"trade system" translation into Polish

EN

"trade system" in Polish

See the example sentences for the use of "trade system" in context.

Similar translations for "trade system" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
system noun
system adjective
Polish

Context sentences for "trade system" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCommon system of trade for ovalbumin and lactalbumin (Codified version) (
Wspólny system handlu albuminami jaj i mleka (wersja ujednolicona) (
EnglishWe must also strive to achieve a fairer system of trade with third-world countries.
Musimy także dążyć do stworzenia bardziej sprawiedliwego systemu handlu z krajami trzeciego świata.
EnglishWe should do everything possible to restore trust in the multilateral system of trade.
Powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe by przywrócić zaufanie do wielostronnego systemu handlowego.
EnglishAt this time of crisis, it is important to strengthen the European Union's trade defence system.
W dobie kryzysu duże znaczenie ma wzmocnienie systemu obrony handlowej Unii Europejskiej.
EnglishThe pressures that global economic change is exerting on our trade defence system are here to stay.
Presja na nasz system ochrony handlu, wywoływana przez globalne zmiany gospodarcze, nie zniknie.
EnglishThe current trade system encourages the growth of CO2 emissions.
Obecny system handlu sprzyja wzrostowi emisji CO2.
EnglishThe European Parliament also proposes using at least 25% of the EU's revenue from the emission trade system for the Alliance.
Parlament Europejski proponuje także przekazanie sojuszowi minimum 25% przychodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji.
EnglishFor full integration with the world system of trade to take place, it is essential that Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro also join the WTO.
Aby nastąpiła integracja ze światowym systemem handlu, konieczne jest, by Bośnia i Hercegowina, Serbia oraz Czarnogóra również przystąpiły do WTO.
EnglishAt the same time, we must be aware of the split caused globally by the current trade system with regard to work and production based on transport.
Jednocześnie musimy mieć świadomość globalnego rozdarcia wynikającego z obecnego systemu handlu w odniesieniu do pracy i produkcji opartej na transporcie.
EnglishIt has set a unilateral target, it is introducing a cap-and-trade system and it is very ambitious about the medium- and long-term targets.
Określono w nim jednostronny cel, wprowadzono system ograniczeń emisji i handlu uprawnieniami i jest on bardzo ambitny w kwestii celów średnio- i długoterminowych.
EnglishBEING DESIROUS of giving fuller details about the system of trade applicable to imports into the Union of petroleum products refined in the Netherlands Antilles,
PRAGNĄC dokładniej określić system dotyczący handlu stosujący się do przywozu do Unii produktów naftowych rafinowanych w Antylach Niderlandzkich,
EnglishWe think it is absolutely vital that Iraq be integrated into the trade system and it goes without saying that the WTO is the right arena for that.
Uważamy, że bardzo istotne jest, aby Irak został zintegrowany z systemem handlowym i nie ma wątpliwości, że Światowa Organizacja Handlu jest odpowiednim do tego obszarem.
EnglishI believe that, precisely in the midst of this financial crisis, we have a greater need than ever before to show that the global trade system actually works.
Uważam, że właśnie w czasie tego kryzysu finansowego powinniśmy bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości pokazać, że światowy system handlu sprawdza się w praktyce.
EnglishThe objective certainly remains the equal distribution of benefits among the members of the WTO and the harmonious incorporation of developing countries into the world trade system.
Celem oczywiście pozostaje równy podział korzyści pomiędzy członków WTO oraz harmonijne włączenie krajów rozwijających się w światowy system handlu.
EnglishIn any event, Canada is fighting to secure free trade and a liberalised system of investments under this agreement for oil mined from tar sands.
W każdym razie Kanada walczy o zabezpieczenie wolnego handlu i o wprowadzenie w oparciu o tę umowę zliberalizowanego systemu inwestycji dotyczących ropy pozyskiwanej z piasku roponośnego.
EnglishThe prolonged failure to reach agreement is exacerbating the climate of economic uncertainty and is damaging the credibility of the multilateral trade system.
Przedłużająca się niemożność osiągnięcia porozumienia powoduje nasilenie się klimatu niepewności gospodarczej i podważa wiarygodność wielostronnego systemu wymiany handlowej.
EnglishWe are therefore very closely monitoring developments in the US and how the process for adopting the 'Cap and Trade' system will look in the US Congress.
Z tego względu bacznie śledzimy rozwój sytuacji w Stanach Zjednoczonych i tego, w jaki sposób będzie przebiegał proces przyjmowania systemu "ograniczenie-handel” w amerykańskim Kongresie.
EnglishAt the present time, the trade system of the World Trade Organisation (WTO) seems to be the best way to offer a reference framework for economic relations between states.
W obecnym okresie system handlowy Światowej Organizacji Handlu (WTO) zdaje się być najlepszym sposobem zapewniającym ramy odniesienia dla stosunków gospodarczych między państwami.
EnglishThey would include, for example, greater access to documents, greater assistance for small businesses using the trade defence system and faster provisional measures.
Obejmowałyby one, na przykład, lepszy dostęp do dokumentów, większą pomoc dla małych przedsiębiorstw korzystających z systemu ochrony handlu oraz szybsze stosowanie środków tymczasowych.
EnglishWe cannot simply ignore the fact that changes are afoot in the world, including in the global economy, and our trade defence system has to be adapted to meet those changes.
Nie możemy po prostu zignorować faktu, że zmiany na świecie następują, w tym również w globalnej gospodarce, a nasz system ochrony handlu powinien zostać dostosowany do tych zmian.

Other dictionary words

English
  • trade system

In the English-Esperanto dictionary you will find more translations.