"tradition" translation into Polish

EN

"tradition" in Polish

EN tradition
volume_up
{noun}

tradition
The use of sucrose has been a tradition in our country for over 200 years.
Używanie sacharozy jest tradycją w naszym państwie od ponad 200 lat.
That being the case, according to tradition we must following the advice of our rapporteur.
Skoro tak, to zgodnie z tradycją musimy iść za radą naszego sprawozdawcy.
And therefore tradition becomes more important, not less important.
Dlatego tradycja zyskuje na ważności, a nie traci.

Synonyms (English) for "tradition":

tradition
English

Context sentences for "tradition" in Polish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, Tunisia, Egypt and Malaysia have a great tradition of tolerance.
Panie przewodniczący! Tunezja, Egipt i Malezja mają wspaniałą tradycję tolerancji.
EnglishWe have praised countries with a tradition and culture of strong social partnership.
Chwalimy państwa posiadające tradycję i kulturę silnego partnerstwa społecznego.
EnglishMontenegro, in particular, is a small country with a major European tradition.
W szczególności Czarnogóra jest małym krajem o poważnej tradycji europejskiej.
EnglishI think the Western tradition shows us one glorious alternative, and that is tragedy.
Myślę, że kultura zachodnia ma jedną, cudowną alternatywę. ~~~ Jest nią tragedia.
EnglishCulture, religion and tradition must not be used to justify acts of violence.
Nie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji do uzasadniania aktów przemocy.
EnglishCulture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
Nie wolno wykorzystywać kultury, religii i tradycji jako uzasadnienia aktów przemocy.
EnglishFor many centuries my country had a tradition of sugar production and export.
Przez wiele stuleci mój kraj pielęgnuje tradycję produkcji i eksportu cukru.
EnglishWe in Europe must preserve the tradition of offering our people care and solidarity.
Musimy w Europie chronić tradycję oferowania naszym obywatelom opieki i solidarności.
EnglishThey are all men and women who have grown up in the parliamentary tradition.
Wszyscy oni - mężczyźni i kobiety - wychowali się w krajach o tradycji parlamentarnej.
EnglishOur relations with Serbia should respect that nation's pride and national tradition.
Z państwem tym należy utrzymywać takie stosunki, które szanują dumę i tradycję narodu.
EnglishUntil now, work has been evaluated on the basis of tradition and the ability to negotiate.
Dotychczas praca była oceniana na podstawie tradycji i zdolności do negocjacji.
EnglishEuropean creativity is supported by Europe's brilliant cultural tradition.
Kreatywność europejska jest wspierana przez błyskotliwą europejską tradycję kulturową.
EnglishAs you say, we have a long tradition of social partnership agreements in Ireland.
Jak Pan mówi, mamy długą tradycję partnerstwa społecznego w Irlandii.
EnglishThey are proud of this and also of their oriental Christian tradition.
Są z tego dumni, podobnie jak ze swojej wschodniej chrześcijańskiej tradycji.
EnglishWe must remain faithful to Europe's tradition of a democratic and humanist welcome.
Musimy pozostać wiernymi europejskiej tradycji demokratycznego i humanistycznego przyjęcia.
EnglishIn the European tradition, power should be supervised by democratic institutions.
W tradycji europejskiej władzę nadzorują demokratyczne instytucje.
EnglishVolunteering has a long-standing tradition in the countries of Western Europe and in the US.
Wolontariat posiada długoletnią tradycję w krajach Europy Zachodniej i w USA.
EnglishIn the Czech Republic, for example, it is peas, which have a long-established tradition.
Na przykład w Czechach jest to groch, którego uprawy mają długą tradycję.
EnglishIn that respect, Europeana is heir to the best European tradition.
Pod tym względem Europeana jest spadkobierczynią najlepszych tradycji europejskich.
English(RO) By tradition, the first European Summit of the year is dedicated to economic issues.
(RO) Tradycyjnie, pierwszy szczyt europejski w roku poświęcony jest sprawom gospodarczym.