"trade restrictions" translation into Polish

EN

"trade restrictions" in Polish

See the example sentences for the use of "trade restrictions" in context.

Similar translations for "trade restrictions" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
restrictions noun
restriction noun
to restrict verb

Context sentences for "trade restrictions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat kind of talk can damage us more than any trade restrictions.
Taki język może przynieść więcej szkód niż jakiekolwiek ograniczenia handlowe.
EnglishWhat my group and now Parliament are asking for has nothing to do with trade restrictions.
To, o co prosi moja grupa, a teraz Parlament nie ma nic wspólnego z ograniczeniami w handlu.
EnglishNone of the large trading nations has yet resorted to across-the-board restrictions on trade and investment.
Żaden duży partner handlowy nie wprowadził jeszcze ogólnych ograniczeń w handlu ani ograniczeń dotyczących inwestycji.
EnglishWe face trade and investment restrictions, rampant counterfeiting and regulatory barriers in virtually every sector.
Nakładane są na nas ograniczenia w handlu i inwestycji, szaleje fałszerstwo, a bariery regulacyjne ograniczają nas praktycznie w każdym sektorze.
EnglishThe economic crisis in the developed world has brought in its wake trade restrictions which, in turn, are putting an economic stranglehold on less developed countries.
Kryzys gospodarczy w krajach rozwiniętych przyniósł z sobą ograniczenia handlowe, które z kolei utrudniają sytuację gospodarczą krajów najsłabiej rozwiniętych.
EnglishThis is not a question of trade restrictions, but rather, on the contrary, aims to establish equal competitive conditions as a decisive prerequisite for fair global trade.
Nie chodzi o ograniczenia handlowe, lecz przeciwnie - o ustanowienie równych warunków konkurencji jako decydującego wymogu wstępnego w uczciwym handlu światowym.

Other dictionary words

English
  • trade restrictions

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.