"traders" translation into Polish

EN

"traders" in Polish

EN traders
volume_up
{plural}

traders (also: merchants, dealers)
The question is for how long, if rogue traders are also operating in this area.
Pytanie brzmi, przez jak długi czas, skoro w tej dziedzinie działają również nieuczciwi handlowcy.
Traders must be open and up-front about the main characteristics of the service provided.
Handlowcy muszą otwarcie i szczerze informować o najważniejszych cechach charakterystycznych świadczonych usług.
First and foremost, the economic operators, that is to say manufacturers, importers and traders, are under obligation.
Przede wszystkim odpowiedzialność ponoszą podmioty gospodarcze, czyli producenci, importerzy i handlowcy.

Synonyms (English) for "trader":

trader

Context sentences for "traders" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNew York traders were frequently to celebrate new records in the months that followed.
W kolejnych miesiącach brokerzy nowojorscy mieli często świętować nowe rekordy.
EnglishLjubljana’s market traders swapped the Slovenian tolar for the euro on 1 January 2007.
Pierwszego stycznia 2007 r. maklerzy z Lublany wymienili słoweńskiego tolara na euro.
EnglishMissing traders then fail to remit the VAT to the national exchequer.
Następnie "znikający podatnicy” nie odprowadzają podatku VAT do skarbu państwa.
EnglishThe counterfeit markets are cleared out one day and the traders creep back in the next.
Rynki fałszerskie znikają w ciągu jednego dnia, a handlarze pojawiają się na kolejnych.
EnglishCross border selling will become easier, helping both consumers and traders alike.
Sprzedaż transgraniczna stanie się łatwiejsza, co pomoże zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom.
EnglishSmall carriers and sole traders will be hardest hit.
Najbardziej poszkodowani będą niewielcy przewoźnicy i przedsiębiorcy indywidualni.
EnglishThe same applies for other actors, such as transporters or parallel traders.
To samo dotyczy innych podmiotów, takich jak przedsiębiorstwa transportowe i sprzedawcy na rynku równoległym.
EnglishThe only thing that matters to the traders and their bosses is the bonus.
Brokerom i ich szefom zależy wyłącznie na premii.
EnglishPrivate banks simply have more confidence in traders making quick profits than they do in women and farmers.
Prywatne banki po prostu bardziej ufają osiągającym szybkie zyski handlowcom niż kobietom i rolnikom.
EnglishOnline traders in porn are becoming ever more reckless.
Podmioty handlujące materiałami pornograficznymi w środowisku online stają się coraz bardziej beztroskie.
EnglishWe need to have full information on the traders, with their names, addresses and contact details.
Musimy mieć pełne informacje na temat podmiotów handlowych, znać ich nazwy (nazwiska), adresy i dane do kontaktów.
EnglishIt will also transform the way traders do business.
Zmieni nawet sposób, w jaki handlarze robią interesy.
EnglishThe information that traders will have to provide to potential service buyers will also be expanded.
Informacje, jakie przedsiębiorstwa będą zobligowane przekazać potencjalnym nabywcom usług, także zostaną rozszerzone.
EnglishAnd what seems to have happened here is that the Indus traders, the merchants, were using this script to write a foreign language.
Prawdopodobnie induscy kupcy używali tego pisma do zapisu obcego języka.
EnglishAnother factor which is also just as important is for traders not to have to adapt to different requirements.
Innym równie ważnym czynnikiem jest to, że przedsiębiorcy nie będą musieli dostosowywać się do różnych wymogów.
EnglishHave we managed to reconcile the interests of consumers with the interests of traders during our work on this directive?
Czy zdołaliśmy pogodzić interesy konsumentów z interesami przedsiębiorców w pracach nad tą dyrektywą?
EnglishI will not deny that origin marking has a cost for traders and exporters to the EU.
Nie będę zaprzeczać, że oznaczanie pochodzenia wiąże się z kosztami dla przedsiębiorstw handlowych i eksporterów wysyłających towary do UE.
EnglishThe money goes to the speculators, and to the purchasers and traders whose hunger for profits often knows no bounds.
Pieniądze trafiają do spekulantów oraz do nabywców i handlowców, których chęć zysku często nie zna granic.
EnglishConsumers and traders will be better informed and will benefit from standard protection throughout the EU.
Konsumenci i przedsiębiorcy będą lepiej informowani, będą też korzystać ze standardowej ochrony na terytorium całej UE.
EnglishThis new legislation takes in to account the "digital revolution" and will help both consumers and traders alike.
W tym nowym ustawodawstwie uwzględniono "rewolucję cyfrową”, będzie to pomocne dla konsumentów i przedsiębiorców.