"trading as" translation into Polish

EN

"trading as" in Polish

PL

Similar translations for "trading as" in Polish

trading noun
Polish
trading adjective
Polish
to trade verb
trade noun
trade adjective
Polish
as adverb
as preposition
Polish
as conjunction
AS noun

Context sentences for "trading as" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.
Nie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.
EnglishMagyarország Ferring Hungary Pharmaceuticals Trading Ltd H-1138 Budapest Váci út.
Magyarország Ferring Hungary Pharmaceuticals Trading Ltd H- 1138 Budapest Váci út.
EnglishManufacturer Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations):
Wytwórca Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations):
EnglishHowever, this is not just about starting negotiations with the Mercosur trading bloc.
Nie chodzi jednak wyłącznie o rozpoczęcie negocjacji z blokiem handlowym Mercosuru.
English. - (FI) The emissions trading scheme presents a choice of two options.
na piśmie. - (FI) System handlu uprawnieniami do emisji zawiera dwa warianty do wyboru.
EnglishThe EU has become the main trading partner of all the countries in the Western Balkans.
Unia stała się głównym partnerem handlowym wszystkich krajów Bałkanów Zachodnich.
EnglishBut he was worried that all we seem to be doing is trading opinions about this.
Ale martwił się, że jedynym co robimy, jest wymiana opinii na ten temat.
EnglishI wish to express my concern in particular about the fate of emissions trading.
Chcę jednak wyrazić obawy dotyczące w szczególności losów handlu uprawnieniami do emisji.
EnglishSuch common ground can be found, in my view, in the emissions trading mechanism.
Można go znaleźć, moim zdaniem, w postaci mechanizmu handlu emisjami.
EnglishThe United States is not going to embark on any emissions trading scheme.
Stany Zjednoczone nie wezmą udziału w żadnym systemie handlu uprawnieniami do emisji.
EnglishRegulation of trading in financial instruments - 'dark pools', etc. (short presentation)
Regulacja handlu instrumentami finansowymi -- "dark pools” itd. (krótka prezentacja)
EnglishNow you may have noticed there's a new sector emerging called swap-trading.
Pewnie zauważyliście, że pojawia się nowa branża zwana handlem zamiennym.
EnglishOur commitment to a multilateral trading system can be taken for granted.
Nasze oddanie idei wielostronnego systemu handlu może być uważane za rzecz oczywistą.
EnglishWe had the possibility here to also lock the reforms into the multilateral trading system.
Mieliśmy również możliwość powiązania tych reform z wielostronnym systemem handlu.
EnglishCertainly, Commissioner, stepping up work with our trading partners is one measure.
Niewątpliwie jednym ze środków jest wzmożenie współpracy z naszymi partnerami handlowymi.
EnglishTo achieve emission reductions via trading relies crucially on scarcity of permits.
Doprowadzenie do redukcji emisji w drodze handlu polega zasadniczo na niedoborze pozwoleń.
EnglishIt would also be useful to improve the EU's current emissions trading scheme.
Przydałoby się także usprawnienie obecnego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
EnglishOperating as a single market, the EU is a major world trading power.
Ustanowienie jednolitego rynku sprawiło, że UE stała się znaczącą potęgą handlową.
EnglishThe EU is the most important trading partner for most ACP countries.
Unia Europejska jest najważniejszym partnerem handlowym dla większości krajów AKP.
English(SV) Madam President, Canada is one of our most important trading partners.
(SV) Pani Przewodnicząca! Kanada to jeden z naszych najważniejszych partnerów handlowych.