"trade unions" translation into Polish

EN

"trade unions" in Polish

EN trade unions
volume_up
{plural}

1. British English

In the US, trade unions have backed the transformation to a low-carbon economy.
W Stanach Zjednoczonych związki zawodowe poparły przejście na gospodarkę niskoemisyjną.
The Viking and Laval judgments are an attack on trade unions and workers' rights.
Orzeczenia w sprawach Viking i Laval stanowią atak na związki zawodowe i prawa pracowników.
Further, the judgment renders trade unions helpless to protect their workers' wages.
Idąc dalej, wyrok sprawia, że związki zawodowe są bezradne w ochronie płac swych pracowników.

Similar translations for "trade unions" in Polish

trade noun
trade adjective
Polish
to trade verb
unions noun
union noun
union adjective

Context sentences for "trade unions" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAlso, the European Trade Unions Federation has criticised this free trade agreement.
Także Europejska Konfederacja Związków Zawodowych skrytykowała tę umowę o wolnym handlu.
EnglishTrade unions might be forgiven for thinking that they are suddenly living on Animal Farm.
Związkom zawodowym można wybaczyć skojarzenie, jakoby nagle żyły na folwarku zwierzęcym.
EnglishThe sole aim is to lay off 24 workers, 12 of whom are trade unions representatives.
Jedynym celem jest zwolnienie z pracy 24 pracowników, z których 12 należy do związków zawodowych.
English'Chinaworker.info' campaigns for workers' rights and free trade unions.
"Chinaworker.info” prowadzi kampanie na rzecz praw pracowników i wolnych związków zawodowych.
EnglishThe workforce is not members of trade unions of its own free will.
Pracownicy nie zostają członkami związków zawodowych ze własnej woli.
EnglishCollective bargaining and the role of the trade unions are severely weakened in this new model.
W nowym modelu znacznie osłabia się znaczenie negocjacji zbiorowych i związków zawodowych.
EnglishOn the other hand, there are no NGOs or trade unions in that expert group.
W tej grupie ekspertów nie ma natomiast nikogo z organizacji pozarządowych ani ze związków zawodowych.
EnglishWe would certainly highlight the failure to allow free trade unions to operate within China.
Z pewnością chcemy zwrócić uwagę, że nadal nie pozwala się działać w Chinach wolnym związkom zawodowym.
EnglishThis cannot reasonably be in the interests of the Swedish trade unions.
Z racjonalnego punktu widzenia takie rozwiązanie nie może leżeć w interesie szwedzkich związków zawodowych.
EnglishThis is why the right of trade unions to represent the interests of these workers is so important.
Dlatego tak ważne jest uprawnienie związków zawodowych do reprezentowania interesów tych pracowników.
EnglishThe first is to divide farmers into large and small and destroy their unity in the trade unions.
Pierwszym jest podzielenie rolników na dużych i małych i zniszczenie ich jedności w związkach zawodowych.
EnglishFirst of all, labour inspection services, employers' organisations, trade unions.
Mowa tu przede wszystkim o urzędach ds. nadzoru nad bezpieczeństwem pracy, organizacjach pracodawców, związkach zawodowych.
EnglishFiat is refusing to have any meetings, discussions or negotiations with the trade unions representatives.
Fiat odmawia jakichkolwiek spotkań, dyskusji czy negocjacji z przedstawicielami związków zawodowych.
EnglishNot to mention the trade unions, who say they were never even consulted.
Nie wspomnę już o związkach zawodowych, które twierdzą, że nigdy nie przeprowadzono z nimi konsultacji w tej sprawie.
EnglishEmployment law can also be shaped by collective labour agreements between employers and trade unions.
Prawo pracy może być także kształtowane przez układy zbiorowe pracymiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.
EnglishSuch secondments to trade unions, on the basis of their representativity, have been allowed since 1989.
Tego typu oddelegowanie do związków zawodowych, w oparciu o ich reprezentatywność, jest możliwe od 1989 r.
EnglishThe workers and trade unions are being unusually cooperative.
Pracownicy i związkowcy są niezwykle kooperatywni.
EnglishThe European Confederation of Trade Unions is set up.
Utworzenie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
EnglishPerhaps too much money is being channelled to staff pay owing to the power of the trade unions.
Być może w związku z ogromną władzą związków zawodowych zbyt wiele pieniędzy przekazuje się na płace dla pracowników.
EnglishI repeat: trade unions, large companies, small companies, other economic operators and people in general.
Powtarzam: ze związkami zawodowymi, wielkimi firmami, małymi firmami, innymi przedsiębiorcami i ludźmi w ogóle.