"trade related" translation into Polish

EN

"trade related" in Polish

See the example sentences for the use of "trade related" in context.

Similar translations for "trade related" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
related adjective
to relate verb

Context sentences for "trade related" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnother issue that I believe should be highlighted is, of course, trade-related assistance.
Kolejną kwestią, na którą moim zdaniem należy zwrócić uwagę, jest oczywiście pomoc związana z handlem.
EnglishEurope Agreement on trade-related matters signed with Romania.
Rumunia podpisuje Układ Europejski dotyczący spraw handlowych.
EnglishI therefore highlight the need for both parties to develop a broader range of trade-related economic activities.
Dlatego podkreślam potrzebę stworzenia przez obie strony szerszego wachlarza działalności gospodarczej związanej z handlem.
EnglishMoreover, CEFTA created all the necessary structures to discuss trade-related issues at the regional and bilateral level.
Co więcej, CEFTA ustanowiła wszystkie niezbędne struktury umożliwiające omawianie kwestii handlowych na szczeblu regionalnym i dwustronnym.
EnglishAs I said, after 1 January, we will continue working on issues like services, investment and other trade-related areas.
Jak powiedziałem, po 1 stycznia będziemy kontynuować pracę nad takimi zagadnieniami, jak usługi, inwestycje i inne obszary związane z handlem.
EnglishWe have done so by fulfilling our commitments in relation to the trade-related assistance pledged in 2005, rather than by 'pillaging' the EDF.
Dokonaliśmy tego wywiązując się z naszych zobowiązań dotyczących obiecanego w 2005 roku wsparcia związanego z handlem a nie "grabiąc” EFR.
EnglishAs it stands, Russian exports to the EU, excluding energy-related trade, correspond approximately to those to Morocco or Argentina.
Obecnie poziom eksportu z Rosji do UE, z wyłączeniem handlu związanego z energią, odpowiada w przybliżeniu poziomowi eksportu do Maroka czy Argentyny.
EnglishJust think about the role that trade-related assistance programmes can play in ensuring development in many poor countries around the world.
Wystarczy pomyśleć o potencjalnej roli związanych z handlem programów pomocowych w zapewnianiu rozwoju w wielu ubogich krajach na całym świecie.
EnglishDuring this process, the Commission will pay particular attention to capacity-building in trade and related issues within the Libyan administration.
Podczas tego procesu Komisja będzie zwracać szczególną uwagę na budowanie potencjału handlowego i na kwestie pokrewne w ramach libijskiej administracji.
EnglishHowever, we do not believe that the EU should legislate on how trade in defence-related products within Europe's borders should be controlled.
Niemniej jednak naszym zdaniem UE nie powinna ustanawiać przepisów regulujących sposób kontroli handlu produktami związanymi z obronnością w granicach Europy.
EnglishIn 2010, 26% of the European Union's imports from Canada and 37% of the European Union's exports to Canada related to trade in machinery and transport equipment.
W 2010 roku 26 % przywozu z Kanady do Unii Europejskiej oraz 37 % wywozu z Unii Europejskiej do Kanady stanowił obrót maszynami i sprzętem transportowym.
EnglishTrade-related assistance, such as EPAs and Aid for Trade, will stimulate growth through trade not only with the EU, but also trade within the regions.
Pomoc związana z wymianą handlową, np. EPA i pomoc na rzecz wymiany handlowej, będą stymulowały wzrost gospodarczy poprzez handel nie tylko z UE, ale także w obrębie regionów.
EnglishThe interim agreement with Mexico on trade and trade-related matters, the partnership and cooperation agreement with Moldova and the cooperation agreement with Yemen come into force.
Wejście w życie umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem z Meksykiem, umowy o partnerstwie i współpracy z Mołdawią i umowy o współpracy z Jemenem.
EnglishThus, by discussing and negotiating, we are managing to find solutions on issues related to trade and respect for certain principles, such as those concerning the environment.
W ten sposób prowadząc rozmowy i negocjując, możemy znaleźć rozwiązanie problemów związanych z wymianą handlową oraz z poszanowaniem pewnych zasad, na przykład dotyczących środowiska.

Other dictionary words

English
  • trade related

In the English-Portuguese dictionary you will find more translations.