"trade surplus" translation into Polish

EN

"trade surplus" in Polish

EN trade surplus
volume_up
{noun}

1. economics

Similar translations for "trade surplus" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
surplus noun
surplus adjective

Context sentences for "trade surplus" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is not true that Germany has a trade surplus because Portugal has a trade deficit.
Nie jest prawdą, jakoby Niemcy miały nadwyżkę handlową, gdyż Portugalia ma w tej dziedzinie deficyt.
EnglishIt is unacceptable for the yuan to remain so low when the country has such a high foreign trade surplus.
Niedopuszczalna jest sytuacja, w której yuan pozostaje na tak niskim poziomie, podczas gdy kraj ma tak wysoką nadwyżkę w handlu zagranicznym.
EnglishIn 2007, in the euro zone, trade recorded a surplus of 28.3 billion euros, as compared to a deficit of 9.3 billion euros in 2006.
W 2007 r. w strefie euro osiągnięto nadwyżkę handlową w wysokości 28,3 miliarda euro, w porównaniu z deficytem w wysokości 9,3 miliarda euro w 2006 r.
EnglishWe have today, if I could take the country of the Presidency, EUR 7 billion in surplus trade in agricultural commodities.
Mamy dziś - jeśli wolno mi posłużyć się przykładem państwa sprawującego obecnie prezydencję - nadwyżkę w handlu surowcami rolnymi wynoszącą siedem miliardów euro.
EnglishThe best way of illustrating this success is by reference to the EUR 35 billion annual export trade surplus and the high level of innovation.
Sukces ten najłatwiej możemy zilustrować patrząc przez pryzmat 35 miliardów euro corocznej nadwyżki eksportowej w obrocie handlowym oraz wysokiego poziomu innowacyjności.
EnglishDuring the first quarter of 2010, economic growth hit 13.27%, whilst during the first half of 2010, the balance of trade surplus stood at USD 12.1 billion.
W pierwszym kwartale 2010 roku wzrost gospodarczy sięgnął 13,2 %, podczas gdy w pierwszej połowie 2010 roku nadwyżka bilansu handlowego wyniosła 12,1 miliarda dolarów.
EnglishPreliminary figures for 2010 show the EU to be a net exporter of agri-food products, with over EUR 90 billion worth of agri-food exports and a trade surplus of more than EUR 6 billion.
Wstępne dane za 2010 rok pokazują, że UE jest eksporterem netto produktów rolno-spożywczych o wartości ponad 90 miliardów euro, natomiast nasza nadwyżka handlowa przekracza 6 miliardów euro.