"trading system" translation into Polish

EN

"trading system" in Polish

See the example sentences for the use of "trading system" in context.

Similar translations for "trading system" in Polish

trading noun
Polish
trading adjective
Polish
to trade verb
trade noun
trade adjective
Polish
system noun
system adjective
Polish

Context sentences for "trading system" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur commitment to a multilateral trading system can be taken for granted.
Nasze oddanie idei wielostronnego systemu handlu może być uważane za rzecz oczywistą.
EnglishWe had the possibility here to also lock the reforms into the multilateral trading system.
Mieliśmy również możliwość powiązania tych reform z wielostronnym systemem handlu.
EnglishWhat is more, the emissions trading system will not even come into effect until 2013.
Co więcej system handlu emisjami nie wejdzie w życie przed 2013 rokiem.
EnglishThe same companies will also gain from the EU's emissions trading system.
Te same firmy czerpią też profity z unijnych systemów handlu emisjami.
English The Union trading system with third countries shall not be affected.
    Nie będzie to miało wpływu na system handlu Unii z państwami trzecimi.
EnglishWe have had a system for trading emission allowances in Europe since 2005.
W Europie system handlu przydziałami emisji funkcjonuje od roku 2005.
EnglishThat is why the trading system needs to be drawn up and supervised in greater detail.
Dlatego system handlu wymaga szczegółowego nadzoru i dopracowania.
EnglishThe emission permit trading system is nevertheless controversial.
Niemniej jednak system handlu uprawnieniami do emisji jest kontrowersyjny.
EnglishBilateral trade agreements should always be fully compatible with the multilateral trading system.
Dwustronne umowy ramowe zawsze powinny współgrać z wielostronnym systemem handlowym.
EnglishThat will give us a fair trading system of service to everyone.
Dzięki temu doprowadzimy do powstania sprawiedliwego systemu handlu, który będzie służył wszystkim.
EnglishAn important tool for achieving this is continued investment in the emissions trading system.
Ważnym narzędziem osiągnięcia tego celu będzie dalsze inwestowanie w system handlu uprawnieniami do emisji.
EnglishI make the case for including aviation in a trading system that is as open and efficient as possible.
Wyrażam poparcie dla włączenia lotnictwa do systemu handlu możliwie najbardziej otwartego i efektywnego.
EnglishThe socialist delegation is working to have shipping traffic included in the CO2 quota trading system.
Delegacja partii socjalistycznej pracuje nad włączeniem ruchu statków w handel emisjami dwutlenku węgla.
EnglishThe emissions trading system is a case in point.
System handlu uprawnieniami do emisji jest tu dobrym przykładem.
EnglishIn the autumn we will be presenting to you our thoughts on the revision of the emissions trading system (ETS).
Jesienią zaprezentujemy Państwu nasze poglądy na temat rewizji systemu handlu uprawnieniami do emisji.
EnglishAviation is the next sector which will be incorporated into the European Union's emissions trading system.
Kolejnym sektorem, który zostanie włączony do systemu handlu emisjami Unii Europejskiej, będzie lotnictwo.
English(PL) Mr President, the emissions trading system will play a key role in reducing carbon dioxide emissions.
(PL) Panie przewodniczący! Dla zmniejszenia emisji dwutlenku węgla kluczowe znaczenie będzie miał system handlu emisjami.
EnglishMore money is also needed to cope with the consequences of climate change using the carbon emissions trading system.
Potrzeba więcej pieniędzy na przeciwdziałanie konsekwencjom zmian klimatycznych z wykorzystaniem systemu handlu emisjami.
EnglishAs far as the emissions-trading system is concerned, it is, when all is said and done, the best-known and the time-tested system.
Co się tyczy systemu handlu uprawnieniami do emisji, jest to po prostu najbardziej rozpowszechniony i wypróbowany system.
EnglishWhat do Mr Carlgren and the Presidency intend to do to ensure that the emissions trading system functions properly?
Co pan minister Carlgren i prezydencja mają zamiar uczynić w celu zapewnienia, by system handlu emisjami funkcjonował w sposób prawidłowy?

Other dictionary words

English
  • trading system

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swedish dictionary.