"trade unionists" translation into Polish

EN

"trade unionists" in Polish

See the example sentences for the use of "trade unionists" in context.

Similar translations for "trade unionists" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
unionist noun

Context sentences for "trade unionists" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTwenty-seven trade unionists have been murdered since the beginning of January 2009.
Od początku stycznia 2009 roku zamordowano 27 członków związków zawodowych.
EnglishA dialogue is in the interests of trade unionists and workplace environments.
Dialog jest w interesie związkowców i środowisk pracowniczych.
EnglishTrade unionists are prosecuted and sentenced in sham trials.
Prześladuje się tam działaczy związkowych, skazując ich wskutek fikcyjnych procesów.
EnglishI also welcomed delegations of trade unionists from Europe, North and South America, and Asia.
Rozmawiałem też z delegacjami działaczy związkowych z Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz Azji.
EnglishFor example, in Colombia, assassinations of trade unionists continue to happen practically on a daily basis.
Na przykład w Kolumbii zabójstwa związkowców nadal zdarzają się praktycznie na porządku dziennym.
EnglishI will continue to support workers and trade unionists in their struggle against the increase in the retirement age.
Nadal popierać będę pracowników i związkowców w ich walce przeciw podniesieniu wieku emerytalnego.
EnglishWe would like to demonstrate our solidarity with workers and trade unionists who are the targets of repression.
Chcielibyśmy wyrazić naszą solidarność z robotnikami i związkowcami, którzy stają się ofiarami represji.
EnglishWe know that this is a real concern to citizens, to trade unionists, to employers, and we need to look at this.
Wiemy, że to wywołuje prawdziwe obawy obywateli, związków zawodowych, pracodawców, więc musimy się nad tym zastanowić.
EnglishTrade unionists, journalists, women politicians and human rights activists have disappeared or have been killed.
Związkowcy, dziennikarze, kobiety zajmujące się polityką i działacze na rzecz praw człowieka znikają lub są mordowani.
EnglishSince 2001, hundreds of activists, trade unionists, journalists and religious leaders have been killed or abducted.
Setki działaczy, związkowców, dziennikarzy i przywódców religijnych zostało zamordowanych lub uprowadzonych od roku 2001.
EnglishThere is no mention of trade unionists.
Nie ma wzmianki na temat związkowców.
EnglishThe resolution ignores the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, and of the Turkish people.
W rezolucji pomija się kwestię represjonowania robotników, związkowców oraz sił lewicowych w Turcji, podobnie jak tureckiego narodu.
EnglishThe EESC gives Europe's interest groups –trade unionists, employers, farmers – a formal say on EU legislative proposals.
Za pośrednictwem EKES-u europejskie grupy interesu – związki zawodowe, pracodawcy, rolnicy – mogą formalnie wypowiadać się na temat wniosków legislacyjnych UE.
EnglishIn addition, it is silent about the repression of workers, trade unionists and leftist forces in Turkey, as well as of the Kurdish minority.
Poza tym nie ma w niej żadnej wzmianki na temat represjonowania robotników, związkowców i sił lewicowych w Turcji, podobnie jak mniejszości kurdyjskiej.
EnglishIt took the blood, sweat and tears of public representatives, athletes, business groups, farmers and trade unionists to secure a historic 'yes' vote.
Kosztowało to krew, pot i łzy przedstawicieli publicznych, sportowców, grup biznesowych, rolników, związkowców, aby zapewnić historyczny głos na "tak”.
EnglishMen were repressed, women were disembowelled with bayonets, and raped, and the political opponents and trade unionists were tortured and maimed.
Mężczyzn represjonowano, kobiety gwałcono, wypruwano im wnętrzności bagnetami, a przedstawicieli politycznej opozycji i związkowców torturowano i okaleczano.
EnglishAnother notorious example is that of Colombia, which is the most dangerous country for trade unionists, given the hundreds of people assassinated there.
Innym znamiennym przykładem jest Kolumbia, najbardziej niebezpieczny kraj dla związków zawodowych, jeśli wziąć pod uwagę setki ludzi tam zamordowanych.
EnglishWe Europeans must not stand by while critics of the regime, trade unionists, women's rights workers and those of different faiths are detained, tortured and murdered.
My, Europejczycy, nie możemy stać z boku, gdy krytycy reżimu, działacze związków zawodowych, aktywiści praw kobiet i wyznawcy innych religii są aresztowani, torturowani i mordowani.
EnglishIt welcomes the trade agreement with Colombia, despite the fact that hundreds of trade unionists have been killed in recent years, guilty simply of being trade unionists.
Popiera się w nim umowę handlową z Kolumbią, mimo że setki członków związków zawodowych zostało w ostatnich latach zamordowanych tylko dlatego, że byli członkami związków zawodowych.

Other dictionary words

English
  • trade unionists

Have a look at the English-Hindi dictionary by bab.la.