł, choć w mniejszym stopniu niż pierwotnie oczekiwano.
English. - (PL) South Korea is one of the European Union's key trade partners.
w imieniu grupy S&D. - (PL) Korea Południowa jest jednym z kluczowych partnerów handlowych Unii Europejskiej.
EnglishCanada is one of Europe's oldest trade partners.
Kanada to jeden z najdłuższych stażem partnerów handlowych Europy.
EnglishOur trade partners' climate policies cannot be jeopardised in order to boost Europe's market share.
Nie można narażać na niebezpieczeństwo polityki klimatycznej naszych partnerów handlowych, aby zwiększyć udział Europy w rynku.
EnglishI am thinking mainly of closer economic integration and of more intensive free trade with our partners.
Mam tu na myśli przede wszystkim zacieśnienie integracji gospodarczej i zintensyfikowanie wolnego handlu z naszymi partnerami.
EnglishSuch a rapid development in economic potential means that China is becoming one of the world's leading trade partners.
Tak szybki rozwój potencjału gospodarczego powoduje, że Chiny stają się wiodącym na świecie partnerem handlowym.
EnglishAt the same time, Europe is bringing its legislation into line with that of its most influential trade partners.
Jednocześnie Europa harmonizuje swoje prawodawstwo z prawodawstwem swoich najbardziej wpływowych partnerów handlowych.
EnglishOf course, if we go with such a proposal, we must negotiate with our social partners, the trade unions.
Oczywiście jeżeli wystąpimy z taką propozycją, musimy podjąć negocjacje z naszymi partnerami społecznymi, ze związkami zawodowymi.
EnglishIf so, before you make any commitment to our trade partners, you need not ask for a new mandate from the Council.
Jeśli tak, to zanim podjęte zostaną jakiekolwiek zobowiązania wobec partnerów handlowych, należy poprosić o nowy mandat Rady.
EnglishFurthermore, the EU should pay more attention to the situation of its trade partners in the area of human rights.
Ponadto UE powinna zwracać baczniejszą uwagę na sytuację, w jakiej znajdują się jej partnerzy handlowi w obszarze praw człowieka.
EnglishHowever, we want more security for EU citizens and also more security for our partner countries and trade partners.
Tymczasem my chcemy zwiększenia bezpieczeństwa dla unijnych obywateli, a także dla naszych krajów partnerskich i partnerów handlowych.
EnglishThis document highlights the fact that the European Union and Japan are very important to each other as trade partners.
Dokument ten zwraca uwagę na to, że Unia Europejska i Japonia są dla siebie bardzo ważnymi partnerami w dziedzinie wymiany handlowej.
English'Invites the European Union's trade partners to progressively reduce or dismantle barriers restricting market access for goods'
"Invites the European Union's trade partners to progressively reduce or dismantle barriers restricting market access for goods”
EnglishWe are living through times when business is very aggressive, so our criteria for choosing trade partners need to have been well thought out.
Żyjemy w czasach agresywnego biznesu, zatem nasze kryteria wyboru partnerów handlowych muszą być dobrze przemyślane.
EnglishMy personal view is that it is important, in this context, for us to convey a clear message to the European Union's other trade partners.
Osobiście sądzę, iż ważne jest, byśmy w związku z tym skierowali jasne przesłanie do innych partnerów handlowych Unii Europejskiej.

Other dictionary words

English
  • trade partners

Search for more words in the Italian-English dictionary.