"trade talks" translation into Polish

EN

"trade talks" in Polish

EN trade talks
volume_up
{plural}

1. commerce

trade talks
Finally, the current trade talks with the Mercosur bloc are having a destabilising effect within the industry.
Wreszcie, obecne negocjacje handlowe z krajami Mercosuru mają destabilizujący wpływ na sektor.
The trade talks should therefore have focused on raising these standards, rather than on the prosperity of Asian industry at the expense of Europe.
Z tego względu negocjacje handlowe powinny koncentrować się raczej na podniesieniu tych standardów, niż na dobrobycie przemysłu azjatyckiego kosztem Europy.

Similar translations for "trade talks" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
talks noun
Polish
to talk verb
talk noun

Context sentences for "trade talks" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe report explicitly supports the reopening of trade talks with the Mercosur countries.
W sprawozdaniu wyraźnie popiera się wznowienie rozmów handlowych z państwami MERCOSUR-u.
EnglishI cannot agree with the World Trade talks in Geneva.
Nie mogę pogodzić się ze światowymi rokowaniami handlowymi prowadzonymi w Genewie.
EnglishThe last World Trade talks were given the optimistic title 'Everything but Arms'.
Ostatnie rozmowy na forum Światowej Organizacji Handlu były zatytułowane optymistycznie: "Wszystko oprócz broni”.
EnglishWe need to move forward in the world trade talks in the fields of industry, trade, and services.
Musimy postąpić do przodu w rozmowach dotyczących światowego handlu w zakresie przemysłu, handlu i usług.
EnglishIt is certainly not the case that I am advocating free-trade agreements at the expense of the world trade talks.
Z pewnością nie opowiadam się za porozumieniami o wolnym handlu kosztem negocjacji w sprawie handlu światowego.
EnglishSupposed to launch a new round of trade talks, it finishes with the participants unable to reach an agreement.
Spotkanie, podczas którego planowano otwarcie nowej rundy rozmów, kończy się bez osiągnięcia porozumienia przez uczestników.
EnglishMr President, I was interested that the Commissioner was the only one who mentioned the World Trade talks.
Panie przewodniczący! Moje zainteresowanie wzbudził fakt, że pan komisarz był jedynym, który wspomniał o negocjacjach na forum WTO.
EnglishOn globalisation, we need to know from the Council where the current round of world trade talks is actually taking us.
W kwestii globalizacji Rada musi nas poinformować, czy obecna runda rozmów o handlu międzynarodowym właściwie nas dotyczy.
EnglishOverhanging the entire British livestock sector like a lead balloon is the spectre of the EU opening bilateral trade talks with Mercosur.
Nad całym brytyjskim sektorem hodowlanym niczym ołowiana chmura wisi widmo otwarcia przez UE dwustronnych negocjacji handlowych z krajami Mercosuru.
EnglishFirst of all, it is in advance of the potential reopening of world trade talks, and the bilateral deal may be worse than that at WTO level.
Po pierwsze, decyzja ta nastąpiła przed potencjalnym ponownym rozpoczęciem rozmów w sprawie handlu światowego i umowa dwustronna może być gorsza niż ta na szczeblu WTO.
EnglishThis outcome will strengthen the EU's negotiating position in international trade talks, especially in the ongoing Doha negotiations of the World Trade Organisation.
Taki wynik wzmocni pozycję negocjacyjną UE w międzynarodowych rozmowach handlowych, szczególnie w trwających negocjacjach dauhańskich Światowej Organizacji Handlu.
EnglishFulfilling the Lisbon Agenda is central to Europe's future prosperity and we need to make sure that we finally secure a deal in the World Trade talks.
Realizacja agendy lizbońskiej jest głównym warunkiem dla prosperującej Europy przyszłości, a my powinniśmy zadbać o to, aby światowe rozmowy handlowe przyniosły oczekiwany skutek.