"trades" translation into Polish

EN

"trades" in Polish

PL

EN trades
volume_up
{plural}

1. business

trades (also: lines)

Context sentences for "trades" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishArtistic trades are part of our heritage and this knowledge needs to be passed on.
Zawody artystyczne są częścią naszego dziedzictwa i ta wiedza ta musi być dalej przekazywana.
EnglishThe regime responsible for those events trades with its own citizens' organs.
To ten sam reżim, który handluje organami własnych obywateli.
EnglishWe have new objectives for various trades here.
Mamy w tym przypadku nowe cele dla różnych dziedzin handlu.
EnglishFreedom Prize of the Federal Union of Free Trades and Professions
Nagroda Wolności Związku Wolnych Zawodów
EnglishWe need to help to ensure that these cultural and artistic trades are encouraged and made available to a wider audience.
Musimy pomóc zapewnić zawodom z kręgu kultury i sztuki zachęty dostępne dla szerszych grup społecznych
EnglishEach country has the inalienable sovereign right to decide how it uses its raw materials or how it trades in its commodities.
Każde państwo ma niepodważalne prawo decydować, w jaki sposób wykorzystuje swoje surowce i jak handluje produktami podstawowymi.
Englisha jack of all trades and master of none
Englisha jack of all trades
EnglishEurope absolutely must reverse the way in which it negotiates and trades with the ACP countries, if it does not wish to contribute to their ruin.
Europa bezwzględnie musi zmienić kierunek w negocjacjach i stosunkach handlowych z krajami AKP, jeśli nie chce przyczynić się do ich upadku.
EnglishI want to focus particular attention on compliance with labour laws, and especially on women and children in the countries the European Union trades with.
Chciałbym szczególnie skupić się na przestrzeganiu prawa pracy, zwłaszcza dotyczącym kobiet i dzieci w krajach, z którymi handluje Unia Europejska.
EnglishIt would be the worst thing if we brought trades unionists from the old Member States into confrontation with trades unionists from the new Member States.
To byłoby najgorsze, co się może zdarzyć, jeśli skonfrontujemy związkowców ze starych państw członkowskich ze związkowcami z nowych państw członkowskich.
EnglishIt takes into account the great importance of dialogue between social partners, particularly the role of trades unions in improving safety in the work environment.
Uwzględnia szczególną wagę dialogu między partnerami społecznymi, a w szczególności roli związków zawodowych w poprawie bezpieczeństwa w środowisku pracy.
EnglishHowever, when we are talking about self-employed activities, we must not overlook those who are involved in gainful employment in handicrafts, trades, SMEs and the liberal professions.
Jednak kiedy mówimy o działalności na własny rachunek nie wolno nam zapominać o osobach pracujących w rzemiośle, handlu, MŚP i wolnych zawodach.
EnglishYet 99 percent of trades on Swaptree happen successfully, and the one percent that receive a negative rating, it's for relatively minor reasons, like the item didn't arrive on time.
Mimo tego 99% zamian na Swaptree zakończonych jest sukcesem. ~~~ A ten 1% negatywnych opinii wynika z relatywnych błahostek, np. przedmiot nie dotarł na czas.
EnglishBilateral trades, where the client gives the broker an order and he finds a match, have migrated from mainly verbal orders to predominantly electronic orders.
Transakcje dwustronne, w których klient przekazuje pośrednikowi zlecenie, a ten poszukuje ofert, zmieniły charakter z głównie zleceń ustnych na zlecenia w przeważającej mierze elektroniczne.
EnglishThe European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME) voices the interests of European crafts, trades and small businesses in the EU institutions.
Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME) reprezentuje w instytucjach UE interesy europejskiego rzemiosła, handlu i małych przedsiębiorstw.
EnglishAlthough, by definition, there is no pre-trade transparency for OTC trades, they are still required to be reported under the rules of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).
Chociaż z definicji nie istnieje wymóg przejrzystości przedtransakcyjnej w odniesieniu do transakcji OTC, jednak na mocy MiFID podlegają one obowiązkowi zgłoszenia.
EnglishOn a visit to the Michelin factory in Stoke-on-Trent, management and trades unions explained to me their support for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund.
Podczas mojej wizyty w fabryce Michelina w Stoke-on-Trent kierownictwo i związki zawodowe wyjaśniły mi swoje poparcie dla mobilizacji Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.