"trading partners" translation into Polish

EN

"trading partners" in Polish

See the example sentences for the use of "trading partners" in context.

Similar translations for "trading partners" in Polish

trading noun
Polish
trading adjective
Polish
to trade verb
trade noun
trade adjective
Polish
partners noun
Polish
to partner verb
partner noun

Context sentences for "trading partners" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.
Nie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.
EnglishCertainly, Commissioner, stepping up work with our trading partners is one measure.
Niewątpliwie jednym ze środków jest wzmożenie współpracy z naszymi partnerami handlowymi.
English(SV) Madam President, Canada is one of our most important trading partners.
(SV) Pani Przewodnicząca! Kanada to jeden z naszych najważniejszych partnerów handlowych.
English. - Madam President, Russia is one of the EU's most important trading partners.
autor. - Pani przewodnicząca! Rosja jest jednym z najważniejszych partnerów handlowych UE.
EnglishMr President, China is one of our most important trading partners.
Panie przewodniczący! Chiny są jednym z naszych najważniejszych partnerów handlowych.
EnglishIt also provides a procedure for settling disputes that arise between two or more trading partners.
Przewiduje również procedurę rozstrzygania sporów pomiędzy kontrahentami.
EnglishAs far as I am concerned, that is not what trading partners are about.
W mojej ocenie nie na tym polegają relacje partnerów handlowych.
EnglishCanada is even one of the EU's oldest trading partners.
Kanada jest nawet jednym z najdłuższych stażem partnerów handlowych UE.
EnglishWe are all aware that Russia remains one of our most important and also most difficult trading partners.
Wszyscy mamy świadomość, jak ważnym i zarazem trudnym partnerem handlowym pozostaje Rosja.
EnglishThe text will be submitted for WTO assessment within the framework of consultations with trading partners.
Dokument zostanie przedłożony do oceny przez WTO w ramach konsultacji z partnerami handlowymi.
EnglishThat is borne out by various studies: it exacerbates poverty in countries which are our trading partners.
Wykazują to liczne studia: nasila ona ubóstwo w państwach, które są naszymi partnerami handlowymi.
EnglishWe must find better responses to these issues, namely through dialogue with major trading partners.
Musimy znaleźć lepsze rozwiązania tych problemów, konkretnie poprzez dialog z głównymi partnerami handlowymi.
EnglishFor the first time, the European Union is questioning the climate policy of one of its trading partners.
Unia Europejska po raz pierwszy kwestionuje politykę klimatyczną jednego ze swoich partnerów handlowych.
EnglishIt is true that many of our trading partners, the United States for example, have this type of regulation.
To prawda, że wielu naszych partnerów handlowych, na przykład Stany Zjednoczone, ma tego rodzaju regulacje.
EnglishThe increased use of GMOs by your main trading partners in commodities also has an important influence.
Zwiększone użycie produktów zmodyfikowanych genetycznie przez naszych partnerów handlowych również ma istotny wpływ.
EnglishThe EU has already drastically reduced its trade-distorting aid, unlike key trading partners.
W przeciwieństwie do swoich największych partnerów handlowych, UE ograniczyła już drastycznie unijne dotacje, które zakłócają.
EnglishThe European Union must also contribute to the observance of human rights by its major trading partners.
Unia Europejska musi również przyczyniać się do przestrzegania praw człowieka przez jej głównych partnerów handlowych.
EnglishThe EU-Canada comprehensive economic and trade agreement (CETA) could be very advantageous for both trading partners.
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa UE-Kanada mogłaby być bardzo korzystna dla obu partnerów handlowych.
EnglishThis practice is already followed in many of the large third countries which are our largest trading partners.
Praktyka ta stosowana jest już w wielu dużych krajach trzecich, które są naszymi największymi partnerami handlowymi.
EnglishAt the same time, the Commission is conducting bilateral and inter-regional negotiations with numerous trading partners.
Komisja kontynuuje jednocześnie dwustronne i międzyregionalne negocjacje z licznymi partnerami handlowymi.

Other dictionary words

English
  • trading partners

Search for more words in the English-French dictionary.