"trade protection" translation into Polish

EN

"trade protection" in Polish

See the example sentences for the use of "trade protection" in context.

Similar translations for "trade protection" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
protection noun
to protect verb

Context sentences for "trade protection" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr Wurtz, you asked a number of questions about trade protection instruments.
Panie pośle Wurtz! Zadał pan kilka pytań dotyczących instrumentów ochrony handlu.
EnglishWe therefore need trade protection instruments that are both solid and transparent.
Dlatego potrzebujemy solidnych i przejrzystych instrumentów chroniących handel.
EnglishTrade protection instruments must provide for justice and equal opportunities.
Instrumenty ochrony rynku muszą uwzględniać elementy sprawiedliwości i równości szans.
EnglishNevertheless, this is an important step towards better consumer protection and trade.
Jest to niemniej ważny krok w kierunku lepszej ochrony konsumentów i handlu.
EnglishNevertheless, this is a big step towards better consumer protection and trade.
Niemniej jednak uczyniono duży krok naprzód w kierunku lepszej ochrony konsumentów i handlu.
EnglishThe next item is the Commission statement on reform of trade protection instruments.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji dotyczące reformy instrumentów ochrony handlu.
EnglishThat is why Djibouti must do its best to ensure the better legal protection of trade union rights.
Dlatego Dżibuti musi dołożyć starań, by zadbać o lepszą ochronę prawną praw związków zawodowych.
EnglishWhen you stood here last, you spoke about the need for a reform of the trade protection instruments.
Kiedy był pan tu poprzednim razem, mówił pan o konieczności reformy instrumentów ochrony handlu.
EnglishImpact of counterfeiting on international trade - Consumer protection aspects of counterfeiting (debate)
Wpływ procederu podrabiania na handel międzynarodowy - Proceder podrabiania w aspekcie ochrony konsumentów debata)
EnglishThe European Union has the means to do this: the trade protection instruments are a perfect example of such means.
Unia Europejska dysponuje niezbędnymi do tego środkami: Znakomitym przykładem tego są środki ochrony handlu.
EnglishReform of trade protection instruments (debate)
Reforma instrumentów ochrony handlu (debata)
EnglishFrankly, it is a bit like entrusting a Chinese person with the task of defining Europe's trade protection policy.
Szczerze mówiąc, to trochę tak, jak gdyby powierzyć Chińczykowi zadanie zdefiniowania europejskiej strategii ochrony handlu.
EnglishHowever, no proposals have yet come through for a social chapter for the protection of trade union rights and collective agreements.
Na razie nie zgłoszono jednak propozycji rozdziału socjalnego, który chroniłby prawa związkowe i układy zbiorowe.
EnglishTrade protection instruments must be effective and must guarantee that all our businesses have fair conditions of competition.
Instrumenty ochrony handlu muszą być efektywne i zapewniać uczciwe warunki konkurencji wszystkim naszym przedsiębiorcom.
EnglishTo unilaterally alter the rules of the trade protection instruments would be to weaken the dam in order to avoid managing the sluices.
Jednostronna zmiana przepisów dotyczących instrumentów ochrony handlu stanowiłaby osłabienie zapory w celu uniknięcia zarządzania śluzami.
English(PT) Mr President, Commissioner, in one minute I can only congratulate Mr Mandelson on the decision not to proceed with the review of trade protection instruments.
(PT) Panie przewodniczący, panie komisarzu! W ciągu jednej minuty mogę jedynie pogratulować panu Mandelsonowi decyzji o wstrzymaniu przeglądu instrumentów ochrony handlu.
EnglishMeanwhile, we will continue to push so that the interests of the European Union in areas such as trade and services, and protection of geographical indications, are covered.
W międzyczasie zaś będziemy nadal dążyć do zaspokojenia interesów Unii Europejskiej w obszarach takich, jak handel i usługi oraz ochrona oznaczeń geograficznych.
EnglishIt is very wrong, however, for politicians to give priority to achieving specific economic aims and favourable trade agreements over the protection of fundamental values.
Bardzo źle jest jednak, gdy politycy przedkładają osiągnięcie określonych celów gospodarczych, zawarcie korzystnych umów handlowych ponad ochronę fundamentalnych wartości.
EnglishEveryone has the right to freedom of peaceful assembly and to freedom of association with others, including the right to form and to join trade unions for the protection of his interests.
Każdy ma prawo do swobodnego, pokojowego zgromadzania się oraz do swobodnego stowarzyszania się, włącznie z prawem tworzenia związków zawodowych i przystępowania do nich dla ochrony swoich interesów.

Other dictionary words

English
  • trade protection

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Arabic-English dictionary.