"trade protectionism" translation into Polish

EN

"trade protectionism" in Polish

See the example sentences for the use of "trade protectionism" in context.

Similar translations for "trade protectionism" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
protectionism noun
protection noun

Context sentences for "trade protectionism" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBy and large, only a few countries resorted to trade protectionism.
Ogólnie rzecz biorąc, tylko kilka państw wprowadziło środki ochrony handlu.
EnglishTrade protectionism is a potential threat in any global recession.
Protekcjonizm handlowy jest potencjalnym zagrożeniem w obliczu każdej światowej recesji.
EnglishThe European Union must first of all find a happy medium between ultra-free trade and protectionism.
Unia Europejska powinna przede wszystkim dążyć do znalezienia właściwej równowagi pomiędzy skrajnie wolnym handlem a protekcjonizmem.
EnglishWe consider that to be nothing more than a preliminary to the introduction of barriers to trade and protectionism against the rest of the world.
Uważamy to za nic innego, jak wstęp do wprowadzenia barier w handlu i protekcjonizmu w stosunku do reszty świata.
English. - (NL) Mr President, the Committee on Internal Market and Consumer Protection stands for free trade and against protectionism.
sprawozdawca - (NL) Panie Przewodniczący! Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów popiera wolny handel i jest przeciwna protekcjonizmowi.
EnglishThis report allows us to make the aid we grant an already devastated country dependent on that country's undertaking to give up all forms of trade protectionism.
Przedmiotowe sprawozdanie umożliwia nam uzależnienie pomocy, jaką przyznajemy zniszczonemu już krajowi od jego zobowiązania się do niestosowania protekcjonizmu w handlu.
EnglishWhat is clearly evident from these talks is that when the United States tries to make a case for security issues, it is very often a case of economic and trade protectionism.
Z tych rozmów jasno wynika, że gdy Stany Zjednoczone zajmują się kwestiami bezpieczeństwa, niejednokrotnie czynią to poprzez protekcyjne działania gospodarczo-handlowe.
EnglishHowever, we feel that the EU policies, such as the common fisheries policy, common agricultural policy and protectionism in trade, are at the root of many of these problems in the first place.
Uważamy jednak, że polityka UE, na przykład wspólna polityka rybołówstwa, wspólna polityka rolna i protekcjonizm w handlu są głównym źródłem wielu problemów.
EnglishThe EU has consistently argued that an ambitious and balanced Doha Round outcome is among the most important instruments in preventing trade protectionism and in boosting the economy.
Unia Europejska utrzymuje stale, że ambitny i wyważony wynik rundy dauhańskiej stanowi jeden z najważniejszych środków zapobiegania protekcjonizmu w handlu oraz pobudzenia gospodarki.

Other dictionary words

English
  • trade protectionism

Moreover, bab.la provides the Arabic-English dictionary for more translations.