"trade relationships" translation into Polish

EN

"trade relationships" in Polish

See the example sentences for the use of "trade relationships" in context.

Similar translations for "trade relationships" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
relationships noun
relationship noun

Context sentences for "trade relationships" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThese vectors and arrows represent ever stronger trade relationships that China has with every country in the region.
Te strzałki i wektory pokazują nawet silniejsze powiązania handlowe Chin ze wszystkimi krajami w regionie.
EnglishIn this light I regard Commissioner Mandelson's development strategy as hazardous as it focuses exclusively on trade relationships in the Pacific.
W tym aspekcie postrzegam strategię rozwojową pana komisarza Mandelsona jako ryzykowną, ponieważ skupia się ona wyłącznie na stosunkach handlowych w rejonie Pacyfiku.
EnglishThat being said, I would like to reiterate the importance of continuing to fight for human rights and making them a condition for establishing sound trade relationships.
Mimo to chciałbym ponownie podkreślić znaczenie kontynuowania walki o prawa człowieka, a ich przestrzeganie uznać za warunek ustanowienia zdrowych stosunków handlowych.
EnglishWe are therefore open to entering into the trade relationships that best suit the Pacific region as a whole, and the ongoing negotiations will inform the ultimate choices.
Dlatego jesteśmy otwarci na nawiązywanie stosunków handlowych, które będą najlepsze dla całego regionu Pacyfiku, a toczące się obecnie negocjacje zdecydują o ostatecznych wariantach.

Other dictionary words

English
  • trade relationships

Even more translations in the English-Turkish dictionary by bab.la.