"trade relationship" translation into Polish

EN

"trade relationship" in Polish

See the example sentences for the use of "trade relationship" in context.

Similar translations for "trade relationship" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
relationship noun
relation noun

Context sentences for "trade relationship" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere must be consistency between our trade and our relationship with this type of regime.
Musimy być konsekwentni tak w stosunku do handlu, jak i do relacji z takim reżimem.
EnglishThe EU-China trade relationship has been transformed in the last two decades.
Relacje handlowe między UE a Chinami uległy w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci przemianie.
EnglishWe also need to establish dialogue with a view to strengthening the regional trade relationship.
Musimy też nawiązać dialog umożliwiające wzmocnienie regionalnych stosunków handlowych.
EnglishIn so saying, it is time to resolve several issues that remain outstanding in this trade relationship.
Nadszedł jednak czas, by zająć się licznymi nierozwiązanymi problemami w stosunkach handlowych.
EnglishIn this spirit, we look forward to a mutually beneficial and successful trade and economic relationship with the ASEAN countries.
W tym duchu, cieszymy się na myśl o korzystnych dla dwóch stron i pomyślnych stosunków gospodarczych i handlowych z krajami ASEAN.
EnglishIn combination with a special trade relationship, this would ensure the consolidation of an enormous economic advantage on a global scale.
W połączeniu ze specjalnymi stosunkami handlowymi zapewniłoby to konsolidację olbrzymiej korzyści gospodarczej na skalę globalną.
EnglishThis will modernise our trade relationship and put it at the service of development, so full agreement with four regions is our objective.
To zmodernizuje nasze stosunki handlowe i umożliwi w efekcie przyspieszenie rozwoju, więc pełne umowy z tymi regionami są naszym celem.
EnglishHowever, this unequal trade relationship is not the only cause for concern; another is the case of unsafe products coming from China.
Jednak wspomniane nierówne stosunki handlowe nie są jedynym powodem do zmartwień; kolejna kwestia to pochodzące z Chin niebezpieczne produkty.
English(PT) I must start by congratulating the rapporteur on his detailed work on such a complex issue as the relationship between trade and climate change.
(PT) Zacznę od pogratulowania sprawozdawcy jego dokładnej pracy nad tak kompleksową kwestią jak związek pomiędzy handlem i zmianami klimatycznymi.
EnglishCaptain Camara and the coup leaders need to understand that the EU expects certain basic standards of governance in return for a trade-and-aid relationship.
Kapitan Camara i przywódcy przewrotu muszą zrozumieć, że UE oczekuje spełnienia pewnych podstawowych norm rządzenia, w zamian za stosunki handlowo-pomocowe.
EnglishThis can be on aspects of our trade relationship or human rights - for example over Tibet, which I know is of particular interest in this House.
Mogą nimi być niektóre aspekty naszych relacji handlowych lub prawa człowieka - na przykład w przypadku Tybetu, którym jak wiem Parlament jest szczególnie zainteresowany.
EnglishThirdly and finally, we feel that discussions of suitable depth on the relationship between trade and climate change are of primary interest to the Community.
Wreszcie, sądzimy, iż dyskusje odpowiedniej wagi na temat związków pomiędzy handlem a zmianami klimatycznymi powinny należeć do priorytetowych interesów Wspólnoty.
EnglishIt is not within the context of the Lisbon Strategy, it is not within the context of an industrial policy that it was decided who, in Europe, would lose out in an open trade relationship.
To nie w ramach strategii lizbońskiej, to nie w ramach polityki przemysłowej zdecydowano, kto w Europie straci na otwartych relacjach handlowych.
EnglishWe should also not hesitate to link our long-term trade and aid relationship with countries like the DRC to their respect for human rights, good governance and transparency.
Bez wahania powinniśmy uzależniać nasze długoterminowe stosunki handlowe oraz pomoc dla takich krajów jak DRK od poszanowania w nich praw człowieka, dobrego rządzenia i przejrzystości.
EnglishOver recent decades, Taiwan has, in fact, undergone a major process of democratisation, which has led it to strike up an important economic and trade relationship with the European Union.
W ostatnich dekadach Tajwan rzeczywiście przeszedł proces głębokiej demokratyzacji, co doprowadziło do nawiązania ważnych stosunków gospodarczych i handlowych z Unią Europejską.
Other dictionary words
English
  • trade relationship

Have a look at the Finnish-English dictionary by bab.la.